De text op deze pagina in grotere letters weergeven De text op deze pagina in kleinere letters weergeven
 

Nieuwsbrief maart 2019

Van de voorzitter

Februari kenmerkte zich als een maand met zacht weer. Soms waren er pieken van meer dan 10 graden. Een beetje warm voor de tijd van het jaar maar wel lekker. De magnolia in onze tuin staat vol in knop. De e-bikes en racefietsen kunnen alweer uit het vet gehaald worden. Heeft u al een helm op als u op de e-bike zit? Ik draag hem sowieso bij het schaatsen en op de racefiets. Het is een stuk veiliger, uw haar raakt niet in de war en u bent gestroomlijnd. Mocht u denken dat uw voorzitter gekheid maakt dan maak ik u alvast attent op de komst van een plaatselijke fietsspecialist op de ledenmiddag van 17 april aanstaande. De e-bike zal uitgebreid de revue passeren. Ik weet niet of u dan ook al uw oude e-bike kunt inruilen voor een nieuwe, maar het wordt vast een interessante middag.

Een heel ander onderwerp is de verkiezing van de provinciale staten op 20 maart a.s. Ik verwijs u graag naar de volgende link: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/provinciale-staten. Daar vindt u informatie over deze verkiezingen. Zo u weet, telt Nederland 12 provincies. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Het college van gedeputeerde staten is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de provincie. Dit college wordt voorgezeten door de commissaris van de Koning en bestaat verder uit minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden. De commissaris van de Koning is voorzitter van de provinciale staten en van het college van gedeputeerde staten. De leden van gedeputeerde staten worden benoemd door provinciale staten. De commissaris van de Koning wordt benoemd door de regering voor een periode van 6 jaar.De provinciale verkiezingen krijgen dit jaar wel een zeer grote politieke lading. De huidige regeringscoalitie heeft een kleine meerderheid in de 2e kamer en thans ook (nog) in de Eerste Kamer. Die politieke lading wordt veroorzaakt door de maatregelen die het kabinet met ingang van dit jaar heeft doorgevoerd en die niet goed uit pakken voor het grootste deel van de kiezers. Inmiddels is bekend dat de berekening van de energiekosten voor dit jaar van het kabinet ook nog onjuist zijn en in ons nadeel. En wat als de berekening van de kosten van het klimaatakkoord ook nog niet blijken te kloppen? Dit alles heeft al geleid tot somberheid bij de burgers. Ook nu blijkt maar weer dat de rijken alleen nog maar rijker worden omdat zij (bijvoorbeeld) ook handiger gebruik kunnen maken van subsidies op de duurdere elektrische auto’s enz. Zij voelen de 3% BTW verhoging ook niet. Maar als je rond moet komen van een AOW uitkering en hopelijk nog een pensioentje dan valt het allemaal tegen. Nu zijn er wel toeslagen maar toch probeert het kabinet daar ook aan te knabbelen. Zo kan de huurtoeslag over dit jaar € 20,00 ( op jaarbasis) minder worden. Met daarbij de premieverhoging van de zorgverzekering en het eigen risico, waar praktisch alle senioren tegen aan lopen, is het er niet leuker op geworden. Voor wat betreft de medicijnen mag de eigen bijdrage met ingang van 2018 ook niet meer worden afgetrokken voor de belasting. En er zijn maar weinig burgers die een loonsverhoging krijgen of een indexering van het pensioen.

Dit kan dus als gevolg hebben dat de huidige coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest.
Want de 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten op 27 mei 2019. De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. In de Grondwet is in 2017 vastgelegd dat de inwoners van de drie openbare lichamen in Caribisch Nederland een afzonderlijk kiescollege voor de Eerste Kamer kunnen kiezen.
Hierdoor zou de coalitie in de Eerste kamer zijn meerderheid kunnen kwijtraken met als gevolg dat het kabinet Rutte feitelijk niet kan besturen zonder achterkamertjespolitiek, dus met behulp van een of meer oppositiepartijen.
Dus het worden in maart spannende verkiezingen. Waarschijnlijk wordt de “opkomst” groot.
De bijeenkomst op 16 januari in Het Octaaf waar door Mw. Addy de Mooij van Stichting Geriant een lezing werd gegeven over de diverse soorten van dementie en Alzheimer werd druk bezocht. Het aantal bezoekers was om en nabij de 100. Voor mij was de lezing wel een eyeopener. Ik wist bijvoorbeeld niet dat er zoveel soorten van dementie waren. Helaas is er nog geen geneesmiddel tegen. Belangrijk is veel bewegen, op tijd naar bed, geheugen goed aan het werk houden en muziek. Dat had ik al ondervonden bij mijn schoonmoeder. Zij zit in zo’n situatie en geniet op de muziekmiddagen, eens per week. Alle nummers van “vroeger” zingt zij mee. Ook oude foto’s doen het goed bij haar. Al met al was dit een goed initiatief van de KBO’s HOORN-ZWAAG-BLOKKER en de PCOB Hoorn dat financieel werd gesteund door de Stichting Ouderenraad Hoorn.
Uw bestuur heeft vergaderd op 13 februari 2019. Naast het bespreken van de jaarprogrammering heeft ook het onderwerp aftredende bestuursleden aandacht gekregen. Per 1 september zijn alle bestuursleden, behalve Hans de Bruijn, aftredend of kunnen zij aftreden. De meeste bestuursleden zitten al jaren in het bestuur en denken toch aan het overdragen van het stokje aan een jongere senior. Het feit dat we op 25 september een jubileumfeest willen vieren houdt hun vertrek nog tegen. Wij hebben al een aantal jongere senioren benaderd maar de bestuursfunctie is niet erg gewild. Wel hebben we iemand gevonden voor de uitbreiding van de redactiecommissie. Zij heet Anneke Lammers en is sinds kort lid van de PCOB. Natuurlijk zijn we heel blij met onze vrijwilligers in de keuken en de bezorging enz. Gelukkig hebben we de laatste maanden 6 nieuwe leden mogen inschrijven. Mocht u in de omgeving iemand kennen die de identiteit van de PCOB een warm hart toedraagt, ouder is dan 50 en bestuurlijke kwaliteiten bezit, vraag hem/haar om lid te worden. Dan kan hij/zij mogelijk later zitting nemen in het bestuur. Op 20 februari hadden we de ledenvergadering die in het teken stond van archeologische vondsten in West-Friesland. Sane de Boer heeft hierover een verslag gemaakt. Zie verder in dit blad.
Op de ledenmiddag van 20 maart 2019 komt iemand van de vereniging OUD HOORN een presentatie geven. De plaats is Het Octaaf. De zaal is open vanaf 14:00 uur. Tevens hebben we dan onze jaarvergadering waarin het jaarverslag van de secretaris en het verslag van de penningmeester zullen worden besproken. Zie ook verder in dit blad. Zoals altijd is de toegang gratis en de koffie of thee kost € 1,00 per kop.
Uw bestuur vergadert op 5 maart 2019 weer met het bestuur van de KBO Hoorn over verdere samenwerking. Zoals u weet gaan wij ook gezamenlijk een busreis organiseren. Wij houden u op de hoogte.

Ik eindig met een gedicht van Janneke Troost (bron) www.gedichtensite.nl.


In de stilte,
luisteren naar Hem,
lezen in de Bijbel,
luisteren naar Zijn stem.
In de stilte,
het Woord bestuderen,
wat wil de Heere mij zeggen,
en wat kan ik hier van leren.
In de stilte,
ogen sluiten, handen vouwen,
praten met de Heer,
alles aan Hem toevertrouwen.

Verslag ledenmiddag 20 februari 2019

Een kijkje achter de schermen van en in West-Friesland middels archeologie.
De opening werd vandaag verzorgd door onze voorzitter Jacob Serier i.v.m.de afwezigheid van Marieke Terpstra, die doorgaans onze ledenmiddagen leidt.  Een enkele mededeling.
We staan een ogenblik stil bij het overlijden van drie van onze leden. Mevrouw Henny de Jong (juf de Jong), Meneer de Jongh, wonende in Betsy Perk, nog maar kort lid van onze afdeling, hij was afkomstig van de afdeling Doetinchem. Hij woonde in Betsy Perk en mevrouw Neeltje van Diepenveen. Zij woonde laatstelijk in het Zorgcentrum “Avondlicht”. Wij vertrouwen dat zij in Gods bescherming zijn opgenomen. Onze gedachten en aandacht gaan uit naar de mensen die hen missen.
Op de eerstvolgende ledenmiddag, op 27 maart 2019, zal tevens aandacht zijn voor de jaarvergadering. Normaal vindt deze plaats in de maand februari, maar dat was dit jaar niet mogelijk.
Onze secretaris Hans de Bruijn, zoekt een vertegenwoordiger uit onze kringen om zitting te nemen in het Stedebouwkundig Jubileum comité van de stad Hoorn. In deze Nieuwsbrief zal daar afzonderlijk aandacht aan worden gegeven.
De voorzitter leest enkele verzen uit de Bijbel, Lukas 7 van vers 31 tot 35 in de eigentijdse vertaling. Een duidelijke boodschap over vergelijkingen van mensen onderling en wat is wijsheid. De voorzitter gaat voor in gebed en we zingen met elkaar een lied uit onze bundel “Een naam is onze hope”.


Daarna geeft de voorzitter het woord aan Bart ter Steege, voor zijn lezing. Bart ter Steege noemt het: ”Een tijdreis door West-Friesland” met betrekking tot verschillende archeologische perioden die West-Friesland kent. Hij stelt zich eerst voor, afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam voor de leraarsopleiding Nederlands en daarna een opleiding  ‘Archeologie’ gevolgd aan de universiteit van Amsterdam, afgestudeerd eind 2018. Hij is projectleider van verschillende archeologische projecten over de regio in West-Friesland en momenteel werkzaam op het kerkplein van de Grote kerk in Hoorn waar sleuven gegraven worden en daar komen interessante voorwerpen naar boven.
Wanneer je nu door West-Friesland rijdt zie je voornamelijk weilanden, sloten, dijken en lintbebouwing. Dat in het achterhoofd houdend zijn sommige naamplaatsen zeer opvallend, eigenlijk eigenaardig, denk b.v. aan Aartswoud, Hoogwoud, Westwoud, Nibbixwoud, Berkhout en Midwoud, terwijl er geen bos te zien is in West-Friesland. Hetzelfde geldt voor de ‘broeken’. Deze term duidt op veenmoerassen en broekbossen, grote en kleine. Ook moeten er zandruggen geweest zijn in het landschap, denk maar aan Zandwerven met zijn strandwal.
Toen de middeleeuwse Westfriezen het natuurlijke landschap introkken, troffen zij een ongerept landschap aan. De namen die zij hun woonplekken gaven, zijn het bewijs dat ver, ver daarvoor de omgeving er volledig anders uitzag. Door middel van archeologisch onderzoek kunnen wetenschappers duizenden jaren terug kijken en zo de ontwikkeling van dit dynamische landschap gedurende jaren ontdekken om zo de prehistorie in kaart te brengen.
In het Neolithicum, het laatste deel van de steentijd (rond 2500 v. Chr) stroomde de rivier “de Vecht” ten noorden van Kampen via een stelsel van meren naar de zee bij Bergen. Door het kleine verval in de benedenloop van de Vecht kon de zee diep landinwaarts binnendringen.
Er ontstonden grote watervlaktes en rietmoerassen. Door de menging van zoet en zout zeewater ontstond een brakwater milieu. Men viste veel en joeg op vogels en vele soorten zoogdieren. Restanten van dit landschap van 4.500 jaar geleden zijn teruggevonden bij Aartswoud (Mienakker).
Ongeveer 3800 jaar geleden moet er een grote stormvloed geweest zijn. Deze kwam plotseling. In de grondlagen is dit na te gaan en zichtbaar gemaakt.
Het landschap van West-Friesland kon worden vergeleken met de huidige slufter op Texel. Ten oosten van West-Friesland bevond zich een serie meren die in verbinding stonden met de Overijsselse Vecht en het Oer-IJ.
In het oude landschaps- en bewoningsmodel werd uitgegaan van een vrijwel boomloze omgeving. Uit recent onderzoek van stuifmeel uit oude opgravingen blijkt inderdaad dat in deze tijd hier weinig bos stond. Echter stuifmeel verzameld uit de natuurlijke omgeving buiten de nederzettingen, geeft voor dezelfde periode juist de aanwezigheid van veel bos weer. Daaruit kan worden opgemaakt dat rondom de nederzettingen een dichtbegroeid woud lag. Dieren als de bruine beer, wolf, wilde kat, en ree leefden in deze tijd in de West-Friese wouden.
Enkelgrafcultuur. We spreken nu over 2700 jaar voor Chr. Het woord ‘enkelgraf’ verwijst naar een begravingstraditie. Eén overledene in één graf, meestal onder een grafheuvel.
Een oudere fase is de Trechterbekercultuur. De boeren begroeven hun doden toen in een gemeenschappelijk grafkamer gebouwd van grote stenen in een hunebed, zoals in Drenthe. Overblijfselen van hunebedden zijn in Noord-Holland nog niet gevonden, maar wel een paar woonplekken van deze boeren en een indrukwekkend grote boomstamkano, allemaal in de bodem van de Wieringermeer.
Het vinden van in de oudheid aangetroffen skeletten leidt tot vele denkwijzen en gedachten gangen van de toen levende mensen.
Veel informatie kregen we over de Bronstijd, de aardewerktradities van de verschillende culturen. In de latere bronstijd zijn weer nieuwe culturen te onderscheiden.
Er werd ook in verschillende woonvormen gewoond. De afmetingen van de boerderijen speelden een grote rol. Waar de deur, soorten dakbedekking, riet, plaggen, waterafvoer, te veel om op te noemen. In allerlei onderzoekingen komen realisaties boven, het aantal palen, korte en langere, deur in de korte kant etc. Het gehele verhaal was indrukwekkend voor degenen die er in opgaan.
Ook begravingsrituelen speelden een grote rol. Elke samenleving kent haar eigen rituelen bij geboorte en dood. Westfriese grafheuvels hadden echter dezelfde vergelijkbare afmetingen als elders in het land.
Hoe zagen de huizen er vroeger uit. Men moest werken met hout, riet en zoden, tufsteen en baksteen was amper voorhanden.
Al met al komt de indeling van de boerderij goed overeen met overige stolpboerderijen in de regio. Ook werden aanwijzingen gevonden voor de kaasproductie in de vorm van vier kaasvormen van rood bakkend aardewerk. Typerend is de kaasvorm met een lekgat onderin. In ieder geval een bewijs dat zelf kaas werd gemaakt, vermoedelijk voor eigen consumptie.
Het was veel wat we allemaal hebben aangehoord. De spreker was zeer deskundig maar ook enigszins ingewikkeld. Hij moest zijn kennis kwijt en zijn lezing voltooien. Heel veel geleerd.
De voorzitter waardeerde Bart ter Steege met een cadeaubon en sprak enige dankwoorden. Er waren ongeveer 50 belangstellenden aanwezig. Een fijne middag.

(Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 20 maart 2019

Op deze middag houden wij onze jaarvergadering waarbij het jaarverslag en het verslag van de penningmeester over 2018 worden besproken.
Verder hebben wij de hr. Huub Ursem van de Vereniging Oud Hoorn bereid gevonden een lezing te houden over wat de Vereniging 'Oud Hoorn' doet en welke interessante rondleidingen georganiseerd worden in de oude stad van Hoorn.
Huub Ursem is als vrijwilliger werkzaam als stadsgids in Hoorn.
Het doel van de vereniging Oud Hoorn is het behouden van de schoonheid en het in herinnering houden van het verleden van de stad Hoorn met als uitgangspunt dat er zorgvuldig met het verleden wordt omgegaan. Ons culturele erfgoed is het waard om behouden te blijven.

Even voorstellen…..

Mijn naam is Anneke Lammers en sinds een paar weken ben ik de assistente van Jeanne Kuijper bij het maken van de PCOB Nieuwsbrief. Samen proberen we de nieuwsbrief op een zo goed mogelijke manier te maken. Waarbij ik dan met het rode potlood alle “fouten” aanstreep. Dat was een hobby van me; ik stond jarenlang voor de klas en die genen raak je nooit meer kwijt. Ook tegenwoordig leef ik me nog uit in het “schooltje spelen” tijdens rondleidingen van basisschoolklassen in het Museum van de 20ste Eeuw. Dat vind ik erg leuk om te doen. Ook zing ik in het Schoorkoor, wat heel gezellig is. Ook wel eens lastig, maar het resultaat mag er zijn. Ik heb nog veel meer hobbies en misschien komen die in een gesprek nog wel eens naar voren.
Ik hoop dat Jeanne en ik een fijne samenwerking hebben om een zinvolle nieuwsbrief te kunnen maken.
Anneke Lammers

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband        35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl of c.lammers@quicknet.nl.

Op de website van Alleszelf.nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Personenalarmering vergelijken

Even lachen

Vraagt de ene sneeuwvlok aan de andere sneeuwvlok:
“Waar ga jij heen?” “Ik ga naar Oostenrijk, de mensen blij maken. En waar ga jij heen?
“Ik ga naar Nederland, paniek zaaien!”

Nieuwe leden

Wij heten 3 nieuwe leden van harte welkom.

Dr. Google weet het niet altijd beter.

Als u graag wilt weten wat u hebt is Google soms best handig om één en ander op te zoeken. U kunt even op uw gemak kijken wat voor vlekje het is en of die tintelingen in uw voet wel normaal zijn. Ook is Google handig om te zoeken naar wat een medicijn precies doet of u graag meer wilt weten van uw klachten.
Het googlen kan echter ook nadelen opleveren. Niet zelden worden mensen angstig van wat ze allemaal lezen over waar hun klacht vandaan komt en welke griezelige aandoeningen er allemaal zijn. Door angst komen er stresshormonen (adrenaline en cortisol) vrij in het bloed en kunnen tot paniekgevoelens leiden. In het ergste geval belanden mensen die dit voor de eerste keer meemaken op de Eerste Hulp.
Op Google zoeken naar symptomen en ziektes is dus niet altijd even helpend. Als u merkt dat u vaak bang bent is het raadzaam om daar medische hulp voor te vragen.

Afkicken van de smartphone (Nomofobie)

Dit is een overmatige angst voor het niet continue bereikbaar zijn via de mobiele telefoon. Dit kan veroorzaakt worden door het buiten bereik zijn, het vergeten van het toestel of een slecht functionerend toestel. Het is niet alleen de angst voor onbereikbaarheid, maar het kan ook voelen alsof je een deel van jezelf verliest. Het kan soms zo extreem zijn dat de gebruiker een extra telefoon koopt.
Deze tips maken het makkelijker om het gebruik te beperken:
Laat de mobiel thuis, zet de mobiel uit, zet pushberichten uit, verwijder nutteloze apps, plan telefoonloze afspraken, zet de mobiel uit bij het eten, laat de telefoon in de woonkamer liggen bij het douchen en toiletbezoek, maak van je slaapkamer een smartphone vrije zone, installeer een tijdregistratie systeem, (meet het gemiddeld gebruik), vind afleiding in andere dingen, zoals het lezen van een boek.

Laag inkomen? Vraag belastingkwijtschelding aan.

Het is altijd de moeite waard om bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing, onroerendzaakbelasting, rioolheffing of andere belastingen zoals waterschapslasten. Dat scheelt soms honderden euro’s.
Of iemand in aanmerking komt (en onder welke voorwaarden) mogen gemeenten zelf bepalen. Ze zijn niet verplicht kwijtschelding te verlenen. Meestal geldt als norm om voor kwijtschelding in aanmerking te komen een inkomen op bijstandsniveau of iets erboven en mag men geen spaargeld hebben.
Voor AOW-gerechtigden gelden ruimere normen, soms wordt er kwijtschelding verleent bij een hoger inkomen. Bijvoorbeeld als er hoge schulden zijn of ziekten, hoge kosten voor medicijnen, speciale voeding, kleding enz.
U mag niet meer netto-inkomen hebben in 2018 dan hieronder staat.
Getrouwde en samenwonende stellen in de gem. Hoorn:
Eén partner 65 jaar of ouder € 1.585,- p.mnd.
Beide partners 65 jaar of ouder € 1.596,- p.mnd.
Alleenstaande in de gem. Hoorn:
Alleenstaande 65 jaar en ouder € 1.162,- p.mnd.
Info: Gem. Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Tel.nr. 0229-252200.

Uw scootmobiel moet tenminste WA verzekerd zijn.

Ook al heeft de scootmobiel geen kenteken, u bent toch verplicht om tenminste WA verzekerd te zijn voor de schade die u met dit voertuig in het verkeer aan anderen toebrengt. Die verplichting vloeit voort uit de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Nadat u een verzekering hebt afgesloten ontvangt u een verzekeringsplaatje dat u achterop uw scootmobiel moet monteren. Vrijwel alle scootmobielen zijn voorzien van zo’n verzekeringsplaatje. Hoe hoog de premie wordt hangt af van o.a. de aanschafprijs van uw scootmobiel, de accessoires die u bij uw scootmobiel hebt gekocht, de postcode van uw woonadres en de extra’s die u mee wil verzekeren.
De WA-verzekering eindigt iedere jaar op 30 april, maar kan op elke gewenste datum ingaan. Op 1 mei moet het voertuig dan weer opnieuw verzekerd zijn.
Naast de WA kunt u de verzekering uitbreiden met:
een ongevallenverzekering (deze keert een schadebedrag aan u uit bij een ongeval),
een rechtsbijstandverzekering en- een WA-volledig casco, (de schade van een ander én die van u worden dan vergoed).
Info: www.plusonline.nl;

Ruimere bereikbaarheid voor vragen per telefoon

Leden van de KBO/PCOB kunnen met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de Service telefoon van ons verenigingsbureau KBO/PCOB in Utrecht. U wordt dan te woord gestaan door een telefoonteam van goed opgeleide vrijwilligers die u een passend antwoord geven of doorverwijzen als dat nodig is.
De Servicetelefoon is bereikbaar van 10.00-13.00 uur op maandag t/m donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Pensioen gerelateerde vragen kunt u stellen bij de Pensioentelefoon.
Ons pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld, maar het is soms geen makkelijk onderwerp. De vrijwilligers zijn werkzaam geweest binnen een pensioen omgeving en kunnen u dus goed van dienst zijn.
De Pensioentelefoon is bereikbaar van 13.00-15.00 uur op woensdag en donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Met juridische vragen kunt u terecht bij de Juristentelefoon.
De vrijwilligers zijn werkzaam geweest binnen een juridische omgeving en kunnen u behulpzaam zijn en ondersteunen bij uw problemen.
De Juristentelefoon is bereikbaar van 13.00-15.00 uur op woensdag en donderdag via onderstaand telefoonnummer.
Het telefoonnummer van deze drie diensten is: 030-340 06 55.
(hiermee vervalt het artikel over het bovenstaande, op blz. 12 in onze nieuwsbrief van november 2018).

Sommige hulpmiddelen worden vergoed

Er zijn hulpmiddelen die u vergoed kunt krijgen door uw Ziektekostenverzekeraar. Informeer voordat u een hulpmiddel koopt welke vergoeding er geldt in uw verzekeringspakket en uw persoonlijke situatie.
Vraag daarom eerst naar de voorwaarden voor vergoedingen voordat u het hulpmiddel aanschaft.
Deze kosten vallen niet meer onder de specifieke zorgkosten; u mag ze dus niet als aftrekpost opvoeren in uw belastingaangifte.
Als uw arts vindt dat u een traplift of ander hulpmiddel nodig heeft, kunt u via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente Hoorn vragen om mee te betalen. Deze heeft er ook baat bij dat u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
U kunt o.a. kiezen uit zorg in natura. Dat betekent dat u een hulpmiddel van de gemeente krijgt toegewezen. Meestal gaat het dan om een standaard model, omdat de meeste gemeentes maar met één leverancier zaken doen. U hebt dus geen keuze.
Maar u kunt mogelijk ook via de Wmo een Persoonsgebonden Budget (PGB) krijgen, waarmee u een hulpmiddel zelf koopt en wel zelf de keuze kunt maken. Ook dan is soms een medische indicatie nodig. In dat geval moet u maandelijks een eigen bijdrage betalen. De termijn kan tot meerdere maanden oplopen. Naarmate u meer inkomen hebt, wordt die hoger. Let dus goed op dat u uiteindelijk niet meer betaalt aan de eigen bijdrage, dan de aanschafkosten zouden zijn geweest.
De hoogte van de eigen bijdrage voor uw PGB is afhankelijk van uw leeftijd, thuissituatie en inkomen.
Info: 1.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Tel.0229-252200.

Tips tegen beslagen autoruiten

(Voor rijden met beslagen ruiten is de bekeuring 230 euro).

Laat geen vochtige spullen zoals paraplu’s of kleding in de auto.
Doe vocht absorberend materiaal, zoals een zakje rijst of een handje kattenbakkorrels in dichtgeknoopte oude sokken en leg dit op het dashboard. Een vochtvreter die in huis wordt gebruikt kan ook in de auto worden neergezet.
Smeer de binnenruiten in met scheerschuim/créme of afwasmiddel. Wrijf daarna de ruit met een doek droog en schoon.
Zet de verwarming op een hoge stand en richt deze op de ruiten. De condens zal snel verdwijnen. Of zet de airco aan, deze onttrekt vocht aan de lucht en blaast droge lucht de auto in. Schakel de airco wel op tijd uit.

Tips voor mantelzorgers

Neem tijd voor jezelf. De zorg voor een naaste is mooi, maar ook vermoeiend. Zoek ontspanning en voel je er niet schuldig over.

Wees open en praat over de situatie zodat de omgeving op de hoogte is. Benoem waar u als mantelzorger behoefte aan heeft.
Blijf contact met familie en vrienden onderhouden en ze te betrekken in de zorg voor de naaste. Dat zorgt voor meer begrip voor de situatie.
Durf hulp te vragen van professionals, familie en vrienden, dat is geen teken van zwakte. Anderen zijn vaak bereid om een handje te helpen.
Stel eenvoudige vragen aan uw naaste. Het geheugen is aangetast en komt niet meer terug. Vraag niet: ‘wat heb je gegeten’, maar: ‘was de bloemkool lekker?
Samen lachen. U zult zien dat het aanstekelijk werkt. Een lach verlicht ook gevoelens van verdriet en onmacht.
Probeer u te richten op wat uw naaste nog wel kan. Soms kunnen activiteiten samen nog wel of in een andere vorm. Ga niet in discussie en probeer aan te sluiten bij zijn of haar belevingswereld. Maak een memobord en bevestig hierop bijvoorbeeld foto’s van de kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ouders enz. Schrijf onder de foto’s de namen. Leg het bord op tafel als u visite krijgt en bijna altijd komt hiermee het gesprek op gang.
Sommigen raken in de war van de vele knopjes op de afstandsbediening van de t.v. Pas deze aan door ze af te plakken. Laat enkel de knopjes die het meeste nodig zijn open.
Herkenbare fiets, dus nooit meer zoeken. Bevestig fietstassen en zadelhoes in een opvallende kleur, bijv. knalrood, knalroze o.i.d. Een naambordje met de voornaam is ook prettig. Datumklok. Als steeds de vraag wordt gesteld welke dag of hoe laat het is, koop er dan één met dag, tijd en datum met grote cijfers er op.
Dingen opschrijven werkt goed. Leg een notitieblokje en pen op tafel.
Bedenk drie dingen per dag waar je dankbaar voor bent en noem deze voor het slapen gaan. Dan val je met een positieve gedacht in slaap. In het begin kan dit vreemd voelen, maar gaandeweg bedenk je zelf, overdag al een bedankje.
Info: beteroud.nl;

Wijkinfopunten van St. Netwerk in Hoorn.

Stichting Netwerk is de organisatie voor welzijnswerk. Zij verbinden mensen, versterken eigen kracht en voorkomen dat kleine problemen groot worden. (www.netwerkhoorn.nl)
Vier wijkinfopunten houden spreekuur voor vragen op het gebied van:
- Belastingzaken, ordenen van administratie, invullen van formulieren.
- Werk en inkomen, aanvragen van huur- en zorgtoeslag.
- Thuiszorg, ziektekostenverzekering.
- Nutsbedrijven (elektriciteit, gas en water).
Wijkinfopunt Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn.
Geopend op woensdag van 10.00 – 12.00 uur. Telef.nr. 0229 – 280940.
e-mail: wijkinfogrotewaal@netwerkhoorn.nl;
Wijkinfopunt Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn.
Telef.nr. 0229 – 237932. Geopend van maandag t/m donderdag van   9.30 – 11.30 uur. email: wijkinfokersenboogerd@netwerkhoorn.nl;

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 20 maart a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond is een boekbespreking. Het boek ‘Ik ben niet kwijt’ van Sjef van Bommel zal door hemzelf uiteengezet worden. Wat gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie?
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Activiteiten KBO Blokker voorjaar 2019

Woensdag 17 april: Dat wordt wéér een prachtige muziekmiddag, waarbij de heer Kees Schilder uit Volendam een presentatie over operamuziek komt verzorgen. Velen zijn al bij eerdere presentaties van de heer Schilder geweest en hebben daar nooit spijt van gekregen; anderen hebben die gemist en hebben eeuwig spijt. Laat dus dit keer niet verstek gaan. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Uiteraard wordt ook voor koffie/thee en een drankje gezorgd. Deelname € 3,00 p.p., inclusief de consumpties.
Donderdag 25 april: Klaverjasmarathon. De eerste kaarten worden in Het Gouden Hoofd geschud vanaf 10.00 uur, na eerst van een kop koffie te hebben genoten. En komt u alstublieft op tijd. Onder de middag gebruiken we een broodjesmaaltijd. U kunt zich inschrijven door vóór 19 april € 12,00 p.p. over te maken op bankrekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘Klaverjassen’. U kunt zich ook opgeven bij Jan Schutte en Netty Macaré. Het inschrijfgeld is inclusief broodjesmaaltijd/koffie/thee en twee consumpties.
Zaterdag 18 mei: Feestelijke middag in Het Gouden Hoofd ter afsluiting van ons activiteitenseizoen 2018 – 2019 en het 55-jarig bestaan van KBO Blokker, m.m.v. muziekgezelschap ZôwasUT.
Dat moet een gezellige en feestelijke middag worden met een drankje en een hapje en met voor iedere smaak muziek en amusement. Voor de leden van KBO Blokker zullen er geen kosten aan verbonden zijn.
Alle verdere details treft u aan in de volgende INFO.
Houd die middag alvast vrij.
Meer weten van de band? Kijk eens op www.zowasut.nl.
KBO Blokker fietstocht-2019: Deze vindt plaats op woensdag 12 juni. Het wordt een verrassingstocht van ongeveer 35 kilometer van Blokker naar Blokker door het West-Friese landschap met onderweg een koffie/gebakstop, een verrassingsbestemming en een lekkere lunch. Vertrek om 08.30 uur van het pleintje naast Fietshandel Dave aan de Westerblokker.
U kunt zich inschrijven door vóór 4 juni € 15,00 p.p. over te maken op bankrekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘fietstocht’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO Blokker) willen meenemen mogen dat in principe doen. Ook individuele 50-plussers zijn van harte welkom. Voor introducés en andere niet-leden dient (naam introducé vermelden) een bedrag van € 20,00 te worden overgemaakt.
KBO blokker busreis 2019
Woensdag 26 juni: Dit keer brengt onze jaarlijkse busreis ons naar Rotterdam, naar de Euromast. Maar voordat we daar arriveren maken we onderweg eerst nog een koffie-met-gebak-stop. Met supersnelle liften (binnen, niet buiten om) worden we in de Euromast naar het op 100 meter hoogte gelegen Panorama Restaurant gebracht. Hier wordt de koffietafel geserveerd en kunnen we volop genieten van het adembenemende uitzicht op de stad.
Hierna vertrekken we naar de haven voor een 75 minuten durende rondvaart tussen het drukke scheepvaartverkeer van deze grootste haven ter wereld.
Na de rondvaart gaan we weer huiswaarts om terug in Blokker in Het Gouden Hoofd nog van een eenvoudige warme maaltijd te genieten.
We vertrekken vanaf Deen Supermarkten aan de Westerblokker om 08.30 uur en de verwachting is dat we rond 6 uur ‘s avonds weer in Blokker terug zijn.
U kunt zich inschrijven door vóór 12 juni € 40,00 p.p. over te maken op rekening NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Blokker, onder vermelding van ‘BUSREIS’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO-Blokker) willen meenemen kunnen dat doen. Voor hen dient bij de betaling (naam introducé s.v.p. vermelden) een bedrag van € 50,00 te worden overgemaakt. Let wel: introducés/niet-leden uitsluitend indien plaats beschikbaar.

Omhoog...

Nieuwsbrief februari 2019

Van de voorzitter

2018 is verleden tijd en 2019 is voor het grootste deel nog toekomst. Graag vergeten wij de minder leuke gebeurtenissen in 2018 en kijken vol verwachting uit naar wat 2019 gaat brengen, zowel privé als in het algemeen. Onze regering heeft o.a. plannen gemaakt over het klimaat en heeft belastingtarieven gewijzigd. Het klimaat en de vervuiling zijn wereldwijd een bron van zorg. Je schrikt van de foto’s van rivieren in Indonesië en bent verbaasd over de grote onverschilligheid hierover. Ook Thailand is vorig jaar opgeschrikt door grote vervuilingen van stranden door plastics enz.. Hoe zal het zijn in andere werelddelen zoals Zuid Amerika en Afrika waar mensen het ook niet zo nauw nemen met de vervuiling?
En dan verliest een gigantisch containerschip 271 containers in een storm vlak voor de kust van Terschelling en Schiermonnikoog. Maar weten wij wat er gebeurt als zo’n schip containers verliest in de oceanen?
Ik denk niet dat dat wordt verteld. Dat is verzekeringswerk! Al de oeroude wouden op aarde worden met grote snelheid ontbost door houtindustrie en arme boeren. Bescherming van oerwouden wordt bijvoorbeeld in het Amazonegebied wel geprobeerd maar dat is ondoenlijk. Trouwens de nieuwe Braziliaanse president wordt al een tweede Trump genoemd vanwege zijn onverschilligheid ten aanzien van het klimaat en de natuur. Het wordt steeds duidelijker dat deze problemen wereldwijd moeten worden aangepakt.
Belastingmaatregelen 2019: Bijna iedereen gaat er naar verwachting komend jaar iets op vooruit. Dat is onder andere te danken aan een verlaging van de inkomstenbelasting en een verhoging van de heffingskortingen. Dit verandert er in 2019 bij de fiscus.
Onze boodschappen en bezoekjes aan bijvoorbeeld de kapper worden vanaf januari duurder, vanwege een verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Desondanks heeft naar schatting 96 procent van de Nederlanders straks netto meer te besteden, met dank aan een reeks belastingverlagingen. Het aantal belastingschijven gaat terug van vier naar drie. Ook worden de tarieven in de tweede en derde schijf fors verlaagd, terwijl het tarief in de eerste schijf iets omhoog gaat. Het tarief in de eerste schijf neemt toe van 36,55 naar 36,65 procent. Het tarief in de tweede en derde schijf daalt daarentegen, van 40,85 procent naar 38,10 procent. Het tarief in de vierde schijf wordt licht verlaagd, van 51,95 procent naar 51,75 procent. Door de aanpassing van de tarieven zullen de meeste mensen minder inkomstenbelasting gaan betalen. Maar er zit ook een keerzijde aan: de hypotheekrente moet ook tegen een lager belastingtarief worden afgetrokken.
Tarieven box 3: Het is spaarders al jaren een doorn in het oog: het fictieve rendement waarover je vermogensbelasting betaalt in box 3 (over inkomsten uit sparen en beleggen) ligt veel hoger dan de werkelijke spaarrente. Ook komend jaar gaat de fiscus waarschijnlijk uit van een hoger rendement dan je in werkelijkheid op een spaarrekening kunt krijgen, al sluit de heffing wel iets beter aan bij het gemiddelde werkelijke rendement. Over de eerste 71.650 aan vermogen boven de vrijstelling betaal je straks per saldo 0,58 procent belasting (30 procent over een forfaitair rendement van 1,94 procent). Nu is dat nog 0,61 procent. Over het vermogen hierboven tot 978.000 euro) moet je 1,34 procent afrekenen (tegen 1,30 procent nu). Het vermogen daarboven wordt belast met 1,68 procent, versus de huidige 1,62 procent. Een ander goed nieuwtje is dat de vrijstelling omhoog gaat. Over de eerste 30.360 euro (of het dubbele bij fiscale partners) aan vermogen hoef je geen belasting te betalen. Groene beleggingen zijn straks vrijgesteld tot in totaal maximaal 58.540 euro, of het dubbele voor fiscale partners. De vrijstelling voor een uitvaartverzekering of andere overlijdensrisicoverzekering in box 3 stijgt naar van 7.033 euro naar 7.118 euro.
Ook de vrijstelling voor contant geld en cadeaubonnen neemt een beetje toe, naar 534 euro (of het dubbele voor fiscale partners).
Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die je bent verschuldigd. Hoe hoger de korting, hoe minder belasting je hoeft te betalen en hoe meer je dus netto overhoudt. Er bestaan verschillende heffingskortingen. De meeste gaan omhoog en dat is goed nieuws voor belastingplichtigen.
De algemene heffingskorting is een algemene korting op de inkomstenbelasting voor iedereen die belasting betaalt. De hoogte van de korting hangt af van je inkomen: hoe lager dat is, hoe meer korting je krijgt. Deze heffingskorting wordt komend jaar verhoogd, waardoor mensen met een besteedbaar inkomen tot 68.507 euro netto meer overhouden. Hier profiteren vooral mensen met een jaarinkomen tot 20.384 euro van. Verdien je tussen de 20.384 en 68.507 euro dan ga je er ook op vooruit, maar in iets mindere mate. Is je inkomen hoger, dan maak je helaas geen aanspraak op die korting. Zo u weet bestaat ook een heffingskorting voor mensen die werken: de arbeidskorting. De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens gaat komend jaar met 150 euro omhoog naar 3.399 euro. Hierdoor wordt het voor lagere inkomens meer lonend om te werken of meer uren te draaien. Is uw inkomen hoger dan 90.710 euro, dan heeft u geen recht op deze tegemoetkoming.
Verder wordt de zogeheten aanrechtsubsidie de komende vier jaren in stapjes afgebouwd. Als u de algemene heffingskorting of arbeidskorting niet volledig gebruikt omdat uw inkomen te laag is, kun u deze nu nog laten uitkeren aan uw partner. Dat kan in 2024 niet meer.
De maximale ouderenkorting wordt met 178 euro verhoogd, waardoor gepensioneerden netto meer te besteden hebben. Verder wordt deze belastingkorting vanaf komend jaar geleidelijk minder vanaf een inkomen boven de 36.786 euro. Dat is gunstig voor ouderen met een inkomen tussen de 36.000 en 47.000 euro. Wie nu één euro boven de inkomensgrens uitkomt, ziet de korting abrupt dalen van 1.418 naar 72 euro. Komend jaar gaat de daling geleidelijk.
Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6 naar 9 procent. Hierdoor moet u meer betalen voor bijvoorbeeld de boodschappen en medicijnen. Maar ook voor allerlei diensten, zoals de kapper, de fietsenmaker en de schilder.
Wat betekent dit alles voor onze koopkracht?
De stijging van de zorgpremie, de verhoging van de btw en andere prijsstijgingen hakken er behoorlijk in. Toch hebben de meeste Nederlanders iets meer te besteden. Dat is te danken aan de verlagingen van de belastingtarieven, de verhoging van de heffingskortingen en loonstijgingen.
Uit recente berekeningen van het kabinet blijkt dat de koopkracht volgend jaar met gemiddeld 1,6 procent stijgt. Ongeveer 96 procent van de Nederlanders gaat er naar verwachting op vooruit. Het Centraal Planbureau stelt een modaal inkomen gelijk aan 36.000 euro bruto per jaar. In de koopkrachtprognoses is ook rekening gehouden met de inflatie, de gestegen zorgpremie, de hogere toeslagen en de gemiddelde loonstijging. Bent U benieuwd hoeveel U er komend jaar op vooruit gaat? Het Nibud heeft voor liefst 100 verschillende soorten huishoudens berekend in hoeverre zij er komend jaar naar verwachting op vooruitgaan. Met behulp van een tool kunt U checken hoe het plaatje er bij U globaal uitziet. Ga naar: https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/
Inmiddels weet u wat u netto meer heeft ontvangen aan Salaris, AOW en of Pensioen. Ook weet u inmiddels wat u per maand meer kwijt bent aan noodzakelijke levensbehoeften, zorgpremies en de hogere energieheffingen. Ik ben benieuwd hoe dit bij u heeft uitgepakt en of dat klopt met de uitkomst van de tool. De gemiddelde Nederlander heeft 35 euro per maand meer te besteden, is gezegd. Werkenden met een modaal inkomen (2.100 euro netto per maand) gaan er het meest op vooruit. Gepensioneerden gaan er voor het eerst sinds jaren niet op achteruit, maar de verbetering is volgens de Nibud-berekeningen magertjes: meestal minder dan 1 procent. Dit komt omdat de aanvullende pensioenen slechts licht worden geïndexeerd (met 0,2 procent). Sommige groepen werknemers met een lager inkomen houden maandelijks minder over in hun portemonnee. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan tweeverdieners met kinderen van wie een van beide ouders minder verdient dan het minimumloon. Dat zou niet moeten!!!
Eerlijk gezegd heb ik geen vertrouwen in berekeningen van het kabinet enz.. In het verleden is al zo vaak gebleken dat die niet kloppen met de werkelijkheid.
Bestuursvergadering: Op 9 januari hadden we ’s morgens bestuursvergadering en
’s middags de nieuwjaarsreceptie voor de leden. Op de bestuursvergadering hebben we ook de jaarrekening 2018 en de begroting 2019 besproken. Een belangrijke post is natuurlijk het komende jubileumfeest. Verder meldt de Stichting Ouderenraad Hoorn dat de bijstandpot van de gemeente Hoorn nog rijk gevuld is. Waarschijnlijk maakt niet iedereen, die recht zou hebben op een tegemoetkoming, daar ook gebruik van.  Wij begrijpen dat het moeilijk is om de stap naar de gemeente te maken. In verband hiermee en de gang naar 1.Hoorn.nl zijn de Ouderenbonden op zoek naar Ouderenadviseurs. Wij zijn blij dat wij Mw. Rikkie Kostelijk, onze oud-voorzitter, bereid hebben gevonden om als aanspreekpunt voor de leden van de PCOB te fungeren. Mocht u haar willen raadplegen dan kunt u contact opnemen met onze secretaris. Per e-mail heeft zijn voorkeur.
De nieuwjaarsreceptie en de demonstratie van Domotica.
2 medewerkers van de gemeente Hoorn gaven acte de présence en hebben een toelichting gegeven op de apparaatjes enz. die getoond werden. Daarna hebben we gezellig genoten van een hapje en een drankje.
De gezamenlijke bonden: KBO Blokker, KBO Zwaag, KBO Hoorn en de PCOB afdeling Hoorn organiseerden een bijeenkomst over dementie, die plaatsvond op 16 januari 2019 in het Octaaf. Ca. 100 belangstellenden hebben die bezocht. Mw. Addy De Mooy gaf over dit actuele onderwerp een lezing/presentatie die veel indruk maakte.
Ons lid Sane de Boer heeft een samenvatting gemaakt, zie verder in deze Nieuwsbrief.
De volgende ledenmiddag staat gepland op 20 februari 2019 in Het Octaaf en gaat over archeologische vondsten in West-Friesland. Aanvang om 14:30 uur. De zaal is open vanaf 14:00 uur. We zijn gewend om tijdens de ledenmiddag van februari ook de jaarvergadering te houden maar vanwege drukte is het jaarverslag van 2018 nog niet gereed. We stellen de jaarvergadering daarom uit naar de ledenvergadering van 20 maart 2019.

Ik besluit met een gedicht van: Jelly Verwaal, Bron: gedichtensite.nl


We gaan een nieuwe tijd betreden.
Een reis, wég van het oude jaar.
Díe paden zijn al platgereden.
Een nieuwe weg ligt voor ons klaar.
Wat gaat er mee in de bagage?
Bedenk: zélfs een gebroken hart
raakt onderhevig aan slijtage.
Maak ruimte voor een nieuwe start!

Berg in de koffer maar vertrouwen;
geloof en uitzicht, blijdschap, hoop.
Moed, om de toekomst op te bouwen,
is in de winkel niet te koop!

En brengt de weg oneffenheden;
is er soms duisternis in zicht:
God wil mét ons het pad betreden.
Hij leidt je naar het volle Licht.

Verslag kerstmiddag 19 december 2018


De traditie getrouwe PCOB-middag, de derde woensdag van de maand, ligt in deze maand ook mooi dicht bij de echte Kerstdagen. Als u dit leest zijn ze echt voorbij en is het weer de orde van de dag. Maar deze middag was toch wel uitzonderlijk. De achterzaal en een gedeelte van de kerkruimte was omgebouwd in een praktische ruimte met een goede kerstsfeer. De juiste opstellingen voor het meewerkende koor en de organist van het kerkorgel. Hij stond zo met de aanwezigen in goed contact. Als leidraad voor de middag was er een keurig verzorgde liturgie, al met al een perfecte organisatie.
De voorzitter Jacob Serier opende de middag met gebed, maar deed vooraf de mededeling, dats ons lid Jan Kuijper, een dag eerder, tijdens een activiteit van onze organisatie (wandelen) niet goed geworden was en met spoed werd opgenomen in het West-Fries Gasthuis (afdeling cardiologie). Dat was even schrikken. Hierna werd de liturgie gevolgd.
Veel bekende kerstliederen werden gezongen met ongeveer 100 aanwezigen, een heel gezelschap dus. Medewerking werd verleend, net zoals vorig jaar, door de zanggroep Glorious onder leiding van mevr. Mia de Ruiter en pianist Peter Zandberg. Glorious begon met het prachtige nummer Transeamus, een fijne vertolking, alle stemmen waren goed te volgen. Een genoegen om naar te luisteren. Ook de andere liederen die het koor bracht klonken prachtig. Glorious heeft het goed gedaan. De twee Bijbelgedeelten uit Lukas 2 werden gelezen door mevrouw Jeane Kuijper. Marieke Terpstra droeg een prachtig gedicht voor ”God met ons”.
Hierna volgde de overdenking door ds. Jacob Meinders. Dominee Meinders gaf aan dat je niet zomaar een Kerstfeest kunt vieren. Kijk eens om je heen wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat gebeurde er vroeger allemaal. En maar zingen “Vrede op aarde.” We moeten ons goed realiseren, wat er allemaal gebeurd is. Zo staat er in het Lukasevangelie dat Maria zwanger zou worden vanwege het overschaduwen van de Heilige Geest. Dat moeten we ons terdege realiseren. Daar gaat het om, we moeten veel meer leven vanuit de Geest, die moet in je zijn, anders kun je niet geloven. Als de mensheid zich daar nu eens meer bewust van zou worden, dan zou de wereld er heel anders uit zien. Een toespraak waar je iets aan hebt.
Daarna klonken weer bekende kerstliederen en trad Glorious nog een paar keer op. O.a. met de vertolking van Away in a manger en God rest you.
In de pauze werden diverse tractaties rond gedeeld. Na de pauze en samenzang Eer zij God in onze dagen, vertelde onze voorzitter een kerstverhaal. Ook weer, net als de woorden van dominee Meinders, pakkende woorden. Dit ging over twee vrouwen, de één had het heel goed en nog ontevreden, een andere vrouw, arm, kreeg veel minder, en was zeer verheugd en blij. Woorden waar je iets aan had en je zou het in je eigen leven kunnen toepassen.
Glorious sluit af met het prachtige lied In dulci jubilo.
Hierna volgde een dankwoord van de voorzitter en sluiting van het officiële gedeelte met het staande zingen van het bekende ERE ZIJ GOD.
We waren nog even gezellig bij elkaar met een glaasje glüh-wijn en wat hapjes.
Sane de Boer

Verslag ledenmiddag van 9 januari 2019

Dit was het doel van onze bijeenkomst: als PCOB-ers er voor elkaar zijn als dit nodig is en met elkaar in gesprek gaan, zoals het gebeurde. Bij de binnenkomst was er meteen al sfeer onder het genot van een kopje koffie. Op dit moment waren er twee van onze leden druk bezig met een verhuizing van een ziek lid van onze eigen PCOB naar de Perelaer in Zwaag, (hulde Rikkie en Kees!).
Na de koffie werd verzocht plaats te nemen in de achterzaal voor een presentatie van de gemeente Hoorn over “zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen”.
Mevrouw Betty Haubrich, woonadviseur van de gemeente Hoorn, gaf een uitleg over veel toestanden in een woning welke gemakkelijk, met geld, anders kunnen.
Maar eerst de officiële opening van de middag door Marieke Terpstra. We zongen met elkaar een prachtig lied . Daarna volgde het openingsgebed en een mooi bekend gedicht: “Voetstappen in het zand” uit de bundel van ‘Ochtendgloren’.
Hierna kreeg Franklin Bieri, ouderen adviseur bij de gemeente Hoorn, het woord.
Hij demonstreerde met een op schaal gebouwde woning, allerlei mogelijkheden om met enkele eenvoudige aanpassingen en ingrepen, heel wat handigheidjes te laten zien: zoals bij dovigheid een felle lichtflitser bij het gaan van de deurbel. Een meter voor het waarnemen van koolmonoxide. Een camera bij de voordeur om te zien wie er voor de deur staat. En zo zijn er nogal wat van die handigheidjes die je het leven in de woning aangenamer kunnen maken. Er werden heel wat vragen gesteld, waarop bevredigende antwoorden volgden.
Marieke sloot het officiële gedeelte af met een dankwoord aan de sprekers en overhandigde hen een bos bloemen.
Daarna volgde de nieuwjaarsreceptie. Dit werd ook een gezellige boel. Er waren 46 leden aanwezig. Er was een hapje en een drankje, voor ieder wat wils. Om 16.30 uur werden de feestelijkheden beëindigd en keerde iedereen weer huiswaarts.
Sane de Boer

Verslag over de voorlichting van Alzheimer & Dementie op 16-01-2019

“Een goed begin is het halve werk” luidt een spreekwoord. Nu de fusie tussen de KBO en de PCOB al een geruime tijd in werking is, werd in overleg met onze KBO’s (Hoorn, Zwaag en Blokker) en onze plaatselijke PCOB, een gezamenlijk initiatief over bovengenoemd themamiddag voorgesteld en voorbereid.
Na de opening werd door mevrouw Addy de Mooij, dementieconsulente bij Geriant “School & Advies” een lezing gehouden voor een goed gevulde grote kerkzaal van het Octaaf. Er waren ongeveer 125/130 personen aanwezig, een opkomst om trots op te zijn. Het ging over een moeilijk onderwerp ‘dementie’. Het gaat allemaal nog goed zolang je geen weet hebt van deze ziekte. Gezien de grote opkomst bleek dat heel wat mensen er graag iets meer over wilden weten. Bij de meesten van ons leefde misschien de gedachte: stel je voor dat men deze ziekte kan genezen of hoever is men met de ontwikkeling in deze! Maar niets is minder waar. De medici hebben een behoorlijk inzicht in wat er in onze hersenen gebeurt en men kan daarin al heel ver gaan zoals bij het verwijderen van tumoren etc., maar een dementie verhelpen is nog echt toekomst. Mevr. De Mooij benoemde de verschillende vormen:
 Ziekte van Alzheimer, Vasculaire dementie, Parkinson dementie, Delier, Frontotemporale dementie en Ziekte van Lewy Body. Vroeger zou je zeggen, die raakt ook “boekie zoek’ of ‘is de weg wat kwijt’. Als dat gebeurt is er geen weg terug en hoe moet er dan mee omgegaan worden. Wat is normale vergeetachtigheid en wanneer wordt vergeetachtigheid dementie! Wat kun je doen? Een goede begeleiding, dat is waardevol. Altijd zo onopvallend aftasten, waar je het over zou kunnen hebben. Vaak is het korte termijn geheugen het eerst aan de beurt. Dus nooit vragen stellen die betrekking hebben op b.v. het hedendaags gebeuren met de vraag: “En wat heb je vandaag gegeten? “Dat is men meestal al weer kwijt. Beter zou zijn b.v.: “Wat heb je vroeger voor werk gedaan?” Hiervoor zijn heel veel voorbeelden, maar je moet er wel eerst even over nadenken en niet zomaar onvoorbereid onzinnige vragen stellen.
Er zijn ongeveer 260.000 mensen in Nederland die een zekere vorm van dementie hebben. In het jaar 2040 zal dit een half miljoen zijn. Ongeveer 12.000 volwassenen jonger dan 65 jaar hebben een vorm van dementie. Zo heeft men een aardig totaal beeld van deze ziekte. Al met al was het een hele goede middag. De vorm van algemene vraagstelling ontaarde enigszins chaotisch. Te veel mensen en te veel vragen, dat deed de lezing geweld aan, die heel goed voorbereid was en verhelderend overkwam. Hulde voor mevrouw De Mooij. Ze kreeg een mooie bos bloemen als dank.
Sane de Boer

Uitnodiging Ledenmiddag 20 februari 2019

De heer Bart ter Steege zal een lezing houden over het onderwerp Archeologie in West-Friesland. Hierbij komen alle perioden die tijdens het veldwerk aangetroffen worden aan bod. Neolithicum, bronstijd, middeleeuwen en nieuwe tijd met de nadruk op de gouden eeuw.
De middag begint om 14.30 uur en het Octaaf is vanaf 14.00 uur open. Zoals altijd zijn ook niet leden hartelijk welkom.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u tijdens de PCOB middag op de boekentafel hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue Cinema’s de mooiste films in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.


De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband      35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrekening: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De familie van Engelenhoven heeft inmiddels voldoende tassen voor de bezorgers van de bladen en bedankt iedereen die hierin voorzien heeft.


Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

NS dienstregeling
Machteloosheid bij dementie
Een AED in de buurt zo geregeld
Machteloosheid bij dementie

Even lachen

Zoon: “Nee, nee, ik wil niet naar de kerk!”
Moeder: “Waarom niet?”
Zoon: “Ik zal je twee redenen geven:
1.de anderen vinden mij niet leuk, 2. Ik vind hun niet leuk.”
Moeder: ”Ja, maar 1. Je bent 47, 2. Je bent de dominee!”

Nieuwe leden

Wij heten 6 nieuwe leden van harte welkom.Wij lazen in de krant, dat mw. Nanny van Dijk-van Zeventer haar 100e verjaardag mocht vieren. Mw. Van Dijk was lid van de PCOB sinds 1 januari 1994, maar gezien haar hoge leeftijd heeft zij onlangs haar lidmaatschap opgezegd. Wij willen haar hierbij graag hartelijk feliciteren en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toewensen.
50 jarig bestaan PCOB-Hoorn

25 september 2019:Jubileumfeest van uw PCOB.

Hebt u deze datum al in de agenda staan?
Het belooft een mooie dag te worden met voor elk wat wils.
Iedere maand komt uw feestcommissie bij elkaar en de invulling van deze dag staat grotendeels in de steigers. In een volgende nieuwsbrief zult u een aanmeldingsbrief vinden zodat wij kunnen inschatten op hoeveel gasten we kunnen rekenen. We gaan er 25 september met elkaar een mooie feestdag van maken.
Hartelijke groet van Gerrie, Roos, Arie Penning, Jelle Kuijper, Truus Meijer.

De Bibliotheek Hoorn leent e-books én e-readers uit.

E-books zijn digitale boeken die u kunt lezen op een tablet, laptop, smartphone of e-reader.
Leden van de bieb kunnen, 3 weken, gratis een Kobo e-reader bij de Centrale Bibliotheek lenen als zij eens een e-book willen lezen. Omdat het een kostbaar apparaat is wordt 50 euro borg gevraagd. Om in te loggen in de app moet u eerst online een account aanmaken met uw lidmaatschapsnummer van de bieb.
Wanneer men een e-book wil lezen op een tablet, laptop, smartphone of e-reader moet men eerst een app downloaden en deze daarna installeren op het medium waarop men het e-book wil lezen.
Hebt u vragen over bijvoorbeeld het lenen, het opzetten van e-books op de e-reader, account aanmaken op het e-bookplatform enz.? Er zijn hiervoor e-book spreekuren op donderdagochtend in de Bibliotheek Wisselstraat en op vrijdagavond in de Bibliotheken van Risdam en Kersenboogerd.
De digitale portal van de Nederlandse Openbare Bibliotheken heeft een uitgebreid assortiment e-books van literaire- tot streekromans, thrillers, biografieën en meer. Zie: www.onlinebibliotheek.nl/e-books;
Niet alle e-books zijn geschikt voor de Kobo e-reader. Door het vakje “Download voor e-reader” op deze site aan te vinken worden de e-books getoond die geschikt zijn om te lezen op deze e-reader.
Info: Centrale Bibliotheek, Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn.Telef.nr. 0229 – 219441.
www.bibliotheekhoorn.nl/ons-aanbod/e-books;

Lidmaatschap Omring 2019 retour.

Vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering bij Univé heeft u, net als vorige jaren, recht op een tegemoetkoming van het lidmaatschap van Omring. Maak een kopie van de voor- en achterkant van het pasje en stuur dit samen met een Univé declaratieformulier naar Univé, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven of geef het af op hun kantoor Breed 5 in Hoorn.
Soms kunt u ook via Univé het lidmaatschap van een patiëntenorganisatie terugkrijgen.


Social-media tips voor ouderen

Volgens CBS maken ouderen steeds vaker gebruik van internet.
Vooral onder 65- tot 75 jarigen heeft dit de laatste jaren een vlucht genomen. Ook het sociale media gebruik van 75- plussers is gegroeid, vooral in 2017. Toen gaf 35 procent aan hiervan gebruik te hebben gemaakt, in 2016 was dat nog 22% en in 2012 5%.
U kunt langer zelfstandig blijven wonen als u internet goed gebruikt. Vooral de sociale kanalen kunnen nuttig zijn. Maar waar moet u beginnen, wat moet u gebruiken? Wat betekent ‘social media’? Hierbij zijn altijd andere mensen betrokken, vandaar het ‘sociale’ in ‘social media’.
Het zijn manieren op internet om informatie te verspreiden en te delen, te netwerken en te discussiëren. Het is de verzamelnaam van alle websites.
De tien bekendsten zijn: Facebook, Youtube, WhatsApp, Google+, Tumblr, Skype, Linkedln, Twitter, Instagram, Pinterest.
Gelukkig wordt steeds duidelijker dat sociale media echt zinvol zijn. Uit een onderzoek door studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA) blijkt dat ouderen zich beter voelen door internet en social media: ze krijgen meer zelfvertrouwen, kunnen informatie verwerken, leggen vaker sociale contacten, zijn minder eenzaam en er is minder kans op isolatie. Hierdoor is er een grotere kans om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. En: sociale media is ook gewoon leuk en handig.
Facebook is buitengewoon geschikt om familie, oud collega’s, voormalige buren en vrienden te vinden. Nadat u bent aangemeld kunt u gaan zoeken en omdat zoveel mensen op Facebook actief zijn, hebt u ze al snel gevonden.
You Tube is een website waar gebruikers leuke, spannende, ontroerende en nuttige filmpjes neerzetten. In beeld en geluid kunt u antwoorden vinden op vragen zoals: hoe werkt een IPad, hoe ga je om met dementie of hoe werkt een traplift?
Internet op uw computer of smartphone is een nieuwe manier van communiceren. Zo kunt u vaker, dan door de gewone post door uw brievenbus, met andere mensen in contact komen.
Op internet kunt u andere mensen vinden die óók van uw favoriete hobby houden. Wat denkt u van tuinieren, geschiedenis van uw geboortestreek enz. U kunt beeldbellen: via de camera van uw computer of telefoon kunt u gratis contact leggen met een ander en die persoon, waar ze ook ter wereld zijn, ‘zien’ tijdens het gesprek. Programma’s die u hiervoor kunt gebruiken zijn: Skype en Facetime (voor Applegebruikers) Whatsapp en Messenger(Google en Hangouts).
Wordfeud op uw smartphone is een soort scrabble met naar keuze een bekende of onbekende spelpartner. Het trainen van uw hersens via online spelletjes spelen helpen u om geestelijk ‘fris en fruitig’ te blijven. Vraag anderen (ook jongeren) welke spelletjes zij graag online spelen.
Wikipedia:  door uitleg te zoeken over alles wat u wilt weten worden de hersens getraind. Deze online encyclopedie is daarvoor een uitstekende bron. “U zoekt het, Wikipedia weet het!” Natuurlijk kunt u uw t.v., radio en krant blijven gebruiken. Maar via social media krijgt u toegang tot veel meer informatie. Voor actuele nieuwsberichten en meningen is Twitter nuttig, mooie foto’s vindt u op Instagram.
Op uw tablet of smartphone kunt u allerlei kleine programma’s of ‘apps’ installeren zodat u overal en altijd “sociaal kunt zijn”. Gezondheidsapps zijn gericht op levensstijl en mentale gezondheid. Ouderenapps voor de iPhone en weerapps.
Eén van de problemen waar ouderen tegen aan lopen is het dagelijks gebruik van de apparaten: hoe werkt het, waar zijn de knoppen voor, wie legt me het eens op mijn gemak uit? Er zijn gelukkig inmiddels veel initiatieven gericht op starters met internet en social media. Informeer eens bij de bibliotheek. Daar zijn vaak gratis inloopcafé’s of betaalbare cursussen. Zoals de cursus Computer en nieuwe media, de Klik en Tik cursus, enz. www.bibliotheekhoorn.nl; Tel. 0229-219441.

Zoekt u vrijwilligerswerk?

Tot op hoge leeftijd kunt u vrijwilliger zijn. Er zijn altijd mogelijkheden en social media maken het vinden van een passende klus heel makkelijk via het Vrijwilligerspunt in Hoorn; tel. 0229-216499, www.vrijwilligerspunt.com; en St. Netwerk in Hoorn, tel. 0229-212587, www.netwerkhoorn.nl;

Tips voor een gezond brein

Hersenexperts prof. Erik Scherder en dr. Dick Swaab geven adviezen.
-Wandel elke dag een half uur stevig door. Dit is goed voor uw lijf en hersens. Hierdoor neemt de hippocampus (een hersengebied) toe, het speelt een belangrijke rol bij het onthouden. Uw kunnen en geheugen nemen toe. Hierdoor kunt u langer zelfstandig blijven functioneren.
Slaapt u slecht, zorg dan voor meer licht overdag. Naar buiten gaan werkt ’t best, ook op een sombere dag. U vangt dan altijd nog meer licht dan in huis. Méér licht vermindert de snelheid van de achteruitgang van het geheugen. Wandelen is een prima methode om uw slaapritme weer in het gareel te krijgen.
-Zorg dat u zo min mogelijk hersenschade oploopt. Zo is alcohol slecht voor uw brein. Schade kan ook ontstaan wanneer u klappen tegen het hoofd krijgt, zoals bij sommige sporten. Wat slecht is voor uw bloedvaten is ook slecht voor de hersenen. Laat u dus behandelen wanneer u een hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte hebt.
-Pak de trein, ga naar een concert, bezoek een museum, dat soort prikkels heeft u nodig om uw hersenen jong te houden. Het is niet erg als u het moeilijk vindt om uw OV-chipkaart op te laden; zo daagt u uw hersenen juist uit. Uw brein gaat beter functioneren en kan nieuwe informatie sneller verwerken. Dat is weer goed voor uw vermogen om problemen op te lossen. Elke dag dezelfde soort computerspelletjes spelen, helpt niet. Elke dag schaken helpt wel, omdat schaken steeds weer nieuwe vragen oproept.
-Eet korstjes! Goed op uw eten kauwen heeft gezonde effecten: het hart gaat wat sneller kloppen en de hersenen worden beter doorbloed. In feite bent u – terwijl u eet- als het ware een beetje aan het lopen, met alle voordelen van dien. Uit onderzoek blijkt dat de doorbloeding, met name in één van de grote bloedvaten in de hersenen, verbetert.


Veilig op pad met de rollator en de Omring rollatorcheck


Goed gebruik. Test een rollator altijd voordat u hem aanschaft. Controleer of u de looprem en de parkeerrem goed kunt inknijpen. U hebt de meeste steun als u rechtop tussen de handvatten van de rollator loopt. Uw polsen en de handvatten moeten dezelfde hoogte hebben.
De rollator is voorzien van een beveiliging die ervoor zorgt dat deze niet in kan klappen tijdens het lopen of nemen van een drempel. Zorg dat de beveiliging na het uitklappen weer goed zit.
Neem de tijd om na het aanschaffen van een rollator de bijgeleverde folder goed te lezen zodat u dit hulpmiddel veilig kunt gebruiken.
Opstaan vanuit een stoel met armleuningen.
Breng met uw handen de rollator voor uw stoel, voeten staan recht voor uw stoel tussen de handvatten van de rollator en u zet hem op de parkeerrem. Plaats uw handen op de armleuningen van de stoel en ga staan. U pakt de handvatten van de rollator vast en gaat erop steunen. Als u stabiel staat haalt u de parkeerrem eraf en kunt u gaan lopen.
Een helling, drempels en stoepranden op en af lopen.
Bij een brug, de ingang van het stadhuis in Hoorn of bij een schuine stoep moet u soms tegen een helling op lopen. Bij het omhoog lopen tegen een helling en als u van een helling afloopt, moet u de looprem gebruiken.
Rij met de rollator tot aan de helling, blijf tussen de handvatten staan en duw de rollator een klein stukje voor u uit. De rem inknijpen én ingeknepen houden, een stapje nemen tot u weer tussen de handvatten staat. Daarna de rem loslaten, de rollator wel blijven vasthouden en de rollator weer een stukje voor u uit duwen. Als u de helling afloopt, is het raadzaam om de rem op dezelfde wijze te gebruiken.
Bij een drempel of stoeprand zet u de rollator hier tegen aan. Duw met uw rechtervoet de drempelhulp naar beneden. Deze zit rechts aan het achterwiel van de rollator en heeft een hefboomfunctie. De voorwielen komen nu van de grond, duw de rollator naar voren totdat u met de voor- en achterwielen duidelijk over de drempel of stoeprand bent. Zo manoeuvreert u de rollator met gemak over drempels en stoepranden.
Veilig gebruik op straat.
U kunt op het trottoir verschillende problemen tegenkomen zoals: losse of schuine stoeptegels, plantenbakken en lantaarnpalen midden op de stoep, geparkeerde auto’s bij de schuine helling van de stoep enz. Deze problemen maken het moeilijk om veilig buiten te lopen met uw rollator. Meld daarom altijd uw klachten bij de gemeente Hoorn via telef.nr. 0229-252200, op werkdagen van 8.30 – 17.00 uur.
Omring organiseert regelmatig in onze regio de gratis rollatorcheck op afspraak voor Omring pashouders. Zonder Omringpas betaalt u € 12,50.
De e.v. check is op 14 februari a.s., in Lindendael, Koepoortsweg 35, Hoorn, tussen 9.30-12.00 uur. Afspraak via telef.nr. 088 - 2067999.

Letten op de centen

Tegenwoordig bieden zo goed als alle kranten flexibele abonnements-vormen aan waarmee u zelf kunt bepalen wanneer en hoe u de krant leest compleet met alles er op en er aan.
Het loont daarom de moeite om af en toe eens te shoppen op de sites van de krantenuitgevers en tarieven van een abonnement te vergelijken.
In deze regio hebben velen een abonnement op een dagblad, bijv. het NHD (Noord Hollands Dagblad).
De meest gekozen uitvoering is het ‘ouderwetse’ abonnement waarbij u gewoon iedere dag de papieren krant door de brievenbus krijgt en als bonus ook een volledig digitale versie kan bekijken.
Daar wordt per 1-1-2019 € 39,65 per maand voor betaald.
Maar er is ook een, drie jarig durend, abonnement voor € 18,50 per maand op de papieren krant incl. de digitale versie. Het is alleen bij overlijden en niet tussentijds opzegbaar en kan niet naar een vakantieadres worden gestuurd. Laten afgeven op een nieuw adres na een verhuizing is geen probleem.
Het bedrag wordt per maand via een automatische incasso betaald.
Info: NHD klantenservice, telef. nr. 088-8241111, op werkdagen 8-16 u.

U kunt bij de gemeente hulp aanvragen voor:

- vervoer in de regio            

- individuele begeleiding
- het voeren van uw administratie     

- dagbesteding op maat
- aanpassing in de woning        

- een traplift, verhoogd toilet
- een rolstoel voor langere tijd    

- zorg bij vakantie van mantelzorger  
- mantelzorgondersteuning         

- huishoudelijke hulp
- een veilige, begeleide woonplek    

- een scootmobiel
- vergoeding vervoer eigen auto    

- driewielfiets


Vaak komt er iemand van de gemeente bij u thuis, ‘aan de keukentafel’ om over de problemen te praten. Soms gaat zo’n gesprek telefonisch, wordt u op het stadhuis of in een wijkcentrum uitgenodigd. Het is belangrijk dat u zich voorbereid op het gesprek, u kunt iemand meenemen die op de hoogte is van uw situatie, twee horen meer dan één.
Praktische tips voor het gesprek:
- Vraag vooraf bij familieleden of buren of zij u kunnen helpen, wat zijn de mogelijkheden of onmogelijkheden van zgn. mantelzorg.
- Noteer van tevoren wat aan de orde moet komen. Wat voor soort ondersteuning is er nodig? Waar bent u het meeste mee geholpen en waar is echt behoefte aan? Gaat het om hulp in de huishouding, om een scootmobiel, om iets dat minder voor de hand ligt, maar dat wel in een behoefte voorziet? Wat kunt u zelf niet meer en sinds wanneer is dat veranderd? Zijn er operaties, behandelingen of onderzoeken geweest, zorg dat u daarvan medische uitslagen en verklaringen heeft.
- Maak aantekeningen tijdens het gesprek en lees deze na afloop met de medewerker van de gemeente door of u alles hebt begrepen. Informeer naar de vervolgafspraken, wie doet wat en wanneer. Bent u tevreden over het gesprek, was er voldoende tijd? Of duurde het gesprek te lang en was het daardoor te zwaar, is alles besproken wat verteld moest worden?
- Wijs ook op eventuele eerdere aanvragen/verslagen naar een hulpmiddel en de afspraken met de gemeente hierover. Soms kan de ambtenaar hier niet over spreken i.v.m. de Wet op de Privacy.
- Vraag wanneer het verslag door de gemeente aan u wordt gestuurd. Hierin staat wat er met u is besproken, welke afspraken zijn gemaakt en is door de gemeente ondertekend Lees na ontvangst alles goed door.
- Na de aanvraag onderzoekt de gemeente of u inderdaad hulp nodig heeft. Binnen zes weken na de aanvraag is het onderzoek afgerond en is duidelijk of u deze extra ondersteuning krijgt.
- Als u niet tevreden bent over het verloop van het gesprek, de inhoud van het verslag of de procedure, overleg dan met een deskundige of familielid. Vraag of het mogelijk is om het gesprek over te doen, eventueel met een andere consulent/medewerker van de gemeente. Misschien is er sprake van een misverstand en kan het verslag worden aangepast. Als uw bezwaren niet worden weggenomen, dan kunt u bij de gemeente een klacht indienen. Vraag voor de zekerheid bij het Wmo-loket van de gemeente hoe u dat moet doen en vraag ook naar de termijn.
INFO: Gem.Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telef.nr. 0229-252200.
Of dhr. J.Olijve, zie zijn artikel op pag. 13 van de PCOB Nieuwsbrief, december 2018.

Persbericht

Op woensdag 20 februari a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Na de diagnose. Wat voor impact heeft het op ons?’ Wat verandert er voor mij en mijn omgeving? Hoe gaan we hiermee om? Welke begeleiding is er mogelijk? Als deskundige wordt er een echtpaar uitgenodigd.
De gespreksleider van deze avond is Irene van de Kamer.

Op woensdag 20 maart a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond is een boekbespreking. Het boek ‘Ik ben niet kwijt’ van Sjef van Bommel zal door hemzelf uiteengezet worden. Wat gebeurt er als je de liefde van je leven langzaam kwijtraakt aan dementie?
De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman.
Locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Info

KBO Zwaag
Iedere donderdagmiddag is er weer biljarten in de Witte Valk om 13.00 uur, informatie hierover bij Ger Bakker ,tel: 0229-237432.
Iedere laatste dinsdagmiddag om 13.30uurklaverjassen en rummicuppen in de Witte Valk kosten  € 4,00 p.p. Informatie bij Agnes Jong tel: 0229-505535
KBO Hoorn
Woensdag 13 februari: Omringdijk, met liedjes en anekdotes  
Plaats: Rode Kruis Gebouw Vredehofstraat 9/C Hoorn Noord.
Bijdrage € 3,-- inclusief koffie of thee  
In Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn wordt maandelijks een bingomiddag georganiseerd.
Deze bingomiddagen beginnen om 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur al open. U betaalt van af heden € 1,75 voor een bingoplankje. Consumpties zijn voor eigen rekening. vrijdag:  15 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 21 juni.
Vaste activiteiten in het Rode Kruis gebouw, Vredehofstraat 9c, Hoorn:
Bridgen: maandag van 13.15 uur - 16.15 uur.
Informatie bij dhr. Ruitenberg, tel. 757794

Omhoog...

Nieuwsbrief december 2018

Van de voorzitter

Je zou kunnen zeggen dat tegelijk met de komst van Sinterklaas ook Koning Winter zijn komst heeft aangekondigd. De bladeren zijn

inmiddels van de bomen gevallen en het is koud. Misschien krijgen we een beetje sneeuw en een witte kerst. Dat zou mooi zijn. Terwij

l ik dit schrijf is het in Barcelona 17 graden, een heerlijke temperatuur voor de overwinteraars.
Op 14 november hadden we een Bestuursvergadering. Voor deze vergadering was Ritzo Holtman uitgenodigd. Hij is Regio coörd

inator van de PCOB voor het deel van Noord-Holland boven de lijn Alkmaar-Hoorn. Hij wilde graag weten hoe het reilt en zeilt bij de Afdeling Hoorn. Uiteraard wist hij wel het een en ander en we hebben hem laten weten dat het vinden van bestuursleden en nieuwe leden erg moeilijk is. Tevens hebben we hem gevraagd naar de huidige structuur van de KBO in Noord-Holland. Tenslotte hebben we met hem gesproken over het verschil in contributie tussen de KBO en de PCOB. Ritzo heeft geantwoord dat het probleem van bestuursleden en nieuwe leden zich landelijk voordoet. De KBO Noord-Holland is een zelfstandige vereniging die lid is van de UNIE van de KBO. De meeste plaatselijke KBO afdelingen hebben een vereniging opgericht al dan niet onder de naam KBO en zijn bijna allemaal lid van de vereniging van KBO Noord-Holland. De plaatselijke KBO verenigingen betalen een afdracht aan de Provinciale KBO en die draagt daarvan weer af aan de UNIE van de KBO. De KBO vereniging van Hoorn is ook lid van de KBO Noord-Holland. Het is het streven van de besturen van de KBO en de PCOB (landelijk) dat de contributies van de leden naar elkaar toe groeien. Op 28 november is de PCOB-Regiodag in Langedijk. 3 bestuursleden gaan daar op af. Verder hebben we op de Bestuursvergadering het programma voor de kerstmiddag enz. besproken.
De ledenmiddag van 21 november 2018. Op het programma stond een presentatie over zorgverzekeringen en daarvoor hadden we Jaap de Bruijn uitgenodigd. Hij is als adviseur van de directie werkzaam bij de VGZ. Voor het verslag, zie verder op in deze Nieuwsbrief.
Op 19 december organiseren wij een Kerstviering in Het Octaaf. De kerk is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. Wij hopen dat u allemaal komt. Ook gasten en leden van de PKN zijn welkom. Wij gaan proberen de kerstsfeer te creëren in de Achterzaal van Het Octaaf. Het koor Glorious zal prachtige kerstliederen ten gehore brengen en u krijgt natuurlijk alle gelegenheid kerstliederen te zingen o.l.v. van de organist Jan Zuidema. Na afloop worden een hapje en een drankje geserveerd.


LET OP: Op 9 januari 2019 hebben we de eerste ledenmiddag van het Nieuwe jaar in Het Octaaf en dan organiseren wij een Nieuwjaarsreceptie. Ook dan worden een hapje en een drankje geserveerd. De zaal is open vanaf 14:00 uur en de aanvang is 14:30 uur. De Gemeente Hoorn geeft deze middag ook akte de préséance met een presentatie over Domotica. Dat zijn elektronische hulpmiddelen, zoals afstandsbedieningen en automatische verlichting enz., die een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van senioren in hun woning. Zij brengen daarvoor een opstelling mee die wellicht in de Achterzaal kan worden geplaatst. U heeft dan alle gelegenheid om vragen te stellen.
Trump: Op het moment van schrijven heeft Trump weer het Nieuws gehaald. Terwijl diverse Europese landen sancties gaan opleggen aan de Saoediërs vanwege de moord op Khashoggi, wil Trump dat niet omdat hij zijn wapenmiljardendeal met dat land niet in gevaar wil brengen. En passant bedankt hij de Saoediërs voor de lage brandstofprijzen. Dat ondertussen 10 duizenden burgers in Jemen om het leven zijn gekomen door Saudische wapens schijnt hem niet te deren. Wellicht weet u dat Trump zoveel mogelijk republikeinse rechters wil benoemen op opengevallen plaatsen. Grappig is nu dat Trump de kous op de kop kreeg van de voorzitter van het Hooggerechtshof, nota bene een republikein, die Trump terugfloot omdat hij een federale rechter in San Francisco een Obama-rechter noemde omdat deze rechter een asiel decreet van Trump van tafel heeft geveegd.


Ik wens u allen een mooie tijd richting de Kerst met veel gezelligheid om u heen.
Ik eindig met een gedicht van Marcel Budenaers.


Leven in een wereld vol agressie, angst en pijn,
Op geen enkel moment kan je nog zeker zijn.
Ogenschijnlijk willen we dit verhullen
en elkaar met wensen omhullen.
We schermen met woorden als
lieve, plezier, succes, aardig, positief ,
gelukkig leven en daarbij nog feestelijk lekker eten,
Maar zijn terughoudend het ware feit vergeten!
Het échte ‘kerst’verhaal,
waarover we uit schrik voor de mening van de ander,
Wijselijk zwijgen in elke taal!

Doch Hij die kwam omwille van échte vrede
Jezus, Gods Zoon, bracht redding voor ieder met zich mede!
Hij ziet de nood in onze dagen
En zegt : “Ik heb jouw leed reeds gedragen!”
“Aan het kruis gáf Ik mijn Leven om jou een nieuwe kans, nieuw
leven, te geven!”

Daarom geen doorprikbare woorden als wens
Maar onze raad aan elk weldenkend mens :

‘Kijk naar het Kind, Jezus, Gods Zoon
Híj brengt ware vrede en eeuwig leven, genade voor u als loon!’

Verslag ledenmiddag 21 november 2018

De achterzaal was gevuld met belangstellenden. Het zou vanmiddag gaan over ons Nederlands Zorgstelsel. Een niet alledaagse materie. Over de lijn genomen, nogal ingewikkeld en deze schijn moest worden weggenomen. Eerlijk gezegd in onze gedachten een onmogelijke taak.
Meerdere leden van ons hebben vroeger nog met een stelsel gewerkt waar de werkgever een ‘ziekenfondsbonnetje’ bij het salaris voegde en die moest je op een verzamellijst plakken. Maandelijks kwam de ziekenfondsbode (een gemeenteambtenaar) langs om deze bonnetjes te incasseren. Ik weet dat ook nog wel. Later kwam hier verandering in en ontstond er een Ziekenfonds, een landelijk regeling waar bij je kon of moest aansluiten als je niet meer verdiende dan zoveel. Zat je hoger, dan moest je je particulier verzekeren. Deze premie was dan op één of andere wijze te terug te krijgen via regelingen met een werkgever. Ik werkte toen bij de overheid en om het kwartaal moest je daarvoor een formulier indienen. Het Rijk keerde dan die premie weer uit. Dat was altijd een mooi spaarpotje om wat extra’s te kopen. Al deze intense en ingewikkelde zaken, hoe dan ook, behoort nu tot het verleden. Maar hoe zit het dan nu, daar ging het over.

Iedere Nederlander die hier woonachtig is dient ingeschreven te staan bij één van de Ziektekosten organisaties die er zijn   en dat zijn er nog al wat, o.a. VGZ.
Als deskundige was Jaap de Bruijn, zoon van onze secretaris, bereid gevonden een explicatie en een voordracht voor ons te verzorgen om het nu gangbare ziekten kostenbestel voor ons wat begrijpelijker te maken.
De spreker ging uit van de volgende gedachte voordat hij begon:
1e Wat doet de Zorgverzekeraar?
2e Wat verwacht u van de Zorgverzekeraar?
3e Wat doet de Zorgverzekeraar goed?
4e Wat kan er beter?


Naar aanleiding van deze paar vragen kwamen er heel veel praktisch vragen uit de zaal, waar een duidelijk antwoord op volgde. 
De functie van Jaap is Woordvoerder Corporate Communicatie bij het VGZ. In zijn inleiding merkte je al spoedig dat hij kennis van zaken had. Uitgangspunt: de VGZ is een coöperatieve zorgverzekering zonder winstoogmerk. Er zijn dus geen aandeelhouders. Het belangrijkste doel is het garanderen van goede betaalbare en zinnige zorg voor de klanten en NIET het verdienen van geld.
Geld dat over is, wordt als volgt verdeeld:
1e terug naar de klanten, door de premie zo laag mogelijk te houden.
2e terug naar de zorg door te investeren in het verbeteren van de zorg in Nederland of

3e het gaat naar onze wettelijke reserves.
Een voorbeeld hiervan is dat in het jaar 2016, 76 miljoen euro terug gegeven is aan de verzekerden, ongeveer € 100 per klant.
De coöperatieve VGZ stelt dat de wisselwerking en de samenwerking tussen zorgverleners en verzekerden de beste manier is om ons zorgstelsel toekomstbestendig te maken.
De driehoek combineert de veiligheid en eerlijkheid van de overheidsregie met de efficiëntie en innovatiekracht van de marktwerking. Elke partij zet zich in voor het gezamenlijke doel -goede zorg voor iedereen- en krijgt daarnaast ruimte om op te komen voor de eigen belangen. Elke Nederlander heeft zo tegen dezelfde voorwaarden toegang tot kwalitatief goede zorg.
Onze maatschappelijke rol is: “Betaalbaar houden van de Zorg, nu en in de toekomst”.
Afsluitend, een rode draad, waar gaat het om, wat zijn de belangrijkste zaken:  Declareren, per jaar gaat dat om een bedrag van 10 miljard, VGZ maakt geen winsten, wat over is vloeit terug.
Waarom dan toch steeds hogere premies.? Dit is mede het gevolg en bestemd voor vernieuwde apparatuur in de ziekenhuizen. Zorginstellingen hebben geen macht over de ziekenhuizen. De moeilijkheden die er zijn, zijn het gevolg van dat bepaalde ziekenhuizen hun zaken niet op orde hebben. Ook zijn er verschillende werkwijzen met specialisten, welke niet altijd duidelijk zijn en op welke wijze er gewerkt wordt.
Een vraag was ook, waarom moet dat bedrag ‘eigen risico’ zo hoog zijn (€ 385,--)? Jongeren gebruiken dat veelal niet op, terwijl ouderen het volledig opsouperen. Er zijn ook heel wat jongeren die wel dat bedrag nodig hebben, er doen zich vaak ernstige situaties voor.
Al met al een zeer interessante middag, hulde voor de spreker van deze ingewikkelde materie. Wilt u meer informatie hebben, raadpleeg dan de site met als naam: https://app.zwdz.nl/  of tik gewoon in een internet programma ‘VGZ’ en de info komt op u af.

(Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 19 december 2018

Er is dan de Kerstviering van de senioren van de PKN H-Z-B en de leden van de PCOB.
Het koor Glorious zal net als vorig jaar zijn medewerking verlenen. Het koor staat onder leiding van Mia de Ruiter en wordt begeleid door Peter Zandberg.
De kerk is open om 14.00 uur, de viering vangt aan om 14.30 uur.

Uitnodiging ledenmiddag 9 januari 2019

Er is dan de nieuwjaarsreceptie waarbij wij elkaar weer onder het genot van een hapje en drankje de beste wensen voor het nieuwe jaar kunnen doen toekomen. Verder zal de gemeente Hoorn een presentatie geven over Domotica.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.


Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2019 bedraagt:
Voor een enkel leefverband        € 35
Voor een dubbel leefverband      € 55
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2019 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De familie van Engelenhoven verzoekt de bezorgers van de Nieuwsbrief zelf een plastic of papieren tas mee te nemen. Daar er steeds minder plastic tassen in omloop zijn krijgen zij er een te kort aan. Dus plastic of papieren tas over! De familie van Engelenhoven houdt zich aanbevolen.

Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:
Eerste hulp bij het kiezen van een zorgverzekering

Even lachen

Niets , maar dan ook niets komt zo vriendelijk op je af als een kletsnatte hond.


Wandelen met elkaar

We wandelen met elkaar alleen met droog weer hebben we afgesproken. Vanaf de start in oktober zijn we nu 5 dinsdagochtenden op pad geweest. Telkens een uurtje wandelen met elkaar. We lopen gevarieerd door woonbuurten en voor zover mogelijk ook wat door natuurgebied. Zo leren we Hoorn van onvermoede kanten kennen want als je wandelt zie je zoveel meer. Voor de een is het een makkie en voor de ander best wel een prestatie, maar samen houden we rekening met elkaar en staat het met elkaar bewegen in de buitenlucht voorop.  Na afloop is het altijd even gezellig napraten met een kopje koffie erbij. Het oude gezegde “ elke dag een draadje maakt een hemdsmouw in een jaar” geldt ook voor het loopgroepje- bij elkaar hebben we nu ruim 25 kilometer samen afgelegd- dat klinkt toch als behoorlijk veel. Mocht u aan willen sluiten - u bent welkom.
Truus Meijer
Tel 0633026232

Nieuws van de feestcommissie jubileum PCOB Hoorn

Heeft u de datum al in de nieuwe agenda of op de kalender 2019 staan?
25 september 2019 wordt geen gewone ledenmiddag maar een feestdag vanwege het 50-jarig jubileum van de PCOB-Hoorn.
Wij zijn hard op weg om er een mooie dag van te maken met genoeg te zien en te horen met voor elk wat wils. De inwendige mens wordt daarbij zeker niet vergeten. Een jaar gaat snel dus het programma staat in de steigers en per vergadering wordt deze dag steeds duidelijker ingevuld. Gerrie Roos haakt ook weer bij ons aan na haar vervelende val en verblijf in ziekenhuis en revalidatiecentrum Lindendael.
Gerrie Roos, Jelle Kuyper, Arie Penning en Truus Meijer

Breien, haken, kaarten maken en quilten

In het wijkcentrum de Cogge Risdam Noord, Akkerwinde 44, Zwaag.

Breien en haken. Wilt u samen haken of breien of heeft u advies nodig over uw eigen haak- en breiwerk? Komt u dan een keertje langs, de dames helpen u een handje verder.
Maandag van 13.30 – 16.00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Kosten € 1,50, eigen materiaal meenemen, incl. koffie en thee.

Kaarten maken. Elke week maakt u een kaart met een ander thema.
Maandag van 9.30 – 12.00 uur
Kosten € 1,50 incl. materiaal. Incl. koffie en thee.

Quilten. In een ontspannen sfeer werken quilters aan hun eigen werk en helpen elkaar hierbij in de groep Quilt Bee. Quilten is een handwerktechniek waarbij drie lagen textiel met een rijgsteek op elkaar worden genaaid. Het kan met de hand of machinaal en er worden verschillende soorten steken gebruikt.
Woensdag van 9.30 – 11.45 uur.
Kosten € 30,- per 5 maanden. Incl. koffie en thee.
Info en aanmelding mw. T.Deinum-Angenent, telef.nr. 06-22381468.
Voor de drie activiteiten kunt u ook bellen naar wijkcentrum De Cogge.
Telef.nr. 0229 – 238546.
Info: St.Netwerk, telef.nr. 0229 – 234390, www.netwerkhoorn.nl;
Uitgezonderd de schoolvakanties en feestdagen.


Koersbal en Meer Bewegen voor ouderen. In het wijkcentrum Risdam Zuid, de Huesmolen 60.
Koersbal is zeer geschikt voor senioren die naast rustig bewegen, ook van een beetje wedstrijdspanning houden.
Dinsdag:    14.00 – 16.00 uur
Woensdag    10.00 – 12.00 uur
Kosten:    € 8,50 per maand, incl. koffie of thee.
Meer bewegen voor ouderen lessen worden afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemers en er is speciale aandacht voor lichaamshouding. U kunt één keer gratis meedoen om te kijken of MBVO iets voor u is.
Donderdag:13.30 – 14.30 uur en van 14.30 – 15.30 uur.
Kosten: € 10,-- per maand, incl. koffie of thee.
Info: St. Netwerk tel. 0229 – 234390 of www.netwerkhoorn.nl
(uitgezonderd de schoolvakanties en feestdagen)

Nog meer voordelen van zingen

Het is gezond en zangers zijn gelukkiger.
U krijgt zelfvertrouwen doordat u zich laat horen aan anderen.
Er worden hormonen aangemaakt waar u zich goed van gaat voelen, bijna net zo lekker als chocolade.
U leert zichzelf beter kennen, zingen is een spiegel.
Zangers hebben vaak een beter ritmegevoel dan muzikanten.
De ademruimte wordt beter gebruikt waardoor het immuunsysteem versterkt. Stresshormonen in het lichaam gaan omlaag, het lichaam krijgt meer ruimte om ziektekiemen te bestrijden, door anders te ademen kan men minder last van pijn en stress hebben.
Men kan beter relativeren, wordt vrolijker en krijgt meer energie.
Mensen die samen zingen hebben meer begrip voor elkaar.
In schoolklassen waar veel gezongen wordt, leren kinderen beter en is de onderlinge sfeer goed.
De emotionele uitlaatklep die zingen biedt, maakt dat de dingen van de dag een betere plek worden gegeven.
Conditie neemt toe. Voor het lichaam is zingen vaak hard werken en daardoor neemt het uithoudingsvermogen toe
De bloeddruk kan door de ademsteun lager worden, de houding verbetert, waardoor men er krachtiger uitziet.
Zingen op de fiets werkt aanstekelijk.
Ademen vanuit het middenrif kan tegen longproblemen

We zien de driewielfiets steeds vaker op straat.

Als u op zoek bent naar een manier om langer te blijven fietsen en in beweging te blijven, dan kunt u in plaats van een scootmobiel een driewielfiets kopen. Fietsen doet een groot beroep op ons evenwicht, reactievermogen en balanceervermogen; vaardigheden die afnemen als we ouder worden. Stoppen met fietsen omdat u gevallen bent of niet meer durft is vervelend en niet goed voor de gezondheid.
Een fiets met drie wielen kan een oplossing bieden. Balanceren hoeft niet meer, dus kunt u alle aandacht aan het verkeer geven. Omvallen kan niet meer. Een groot voordeel is dat u stabiel op en af kunt stappen. Met drie wielen heb je in de herfst en winter veel minder last van de gladheid.
Een driewielfiets is verkrijgbaar in verschillende typen en maten, met twee wielen aan de voor- of achterzijde, elektrische trapondersteuning, terugtrap- of handrem, met en zonder versnellingen.
Van uw eigen (elektrische) fiets kan met een ombouwmodule een driewielfiets worden gemaakt.
Een lage instap driewieler heeft een ruime instap en een andere zitpositie. Hierdoor kunt u altijd met beide voeten op de grond komen en toch een optimale kniebewegingen maken. Deze variant maakt het opstappen gemakkelijker. Het rijden went sneller en dit type is inklapbaar te maken.
Een zitfiets met drie wielen heeft een stoeltje met rugleuning. Door de zitconstructie heeft u ondersteuning in de rug en voelt de fiets comfortabeler op oneffen en schuin lopend wegdek. Omdat men voor de achterwielen zit zijn er weinig problemen bij het inschatten van de breedte en kan men vlugger door de bocht.
Goed oefenen is belangrijk, omdat men bij een driewielfiets moet afleren het evenwicht te willen bewaren. Hieronder tips om veilig te fietsen:
- Zet de fiets op de parkeerrem, dan kan hij niet voor- of achteruit.
- Ga ontspannen op het zadel zitten, zet de voeten op de pedalen.
- Kijk vooruit en door de achteruitkijkspiegel of u weg kunt rijden.
- Oefen eerst in de laagste versnelling, trap een halve slag en rem.
- Herhaal dit totdat u de voeten bij het remmen echt op de pedalen houdt.
- Langzaam trappen, alleen sturen, handen aan de rem houden.
- Zit rechtop, knieën bij elkaar, voeten op de pedalen ook in een bocht.
- Rem in het begin regelmatig om eraan te wennen dat u niet omvalt.
- Blijf zitten, als u gaat lopen komen de kuiten tegen de achterwielen aan.
Neem na 10 minuten oefenen even pauze omdat het ‘nieuwe’ rijden stress geeft.
Daarna zal het steeds beter gaan. Stap na het oefenen niet meer op een tweewieler, onderschat het verschil niet.
Draag opvallende (reflecterende) kleding zodat u goed wordt gezien door andere weggebruikers zeker als u voor een laag model kiest.
Of monteer een vlaggetje die boven u uitsteekt, een flikkerend fietslampje op het spatbord valt ook op. Weet dat u echt niet de enige bent, iedereen heeft er moeite mee om op een driewielfiets te rijden. Wees trots op uzelf, dat u dit doet en kunt!

Praktische tips om in contact te blijven met ouderen die door een ziekte een taalstoornis (afasie) ondervinden.

(Afasie wordt veroorzaakt door een hersenletsel waardoor de communicatie wordt belemmerd. Afasie is géén spraakstoornis. Het één zeggen, het andere bedoelen is voor mensen met afasie dagelijkse realiteit. Dat betekent dat iemand niet meer kan zeggen wat hij wil.
- Ga (als mantelzorger) af en toe zwijgend naast de ander zitten. Door stil te zijn, neem je de druk weg om te moeten praten. Behalve stiltes zijn goede alternatieven lezen, bladeren en plaatjes kijken in een krant of tijdschrift. Of samen naar muziek luisteren, oude liedjes zitten gebrand in ons hoofd, door de eerste regel van een bekend liedje te zingen, kan de ander spontaan aanhaken.
- Een Memory Wallet (portefeuille van herinneringen) maken, dat is een kartonnen bord met daarop afbeeldingen zoals een foto of een tekening van een hobby. Het bord kan voortdurend worden aangepast aan iemands niveau en interesses, het helpt om zich de persoonlijkheid te herinneren en kan een hulpmiddel zijn bij het voeren van een gesprek.
- Oogcontact maken tijdens het communiceren is belangrijk. Door de afasie is het lastig om informatie op te nemen. Even een paar minuten zitten, iemand rustig op ooghoogte aankijken en dan iets zeggen in een kalm spreektempo. Daardoor krijgt iemand de tijd om de gegevens te verwerken en eventueel te reageren. Vermijd ‘waarom vragen.’ Tijdens het gesprek of de maaltijd is het belangrijk dat er geen geroezemoes of achtergrondgeluiden hoorbaar zijn zoals een radio of televisie. Deze geluiden zorgen voor te veel prikkels en verhinderen een goede communicatie.
- Wees als mantelzorger u bewust van de wijze waarop u de ander bejegent, hoe oververmoeid u ook bent. Een valkuil kan betuttelend taalgebruik zijn, hoe goed bedoeld ook, het is vaak pijnlijk voor de ander. Bejegen de ander altijd zoals u zelf bejegend wilt worden. Vaak kan de behandelende geriater of logopedist u op de goede weg helpen.
- Kijk naar mogelijkheden die wel kunnen. Ga niet in discussie. Humor werkt en geduld is een schone zaak. Kijk naar mogelijkheden die wel kunnen.

Voorleesactiviteit in de Bibliotheek, Huesmolen 60 Hoorn

In november is een voorleeskring gestart voor mensen met geheugenproblemen en/of een vermoeden van dementie. Deze activiteit is bedoeld voor senioren die zelfstandig wonen en nog niet in aanmerking komen voor dagbesteding.
Luisterend naar verhalen ontstaat een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid. Voorlezen leidt naar het delen van ervaringen en het vertellen van eigen verhalen. We leven met veel verhalen. Ze zijn noodzakelijk en kunnen o.a. vrolijk, redelijk of geïnspireerd stemmen. Zonder verhalen is het leven beslist een kale en onaangename bedoening.
Er wordt een gezellig uurtje geboden in het filiaal van de Bieb in Risdam op de donderdag van 15.00 – 16.00 uur en begint met een kopje thee of koffie. Daarna worden verhalen voorgelezen die mooie herinneringen opwekken. Men kan daarna met elkaar hierover in gesprek gaan.
INFO: e-mail: mrood@bibliotheek.nl; Telef. nr. 0229 – 219441.

Webshop of nepshop: hoe winkel je veilig online?

Veel mensen kopen regelmatig en graag dingen via internet. Het is gemakkelijk, comfortabel en je hoeft er de deur niet voor uit. Maar er zitten ook risico’s aan vast. Hoe kun je zo veilig mogelijk online winkelen?
De Autoriteit Consument en Markt is een campagne gestart om mensen bewust te maken van het feit dat lang niet alle webshops betrouwbaar zijn. Wij lichten de belangrijkste tips voor je uit. En houd je sowieso aan algemene veiligheidstips: let op of de (betaal)pagina beveiligd is (https) en doe geen bestellingen via een onveilige (openbare) wifiverbinding.
Reviews
Om te beginnen is het altijd verstandig om het bedrijf waar je iets wil aanschaffen te googelen. Zoek eens op de naam in combinatie met ‘review’ of ‘klacht’ en kijk wat de ervaringen van anderen zijn. Houd er wel rekening mee dat bedrijven ook zelf reviews (laten) schrijven, dus ga niet af op één verhaal en kijk ook of verschillende reviews echt wel verschillen of dat het eigenlijk steeds hetzelfde verhaaltje is met een paar kleine aanpassingen.
Informatie
Zoek op de site van het bedrijf naar meer informatie, zoals bijvoorbeeld contactinfo, KvK-nummer en fysiek adres. Zo’n fysiek adres kun je opzoeken om te kijken of het überhaupt bestaat en vaak zie je in Google Maps ook of er op het adres inderdaad een bedrijf (met die naam) zit. Je kunt ook de contactinformatie gebruiken om daadwerkelijk contact op te nemen met het bedrijf, om te kijken of er gereageerd wordt en natuurlijk om eventueel echte vragen te stellen.
Als er een KvK-nummer wordt vermeld op de site, kun je daarmee ook verder kijken of het bedrijf ‘echt’ is. Je kunt bijvoorbeeld het handelsregister raadplegen, ook als je geen KvK-nummer hebt, hoewel vermelding van dat nummer wel een verplichting is. Kun je het bedrijf niet op de naam vinden en heb je ook geen KvK-nummer kunnen vinden op de site? Dan is er een gerede kans dat het om een nepwebshop gaat.
Politie?
Als je twijfels hebt, is het wellicht ook een goed idee om de site van de politie eens te raadplegen. Op de pagina ‘Controleer verkoper gegevens’ kun je zoeken op websitenaam, emailadres, telefoonnummer of IBAN-nummer. Zijn er meldingen over het bedrijf waar je wat had willen bestellen? Zoek dan toch maar even verder naar een betrouwbaarder verkoper.De politie waarschuwt overigens nadrukkelijk dat geen vermelding niet betekent dat een verkoper betrouwbaar is!
Betalen
En om die reden is het ook verstandig om te proberen of je achteraf kunt betalen, hoewel veel verkopers vanuit dezelfde gedachtegang die optie nogal eens willen reserveren voor klanten waarvan ze weten dat die betrouwbaar zijn. Vaak krijg je die mogelijkheid pas aangeboden als je al eens eerder besteld hebt bij de webwinkel in kwestie. Probeer dan of je verzekerd kunt betalen. Een credit card bijvoorbeeld levert in het algemeen een verzekering dat je je geld terug kunt krijgen als je niet krijgt wat je besteld had.
Gebruik altijd je gezonde verstand en… klinkt het te mooi om waar te zijn? Dan is het waarschijnlijk ook niet waar!

Raad van Ouderen

Minister Hugo de Jonge, vicepremier en minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft op 11 oktober de Raad van Ouderen geïnstalleerd. Deze Raad geeft de Minister gevraagd en ongevraagd advies over het “Pact voor de ouderenzorg” en alles wat met ouderenzorg te maken heeft. De Raad wordt gevormd door 11 senioren uit ons land.
Mevrouw Gonny de Vries uit Zwaag is één van hen. Ze is oud-verpleegkundige, adviseur van de KBO Hoorn, vrijwilliger bij de Zonnebloem en Lindendael, bestuurslid van de Stichting Ouderenraad Hoorn en voorzitter van de werkgroep Welzijn, Volksgezondheid en Minimabeleid van die stichting, lid cliëntenraad MEE & de Wering en maakt deel uit van veel andere (ouderen)organisaties.
De taak van deze Raad is om de minister gevraagd en ongevraagd advies te geven op het gebied van de ouderenzorg o.a.:
- langdurige zorg (met goede zorg en ondersteuning thuis),
- verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg,
- eenzaamheidsbestrijding.
Uw ideeën, opmerkingen, suggesties, tips en vragen over bovenstaande onderwerpen in de ouderenzorg kunt u melden bij mevr. de Vries zodat zij deze kan voorleggen aan het VWS.
Telef.nr. 0229 – 266696. E-mail: ouderennetwerkwf@gmail.com;

Bericht van Ouderenadviseur Jan Olijve (MEE & de Wering)

Ik lees met veel interesse de nieuwsbrief van de PCOB en zie dat daarin regelmatig aandacht wordt geschonken aan zaken die te maken hebben met het ouder worden. Dat is wat mij betreft een goede zaak. Nagenoeg iedere senior loopt van tijd tot tijd tegen dingen aan en dan is het goed om te weten wat er aan hulpmiddelen en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar is. Eén van de organisaties die ondersteuning kan bieden, is MEE & de Wering, waar ondergetekende ouderenadviseur is. Tijd daarom om mijzelf wat nader voor te stellen en te vertellen wat een ouderenadviseur kan betekenen voor senioren.
En dat is best veel om in een paar regels duidelijk te maken, daarom verwijs ik ook naar de folder die op ons internet te vinden is (https://www.meewering.nl/media/1599/hulp-en-advies-voor-ouderen-hoorn-nov-2017-web.pdf).
Als ik het heel “kort door de bocht” formuleer, dan gaat het om het “klankborden, adviseren en ondersteunen van senioren, zodat zij zolang mogelijk plezierig en veilig zelfstandig kunnen blijven wonen.” De onderwerpen die in gesprekken ter sprake komen, zijn heel divers. Vragen die veel voorkomen zijn bijvoorbeeld:
Ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen vanuit de Wmo, zoals huishoudelijke hulp, regiotaxi en scootmobiel. Onder de Wmo vallen ook voorzieningen als dagopvang en ambulante begeleiding.
Het in kaart brengen van zorgbehoefte en het helpen bij het regelen van de zorg.
Situaties van eenzaamheid, soms door het ontbreken van voldoende sociale contacten en soms ook door het missen van iemand waarmee iemand een goed persoonlijk gesprek kan hebben of rouw.
Onduidelijkheid over regelgeving, belasting, testament et cetera.
Dit is een kleine selectie uit vragen die voor kunnen komen. Ik zeg zelf altijd: “als u, als 65plusser, vragen heeft waar u zelf niet uitkomt, dan kunt u mij bellen. Ik kijk dan met u mee. Samen vinden wij een bij u passend antwoord op uw vraag. En als ik het niet weet, dan zoek ik naar iemand die deskundig is op het gebied van uw vraag.” Belangrijk om daaraan toe te voegen: ook als u nog geen concrete vraag heeft, maar wel behoefte om eens te sparren, kunt u bij mij terecht.
Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om een nu lopende vraag bij u neer te leggen. Eén van mijn cliënten, een vrouw van begin 80, zoekt een vrouw die af en toe met haar een stukje (elektrisch) zou willen fietsen. Zij woont in de Risdam. Dus als iemand van u ook zin heeft om gezellig te fietsen…………
Over mijzelf: over een jaar of vijf behoor ik tot mijn eigen doelgroep. Ik werk inmiddels 5 jaar bij MEE & de Wering, eerst als vrijwilligerscoördinator en nu dus als ouderenadviseur. U kunt mij bereiken via 088 00 75000 (dagelijks van 9 tot 12), via mijn mobiel 06 5328 3177 of email j.olijve@meewering.nl.

Persbericht

Op woensdagavond 19 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Op onze laatste café avond van het jaar bieden we u een muzikaal avondje uit aan in een ontspannen sfeer. Wij hebben uitgenodigd Dick Boersma en
Jeanet Lakeman begeleidt deze avond. Wees welkom!
Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Belangrijke telefoonnummers Hoorn


P.C.O.B. Hoorn, secr. H.de Bruijn                                      0229-230942
Politie, Brandweer, Ambulance, SPOED                           112
Politie (geen spoed)                                                           0900-8844
Gemeente Hoorn, stadhuis                                                0229-252200 
Storing elektriciteit en gas, 24 uur per dag                        0800-9009
Storing water, 24 uur per dag                                             0800-0232355
Spoeddienst tandheelkundige zorg West-Friesland            0226-360299
Dierenambulance                                                                0229-245353
Dierenpolitie                                                                        144
Afval, grof vuil, ongedierte HVC                                          0800-0700
Rioleringsklachten gem. Hoorn, in kantoortijden                0229-252200
Dringende Rioleringsklachten, buiten kantoortijden           0900-8844
Hulpverlening Westfriese Kerken                                       0229-271684

Westfriesgasthuis Hoorn (vanaf 1.1.2019 Dijklander Ziekenhuis)   0229-257257
St.MEE/de Wering (welzijn, maatsch.werk, vrijwilligersinzet)    088-0075140
St.MEE/de Wering (cliëntenondersteuning)                       088-6522522
Bibliotheek aan huis, Hoorn                                               0229-219441
Omring, thuiszorg, dag en nacht bereikbaar                      088-2068910
Omring, thuiszorgwinkel                                                     0229-206885
OV-chipkaart verloren of gestolen                                      0900-0980
RABO bankpas diefstal of vermissing                                0228-566200
ING bankpas diefstal of vermissing                                    020-2288800
ABN-AMRO bankpas diefstal of vermissing                          0900-0024
VALYS, gehandicaptenvervoer buiten West-Friesland        0900-9630
Regiotaxi West-Friesland, klantenservice                           088-6667070
Regiotaxi West-Friesland, voor doven en slechthorenden   088-6667090
Crisisdienst jeugd NHN, 24 uur per dag                               088-7778887
Maelson Apotheek WFG, (naast hoofdingang ziekenhuis)
Maelsonstr.3., 24 uur per dag geopend                                0229-208001
Centr. Huisartsenpost, Maelsonstr.5, voor spoedgevallen
Maandag t/m vrijdag 17.00-08.00 uur.               
Weekend en feestdagen 24 uur                                            0229-297800

Gedichten Van Els Hengstman-van Olst

Als ik in de kribbe kijk,
zie ik een Kindje klein,
dan is het moeilijk te bevatten
dat Hij eens mijn Heer zal zijn!

Ik hoor Zijn tere stemmetje,
huilend in de stal
en tóch is dit kleine Kindje
de Schepper van 't heelal.

Hoe is het mogelijk dat Hij
koos voor deze weg,
hulpeloos, afhankelijk
in doeken neergelegd!

En tóch was dit de Vaders wil
voor Zijn eigen Zoon,
om één te worden met de mens
verliet Hij Zijn Hemeltroon!

Als ik in de kribbe kijk,
aanbid ik dit Heilig Kind,
zalig ieder die met Kerstmis
Jezus Christus in Hem vindt!


Ze hadden het al lang gezien,
een ster met heldere schijn,
ze wisten als geleerden
dát moest het teken zijn!

De wijzen uit het Oosten
zochten een Koninklijk Kind,
de ster toonde hun de plek,
want God was hen goed gezind!

Daar aangekomen knielden ze
voor de Leidsman van hun leven
en uit diepe dankbaarheid
wilden ze Hem geschenken geven.

Met vreugde gingen ze weer verder,
beschermd door God de Heer,
vol blijdschap om dit Koningskind
keerden ze gezegend weer!


Omhoog...

Nieuwsbrief november 2018

Van de voorzitter

Gods volk terug in het Beloofde Land. De EO heeft 100 afleveringen van Adieu God uitgezonden. Interviews met vooral bekende Nederlanders waarvan ik enkele gezien heb. Ongeloof, twijfel en er zal wel iets zijn, passeerden de revue. Een neuroloog zei dat ook het gevoel van een “lichtend wezen” in je nabijheid een product was van onze hersenen. Daarbij dacht ik vaak terug aan mijn kindzijn, In die tijd was het geloven zo eenvoudig. Je geloofde alles wat in de kinderbijbel stond. Je bad mee met heel je wezen. Ook als het helemaal niet lekker ging op school of met jezelf. Je bad tot God en je ging weer alsof je nieuwe energie had gekregen. Je moeder in het ziekenhuis, je bad. Je broertje kinderverlamming, je bad zowel voor hem als je ouders, ondanks dat jezelf niet naar school mocht. En wat zal de vorige generatie, die de oorlog heeft meegemaakt, veel gebeden hebben tijdens het zoeken naar voedsel of tijdens de ondergrondse strijd tegen de Duitse overheersers. Ook nu vinden mensen nog steeds troost in het gebed want er is veel ellende en verdriet in de wereld. Denk aan de oorlogen, orkanen, tsunami’s, neerstortende vliegtuigen en oorlogen. Maar we gaan door en bidden naar God om verandering ten goede en dan gaan we verder met ons leven. Zou dat ingebakken zijn in onze hersenen, zoals de overigens zeer bekende neuroloog beweerde, of is er toch iets anders. Afgelopen zondag hoorde ik ds. Jacob Meinders zeggen dat we dienstbaar moeten zijn naar anderen, onze naaste enz. dat is de opdracht die Jezus ons geeft. En dan heb ik de naam genoemd van de persoon die met zijn boodschap de wereld heeft veranderd. Die met zijn verhalen ons heeft willen leren hoe te handelen en te leven. Hij heeft verteld over de liefde van zijn Vader voor de mensen. Uit liefde gaf Jezus zijn leven. Wij zeggen weleens dat als wij allemaal zo zouden handelen en leven als Jezus, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Kunt u zich dat voorstellen. Hoe zouden wij dan omgaan met onze buren, onze familie, onze vijanden, de mensen die ons nodig hebben enz. Zou die liefde dan ook ingebakken zijn in onze hersenen of is er dan toch een ziel? Hebben we meer dan alleen ons lichaam? Al schrijvend bekruipt mij het gevoel dat we “leeg” zouden zijn zonder een ziel en de liefde van God en Jezus. Jezus zei: stel je hart open en laat mijn Geest toe in je hart. Misschien moet ik dat eens doen.


Bestuur: Uw bestuur heeft de afgelopen maand 2 maal vergaderd. Eerst in verband met de lopende zaken zoals de programmering voor 2019 en het organiseren van de 2e vergadering samen met het bestuur van de KBO afdeling Hoorn. De laatste vergadering vond plaats in het Rode Kruisgebouw op 23 oktober 2018. We hebben gesproken over zaken die we samen kunnen doen zoals de kerstviering, het organiseren van uitjes, het publiceren in onze nieuwsbrieven en het oppakken van de eenzaamheid onder met name senioren. Daar is uitgekomen dat we de kerstviering zelfstandig blijven doen maar dat we de overige zaken samen kunnen doen. Inmiddels is er al een commissie voor de gezamenlijke “uitjes” benoemd. We hebben afgesproken om 2 maal per jaar als besturen samen te komen. Verder zijn de leden welkom op de KBO- en de PCOB-ledenmiddagen. We gaan natuurlijk wel proberen onze activiteiten op de ledenmiddagen met elkaar af te stemmen. Over de eenzaamheid hebben we ook een afspraak gemaakt, zie hierna onder het kopje Gezelligheid.
Tenslotte zullen we proberen om belangrijke berichten in elkaars Nieuwsbrief/infobulletin te publiceren. We gaan onderzoeken of dat ook met de advertenties kan maar daar moeten we onze sponsors voor benaderen. We moeten ons ook realiseren dat de KBO Hoorn ca. 700 leden heeft en wij ca. 175.
Ook hebben we gesproken over onze contributies. Die van de KBO zijn lager dan de onze maar de KBO vraagt wel € 3,00 entree per ledenmiddag. Zoals u weet vragen wij € 1,00 voor de koffie.
Verder wachten we op een besluit van het hoofdbestuur in Utrecht over het naar het elkaar toe bewegen van de hoogte van de contributie.


Gezelligheid. Vooral alleenstaande senioren kunnen zich eenzaam voelen en of kunnen steeds moeilijker de deur uit. Hans de Bruijn, onze secretaris heeft hierover een voorstel ingebracht op de gezamenlijke vergadering met de KBO. Dat luidt: Laten wij onze leden vragen wie zich eenzaam voelt en wel bezoek zou willen af en toe. Omdat onze besturen te klein zijn om aan die vraag te kunnen voldoen kunnen wij de leden vragen wie bereid is om af en toe een bezoek te brengen aan een alleenstaande. Wij vonden dit allemaal een prachtig idee die ook zo mooi aansluit bij onze belangenbehartiging en of dienstbaarheid. Om de koe bij de horens te vatten kun u zich opgeven bij uw secretaris per email, zowel met een bezoekvraag als met een bezoekaanbod.


Ledenmiddag 24 oktober 2018.Cacao en chocola waren het onderwerp van de presentatie die werd verzorgd door dhr. De Gooijer. Voor het verslag van deze middag: zie verder op in deze Nieuwsbrief.


Kom naar de Voorlichtingsbijeenkomst over Dementie en of Alzheimer op 16 januari 2019 in Het Octaaf, J.D. Pollstraat 1 te Hoorn. Aanvang 14:00 uur. Spreker zal zijn Addy de Mooij, dementieconsulente bij Geriant Gemeente Hoorn. Het initiatief van deze bijeenkomst is van de gezamenlijke ouderenbonden KBO Blokker, KBO Hoorn en PCOB Hoorn. Toegang is gratis. Voor de koffie rekenen wij een € 1,00 de kop.
In verband met de voorlichtingsbijeenkomst op 16 januari 2019 wordt onze ledenmiddag met de Nieuwjaarsreceptie gehouden op 9 januari 2019. Voor deze middag hebben wij mensen van de Gemeente Hoorn uitgenodigd om te komen met een opstelling van domotica. Zij willen daarmee het langer zelfstandig kunnen blijven wonen promoten.


LET OP: Ons jubileumfeest is om organisatorische redenen verschoven naar 25 september 2019.


Ledenmiddag 21 november 2018.
Voor deze middag hebben wij de heer De Bruin uitgenodigd. Hij is deskundig op het gebied van zorgverzekeringen.


Trump: Kashoggi is wellicht op beestachtige wijze vermoord door de kroonprins van Saoedi Arabië. Alle bewijzen van de moord gaan in zijn richting. Zelfs Trump veroordeelt deze daad maar hij laat de wapenleveranties aan dat land doorgaan. Ik had van Trump niet anders verwacht het gaat immers om een miljardendeal. Trouwens de meeste olie komt daar vandaan. Trump heeft de wereld ook laten weten dat hij de kruisrakettenovereenkomst met Rusland wil beëindigen met als gevolg een mogelijke nieuwe wapenwedloop. Een nieuwe stap in zijn verdeel en heerspolitiek. Hoe lang zal zijn aanhang zich nog met zijn ‘leiderschap’ kunnen verenigen. We gaan het zien bij de verkiezingen in de Verenigde Staten in november van dit jaar.


Adieu God

Waarom adieu als God toch niet is
Waarom zijn naam zo vaak genoemd als Hij toch niet is
Voor Noach, Abraham en Mozes een realiteit
Voor David, Salomo en Jezus de zekerheid
Is dat niet Gods hand?
Jezus sprak over liefde en vrede op aard
Dat is de opdracht, het is de moeite waard
Adieu.

Verslag Ledenmiddag van 24 oktober 2018

Zoals gebruikelijk opende Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter deze middag met een hartelijk welkom. Na een enkele mededeling, ging ze voor in gebed en we zongen daarna een lied “Neem Heer mijn beide handen” uit onze bekende zangbundel.
Na een kleine enquête over het wel of niet lezen van onze Nieuwsbrief en ons Verenigingsorgaan, eerder genaamd, het blad van de “PCOB” en nu Van de’ PCOB en de KBO’, kreeg het bestuur een gunstige indruk. Nogmaals werd de belangrijkheid onder onze aandacht gebracht omreden de zeer bijzondere artikelen welke worden weergegeven over het ouderen beleid.
Hierop kreeg onze penningmeester even de gelegenheid enkele zienswijzen toe te lichten over de jaarlijkse contributie m.b.t de verschillen bij de KBO. Het leek dat men bij KBO wat voordeliger uit zou zijn, maar dat is niet zo. Iedereen werd tevreden gesteld na de vraagstelling.


Hierna kreeg onze presentator voor deze middag, de heer Thijs de Gooijer, het woord over het onderwerp van en over de materie “Van Cacao tot Chocolade”.
Tot op de dag van vandaag hullen cacao en chocolade zich nog steeds in de mystiek van luxe en genot. De reden hiervoor is o.a. verborgen in de geschiedenis van chocolade. Chocolade is bij wijze van toeval ontdekt door de ‘Tolteken’. Deze Tolteken waren een stam welke in Midden- en Zuid-Amerika leefden. Historici zijn het oneens hoelang geleden deze ontdekking gedaan is door de Tolteken, maar het is minstens 2000 jaar geleden. Ze gebruikten de vruchten van de cacao al wel, maar alleen de pulp uit de vrucht. De reden hiervoor was dat de bonen erg bitter smaakten en werden dus verwijderd voor het eten van de pulp. Op een dag gooide een Tolteek de bittere cacaobonen weg in het vuur. Maar de brandende cacaobonen verspreiden echter een heerlijke geur dat men begon te watertanden. Toen de Tolteek de boon uit het vuur haalde, plette hij ze tussen de stenen tot een gladde massa. Het resultaat was om te smullen en zie daar, de chocola was geboren.
De Maya-indianen waren de eerste cacaotelers. Dit volk leefde op een groot schiereiland tussen Mexico en Guatemala. Zij waren de eersten die de cacaoboom cultiveerden voor zijn vruchten. Het is bekend dat zij al rond 600 jaar na Chr. cacaoplantages hadden. Met de bonen uit de cacaoplant bereidden de Maya’s een bittere drank met de naam ‘xocoall’.
De cacao werd pas echt populair nadat de Mayacultuur was verdwenen. Deze drank vond zijn weg naar Europa via de Spanjaarden, die hielden het echter eerst voor zichzelf. Een zekere Herman Cortéz had de leden van het koninklijk hof geleerd op welke wijze zij deze bijzondere drank konden bereiden van cacaobonen. Het werd een geliefde drank omdat de Spaanse kolonisten de drank verzachten met suiker, vanille en room. Aan het Spaanse hof bleef dit elite drankje een lange tijd geheim. Pas honderd jaar later werd het drankje ook bekend bij de elite van Milaan en Londen. Daarna leert geleidelijk de rest van Europa het drankje ‘xocoall’ kennen.
Thijs de Gooijer vertelt al deze wijsheden tussen een film en een andere presentatie door. Dat doet hij voortvarend en enthousiast. Over deze culturen is zoveel te vertellen, het zou te ver voeren hier verder op in te gaan. Wat was er veel cacao industrie in de Zaanstreek. Denk aan de namen ‘Kwatta’, Bensdorp, Van Houten sinds (1815) en zo zijn er nog veel te noemen.
Het aantal molens was niet altijd bekend, maar er is een tijd geweest dat er wel 1200 molens aan de Zaan en in de Zaanstreek stonden.
Heel veel ernstige branden hebben zich voor gedaan in de fabrieken en de molens.  Cacao brandt niet zomaar, maar als het één keer brandt krijg je het niet zomaar uit en heel moeilijk geblust. Daarover zijn hele trieste verhalen bekend. Meneer Thijs de Gooijer vertelde hier adembenemend over. Hij was gedurende vijftien jaren lid van de vrijwillige brandweer. Er werden nog veel vragen gesteld welke naar tevredenheid werden beantwoord.
Het was een fijne middag. Ik telde 52 bezoekers. De aanwezigen namen eveneens goede notie van de boeken over cacao etc.
Een boeiende middag en weer een ervaring rijker. Marieke dankte de spreker voor zijn presentatie.

(Sane de Boer)

Ledenmiddag op woensdag 21 november 2018

Thema: Zorgverzekering
Deze middag zal ruime aandacht worden besteed aan de zorgverzekering. We moeten immers allemaal weer overwegen of we het komende jaar blijven bij de zorgverzekeraar waar we nu verzekerd zijn voor onze zorgkosten, of misschien is het door gewijzigde omstandigheden misschien verstandig om te verhuizen naar een andere verzekeraar?
En bovendien moeten we bezien, ook als we bij dezelfde verzekeraar blijven, of we weer dezelfde polis afsluiten, of is het misschien tijd om voor een andere polis te kiezen?
En zo zijn er nog wel meer vragen te bedenken.
Om ons bij al die overwegingen op weg te helpen heeft het bestuur Jaap de Bruijn (zoon van onze secretaris, en werkzaam in de zorgverzekeringsbranche) uitgenodigd om ons wegwijs te maken in dit doolhof van overwegingen. Jaap noemt zichzelf “Stakeholdermanager” of ook wel “Oliemannetje” in het zorgverzekeringsvak, dus u mag alles vragen wat er rondom deze kwesties bij u opkomt.
Het belooft een boeiende en interessante middag te worden.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.


Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.


Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901


We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.


Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.


De contributie voor 2018 bedraagt:
Voor een enkel leefverband      35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen kan niet meer. 1 november 2018 was de deadline.


Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.


De familie van Engelenhoven verzoekt de bezorgers van de Nieuwsbrief zelf een plastic of papieren tas mee te nemen. Daar er steeds minder plastic tassen in omloop zijn krijgen zij er een te kort aan. Dus plastic of papieren tas over! De familie van Engelenhoven houdt zich aanbevolen.


Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:
Week vol activiteiten tegen eenzaamheid
Hoe word ik 100


Even lachen

Slaapproblemen?
Kom eens naar de preek luisteren!
(uithangbord bij een kerk)

Ouderen slecht voorbereid op zelfstandig wonen

Dit blijkt uit een onderzoek van Zilver Wonen. De meeste ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen, maar zijn zich niet goed bewust van de maatregelen die ze daarvoor bijtijds moeten nemen.
Ruim 71% van de 60-80 jarigen is niet bezig met het aanpassen van hun eigen woning. Op www.sociaalweb.nl leest u meer over dit onderwerp.
Op www.zilverwonen.nl kunt u o.a. de volgende testen doen:
1. Veilig thuis test
2. Comfortabel wonen test
3. Mobiel blijven test.
Het Ministerie van V.W.S. (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)  heeft op 8 maart 2018 een pact uitgegeven, zie www.rijksoverheid.nl; voor de ouderenzorg met onderstaande aandachtspunten:
1. Eenzaamheid signaleren en doorbreken.
2. Zorgen dat mensen met goede zorg en ondersteuning langer thuis kunnen wonen.
3. Kwaliteit van de verpleeghuiszorg verbeteren.

GPS systemen geven senioren meer vrijheid

én (misschien belangrijker) hun naasten een gerust gevoel.

GPS is de afkorting van Global Postitioning Systems en heeft een plaatsbepalingsysteem als doel. De producten met GPS zijn ontwikkeld om de bewegingsvrijheid/mobiliteit van personen (kinderen, ouderen, hulpbehoevenden) te vergroten.
Er zijn verschillende systemen met een ingebouwde GPS die daarbij helpen. Omdat het lokaliseren via satellieten gaat kun men de GPS alleen buitenshuis gebruiken en heb je een smartphone, tablet of pc met internetverbinding nodig.
Bewegen is goed en gezond. Daarom is het belangrijker dat je naaste zelfstandig het dagelijkse rondje kan wandelen. Onrust bij naasten, wanneer iemand met dementie alleen naar buiten gaat, komt vaak voor.
Een goed product dat de vrijheid vergroot en aansluit bij de behoeftes en levensstijl van de naaste is erg belangrijk. Er zijn verschillende mogelijkheden. Wat het beste bij uw naaste past, hangt af van de situatie en gevoel, kijk daarom samen, als dit mogelijk is, wat goed bevalt.
Plaats een GPS tracker in de zak, tas of rollator en u weet altijd waar iemand is. Er zijn ook riemen, horloges of een inlegzool met een GPS systeem. Er kan een zone worden ingesteld in en om een bepaald gebied en u ontvangt bericht als iemand die zone verlaat.
De prijzen en mogelijkheden zijn heel divers. Voor sommigen hebt u een abonnement nodig, voor anderen niet.
In het kader van de nieuwe privacywet en de gevaren van hackers en datalekken wordt er bij de nieuwste alarmhorloges de hoogste vorm van databeveiliging gebruikt. Het horloge heeft een beveiligde simkaart en gegevens worden versleuteld verstuurd. Zo wordt veilige gegevensverwerking gegarandeerd en de privacy gewaarborgd.
INFO: De Alzheimer Telefoon (dagelijks van 9 tot 23 uur): 0800 – 5088.
Alzheimer Café in uw buurt: www.alzheimer-nederland.nl/regios;

Samen eten in wijkcentra, enz.

Voor iedereen die het gezellig vindt om in een gemoedelijke sfeer te eten. S.v.p. aanmelden via de telefoonnummers.
Buurtrestaurant de Zaagtand, St.Eloystraat 106, 1624 VW Hoorn. Info bij J.Fuchs, tel. 0229-855700. Donderdag om de week, 12.30-14.00 uur, kosten € 5,- voor een 2-gangen menu.
Eettafel de Cogge, Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag. Info bij wijkc. De Cogge, tel. 0229-238546. Laatste donderdag van de maand 17.30-19.30 uur, kosten € 7,50.
Eettafel Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn. Info bij wijkc. Grote Waal, tel. 0229-280940. Vrijdag eens in de twee weken van 17.00-19.00 uur, kosten € 7,50.
Eettafel Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn. Info wijkc. Kersenboogerd, tel. 0229-219966. Elke 2e vrijdag v.d. maand van 18.00-19.30 uur, kosten € 7,50.
Eettafel de Zonnebloem in wijkcentrum de Cogge, Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag. Info Sandra Schouten tel. 0229-234866 of harry.schouten@hetnet.nl. Elke 2e dinsdag van de maand, kosten € 7,50.

Koffie-of thee ochtenden in wijkcentra, enz.

Wilt u andere mensen ontmoeten, schuif dan vrijblijvend aan.
Wijkc. de Cogge, Akkerwinde 44, 1689 NT Zwaag.
Donderdag van 10.00-11.30 uur.  Eerst kopje gratis.
Wijkc. Huesmolen, de Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn, tel. 0229-234390. Dinsdag van 10.00-12.00 uur. Eerste kopje gratis.
Wijkc. Kersenboogerd, Brederodegracht 1, 1628 LZ Hoorn. Woensdag van 10.00-11.30 uur. Eerste kopje gratis.
Koffie uurtje in Verzorgingshuis Avondlicht, Geldelozeweg 66, 1625 NX Hoorn,tel. 0229-231344. Vrijdag van 10.00-11.00 uur.
N.b. Soms zijn wijkcentra in de schoolvakanties gesloten.

Themadag

Themadag vrijdag 9 november in de Plataan in Zwaag


Thema: Prettig wonen voor nu en later.
Veel organisaties in Hoorn houden zich bezig met het wonen van senioren, voor nu en in de toekomst. De Ouderenraad Hoorn wil u helpen meer inzicht te krijgen over dit lastige onderwerp.
Daarom heeft de Ouderenraad verschillende sprekers uitgenodigd om inhoud te geven aan dit thema.
Na de opening door wethouder Marion van der Ven, met de portefeuille wonen, zullen diverse sprekers toelichting geven op dit onderwerp.
Rond 12.00 uur wordt u een lunch aangeboden en het programma zal eindigen tegen 14.00 uur.
De toegang is gratis.

Zorgadvies, zorgbemiddeling en wachtlijstbemiddeling

Heeft u te maken met een lange wachtlijst voor een afspraak bij een medisch specialist, onderzoeken, opname in een ziekenhuis, dagbehandeling, behandeling geestelijke gezondheidszorg (GGZ) enz.?
Neem dan contact op met uw Ziektekostenverzekeraar, bijvoorbeeld UNIVE. Hun bemiddelaars zullen samen met u kijken naar mogelijkheden en u advies geven.
Met Zorgaanbieders hebben de Ziektekostenverzekeraars afgesproken dat zij binnen de ‘treeknormen’ zorg verlenen. De treeknormen komen tot stand in het zogenaamde Treekoverleg, waar zorgaanbieders en verzekeraars afspraken maken over aanvaardbare wachttijden. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van deze treeknormen.
Als u niet binnen deze normen wordt geholpen spreekt men van te lange wachttijden. Bij spoedeisende zorg moet de noodzakelijke hulp zo spoedig mogelijk (=binnen enkele uren) worden verleend.
U kunt bij de zorgbemiddelaars van de Verzekeraar terecht voor:
bemiddeling voor een second opinion (de mening van een tweede deskundige die men kan vergelijken met de mening van de eerste),
advies over de beste specialist voor bijzondere aandoeningen,
informatie over de wachtlijst van het ziekenhuis van uw voorkeur, een alternatief ziekenhuis of als dat nodig mocht zijn in België of Duitsland,
waar u het beste terecht kunt voor bepaalde zorg.
Belangrijk om te weten over wachtlijstbemiddeling:
Bepaalde behandelingen kunnen niet in elk ziekenhuis worden uitgevoerd.
Soms is een bemiddeling om bepaalde medische redenen niet mogelijk.
De reistijd naar een ander ziekenhuis is over het algemeen langer en reiskosten worden niet altijd vergoed. Voor behandelingen in het buitenland dient u altijd eerst toestemming van uw Ziektekostenverzekeraar te krijgen.
Kiest u na bemiddeling voor een ander ziekenhuis, dan vraagt u uw gegevens dossier, foto’s etc. op uit het ziekenhuis waar u onder behandeling bent, daar wordt u dan van de wachtlijst gehaald.
Bent u geholpen in een ander ziekenhuis, dan bent u voor alle onderzoeken, behandelingen, nazorg en eventuele complicaties aangewezen op dit ziekenhuis en kunt u voor deze aandoening vaak niet meer terecht in het ziekenhuis waar u voorheen onder behandeling was.

Tips voor het “nieuwe betalen

(Voordeel: zorgt voor kortere wachttijden bij de kassa).
De meest gebruikte pas is gewoonlijk uw betaalpas. Makkelijk in gebruik: u hoeft alleen maar uw pincode te onthouden.
En zelfs dat is soms niet meer nodig met een versie van de RFID chip.
RFID betekent radio-frequency identification, ofwel identificatie met radiogolven. Zo’n chip verzendt informatie met behulp van die radiogolven. Deze informatie kan op afstand worden ontvangen en uitgelezen. RFID chips zijn o.a. bekend van het chippen van huisdieren met een registratienummer van de eigenaar. Ook hebben paspoorten tegenwoordig een RFID chip met informatie over de eigenaar. Een bijzondere variant van RFID is de NFC techniek: near field communication. Dit is een draadloze manier om kleine hoeveelheden informatie uit te wisselen binnen een straal van 10 centimeter. Hij kan verzenden én ontvangen, daarom wordt hij gebruikt in betaalpassen voor contactloos betalen. Hierbij hoeft u uw pas alleen maar dicht in de buurt van een geschikt betaalapparaat in een winkel te houden. Het bedrag wordt dan automatisch van uw bankrekening afgeschreven zonder dat u nog een pincode hoeft in te voeren. Tenminste als u een bedrag afrekent van maximaal 25 euro. Uw bank kan op uw verzoek de hoogte van dit bedrag aanpassen. Een pas en betaalapparaat geschikt voor contactloos betalen zijn herkenbaar aan het logo van contactloos betalen.
Bij deze manier van betalen, zonder pincode, is al snel de gedachte: ‘is dat welveilig’? Immers iemand kan van dichtbij met de juiste apparatuur de gegevens op de chip lezen en misbruiken. Om dit te voorkomen zijn er speciale beschermhoesjes en portemonnees voor de betaalpas en andere chipkaarten te koop die het ongewenst lezen van de chip blokkeren.
Zelfs het contactloos betalen via uw smartphone lukt op bovenstaande manier als deze een geschikte NFC-chip heeft. Op de website van uw bank leest u meer over contactloos betalen.
Bijna iedere winkelketen (o.a. A.H.) heeft een eigen pasje waarmee u bijv. korting krijgt. Ook deze pasjes kunt u op de smartphone opslaan via een speciale app door de streepjescodekaart van deze pasjes te fotograferen. Bij de kassa laat u de pasgegevens op de smartphone scannen of zien.
Info: Plusonline.nl, de digitale nieuwsbrief: kbo-pcob verenigingnieuws van 17-08-2018, enz.
In ons land is de NFC-techniek o.a. getest door Diergaarde Blijdorp en de Rabo als ticketsysteem. Ook in parkeergarages is het al mogelijk via NFC te betalen.

Abonnement op de digitale nieuwsbrieven KBO-PCOB.

Via digitale nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gebracht van alle soorten onderwerpen. Oók de Seniorenorganisatie KBO-PCOB verstuurt twee soorten digitale nieuwsbrieven.
1. KBO-PCOB.nu. Deze nieuwsbrief is zowel bestemd voor leden als voor niet-leden en houdt u op de hoogte van de belangenbehartiging voor senioren en verwijzingen naar leuke of interessante artikelen op hun website. KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks.
Elk onderwerp wordt apart toegelicht.
In de nieuwsbrief van 13 april kunt u o.a. lezen over:
Pactouderenzorg; verbeteren van verpleeghuiszorg, o.a. de geestelijke zorg.
Senioren ontwikkelen eigen meetlat voor projecten.
Inspanningen en resultaten in de belangenbehartiging.
Senioren waken over hun eigen buurt.
Actieplan wintersterfte door o.a. griep en longontsteking.
Iedere 500 meter een toilet.
Pensioenfondsen, pensioenstelsel en de KBO-PCOB pensioentelefoon.
2. KBO-PCOB Verenigingnieuws. Dit is een digitale nieuwsbrief waarmee leden van KBO en PCOB op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de vereniging. Ook worden kaderleden en vrijwilligers binnen de afdelingen geïnformeerd, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. Verschijnt tienmaal per kalenderjaar.
U kunt zich abonneren via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven;

Servicetelefoon voor leden van de KBO-PCOB

U kunt met vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid, pensioen en juridische zaken op onderstaand telefoonnummer terecht.
U wordt dan persoonlijk te woord gestaan door een telefoonteam van getrainde vrijwilligers dat u van een passend antwoord voorziet. Soms is een doorverwijzing beter of meer passend. Het telefoonnummer is: 0900 – 821 21 83.
Op maandag t/m donderdag van 10.00 tot 13.00 kunt u bellen voor algemene vragen.
Op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur voor vragen over uw pensioen.
Op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur voor vragen op juridisch gebied.

Nieuws van de wandelgroep

Als ik dit schrijf hebben we 2 x samen gewandeld met heerlijk weer. De snelheid was gemiddeld 5 km/per uur en de stemming was opperbest. Wat is het toch heerlijk om in de buitenlucht met elkaar op pad te zijn en wat heeft Hoorn en omgeving toch veel mooie plekjes. Wandelen is een mooie mogelijkheid om de conditie te verbeteren , vitamine D op te doen( ook als het bewolkt is blijkt de vitamine D onze botten te bereiken) en tegelijkertijd met anderen in kontakt te zijn.
Als afsluiting drinken we wat op lokatie en praten we nog even na.
U kunt nog makkelijk bij ons aansluiten. We wandelen alleen als het droog weer is en we proberen iedere keer een andere route te bedenken.
Truus Meijer tel 0633026232


Nieuws van de jubileumcommissie

In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het jubileum van uw 50 jarige PCOB gevierd op woensdag 25 september 2019.
Langzamerhand begint de dag vorm te krijgen en het belooft een leuke gevarieerde dag te worden. Houdt u deze dag vrij in uw agenda?
Hartelijke groet, Arie Penning, Jelle Kuijper, Gerrie Roos, Truus Meijer


Programma Seniorencircuit Hoorn van St.Netwerk.

In Wijkcentrum de Huesmolen, de Huesmolen 60, (Risdam) Hoorn. Van 14.00-16.00 uur. Entree € 5,- incl. koffie of thee.
8 november Geschiedenis van de Joden in Amsterdam.
Mw. J.Loeb houdt een lezing over het hoe en waarom de Joden vanaf 1600 naar Amsterdam kwamen. Dat ze zich vestigden rondom ‘Vlooyenburg’ en daar hun eerste synagogen bouwden. 
Dat zij veel betekend hebben voor de bloei van het 19de eeuwse Amsterdam, maar ook over de deportaties tijdens de Tweede Wereldoorlog die een onuitwisbaar litteken hebben toegebracht.
Mevrouw Loeb heeft Joodse geschiedenis gestudeerd aan de UVA (Universiteit van Amsterdam). Zij is als gids verbonden aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam.
22 november Geschiedenis van de Oranjevereniging.
Een oranjevereniging regelt toch alleen maar Koningsdag en alles wat met het koningshuis te maken heeft? Dhr. T. Steen, voorzitter van de Oranjevereniging Blokker, vertelt over het ontstaan en de (verrassende) activiteiten van deze vereniging, die al 40 jaar bestaat.

Activiteiten KBO Blokker 2018-2019

Woensdag 21 november. Themamiddag met gezamenlijke workshops van mw. Mariska Koeman en mw. Karin Harzing over vitaal ouder worden en over voetverzorging. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 23 januari 2019. Een lezing door de heer Tjalling James over een trektocht door het woeste Kaukasus-gebied, met name dan de ex-sovjetlanden Georgië en Armenië. Eerder kwam de heer James ons al eens vertellen over een bergbeklimmingstocht door Afrika. Smullen dus.
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 20 februari. Middagexcursie naar de koffiebranderij Kaan Koffie in Tuitjenhorn.
De excursie aldaar zal ongeveer twee uur in beslag nemen. We worden ontvangen met (uiteraard) koffie en cake. Daarna volgt een inleiding over het bedrijf en is er gelegenheid het proces van koffie branden met eigen ogen te aanschouwen. En bij vertrek krijgt iedere deelnemer een pakje koffie mee ter waarde van € 4,50.
Vertrek per bus vanaf de Westerblokker tegenover de Deen-winkel om 13.00 uur. Terug in Blokker omstreeks 17.00 uur.
U kunt zich nu al inschrijven door vóór 5 februari € 10,00 p.p. over te maken op bankrekening
NL58 RABO 0307 7072 61 t.n.v. KBO Afd. Blokker, onder vermelding van ‘Koffie’. Betalen betekent dat u automatisch bent ingeschreven. Leden die een introducé (niet-lid van KBO-Blokker) willen meenemen mogen dat in principe doen. Voor hen dient bij de betaling (naam introducé vermelden) een bedrag van € 15,00 te worden overgemaakt. Let wel: introducés uitsluitend indien plaats beschikbaar.
Woensdag 17 april. Dat wordt wéér een prachtige muziekmiddag, waarbij de heer Kees Schilder uit Volendam een presentatie over operamuziek komt verzorgen. Er ging een zucht van verwachting door de aanwezigen op de laatste jaarvergadering. En niet ten onrechte. Velen zijn al bij eerdere presentaties van de heer Schilder geweest en hebben daar nooit spijt van gekregen; anderen hebben die gemist en hebben eeuwig spijt. Laat dus dit keer niet verstek gaan. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Uiteraard wordt ook voor koffie/thee en een drankje gezorgd. Deelname € 3,00 p.p., inclusief de consumpties.

Persbericht

Op woensdagmiddag 21 november a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie’. Bang, boos en in de war. Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Omgangsadviezen en tips. Als deskundige is uitgenodigd Ellen Bos-Ruijer, werkzaam als GZ-psycholoog bij Geriant.
De gespreksleider van deze middag is Annet Koelman.
Plaats: De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 te Hoorn. Koffie en thee staan om 14.30 uur klaar. Het programma begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Op woensdagavond 19 december a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Op onze laatste café avond van het jaar bieden we u een muzikaal avondje uit aan in een ontspannen sfeer. Wij hebben uitgenodigd Dick Boersma en
Jeanet Lakeman begeleidt deze avond. Wees welkom!
Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Rondreisje door kop Noord Holland

Vanwege de beperkte deelname ( 5 personen) aan het geplande busreisje, heeft het bestuur gemeend daar toch een invulling aan te willengeven. Zij heeft met eigen vervoer een rondrit door de kop van Noord Holland geregeld op 26 september 2018 met een bezoek aan de Museumboerderij “de Anloup “ te Hoogwoud. Vervolgens richting Den Helder waar een lunch is aangeboden. De hieraan verbonden kosten zijn betaald door de leden die zijn meegegaan. Het was een bijzonder fraai en geslaagd geheel.
Het interieur van de boerderij
Koffie met gebak
Een heerlijk lunch in Den Helder en een mooi uitzicht op de zee

Omhoog...

Nieuwsbrief oktober 2018


Van de voorzitter

De herfst nadert maar wat hebben we toch een mooie zomer gehad in Nederland. Het was af en toe te warm en te droog maar in de schaduw was het buiten altijd goed toeven. Helaas viel onze fietstocht van 5 september letterlijk in het water. Het regende dat het goot en toch was een aantal mannen en vrouwen naar de kerk in Blokker gekomen om te fietsen. Regen of geen regen. Omdat we de molen in Blokker hadden besproken voor een koffie of thee met gebak zijn de fietsers daarheen geracet om droog te zitten en te bespreken of we verder konden of maar naar huis moesten gaan. Het doel was immers een tocht door de Wijzend naar de Markermeerdijk en zo naar de Midgetgolfbaan voor een gezellig avondeten en een drankje. Na een half uur opdrogen en een slechte buienradar hebben we maar besloten om naar huis te fietsen. Natuurlijk ging het avondeten wel door en we hebben heerlijk en gezellig met elkaar zitten te kletsen tijdens het eten en drinken. We hopen dat we volgend jaar beter weer hebben.
Op 12 september hadden we bestuursvergadering. Belangrijke onderwerpen zijn: ons jubileumfeest op 18 september 2019 en onze programmering voor 2019. Ook erg belangrijk is dat we dringend nieuwe bestuursleden moeten hebben omdat een paar zittende bestuursleden willen stoppen. Zij zitten al een aantal periodes in het bestuur en vinden dat het tijd is om andere dingen op te pakken. Als hun plaatsen niet binnen 12 maanden worden opgevuld dan zijn wij genoodzaakt het bestuur op te heffen.
Inmiddels is de feestcommissie al druk met de voorbereiding van onze jubileumviering.
Graag vraag ik uw aandacht voor een lezing over dementie of Alzheimer van Mw. Attie de Mooij van Geriant op 16 januari 2019 in Het Octaaf. Deze lezing wordt georganiseerd door de KBO samen met de PCOB. Onze ledenmiddag en Nieuwjaarsreceptie schuift dan een week op. Let wel op dat deze planning nog kan worden gewijzigd. Natuurlijk houden wij u op de hoogte. Bij een hoge opkomst mogen we gebruik maken van de kerkzaal.
Op 19 september hadden we bezoek van de heer en mevrouw Breet op de ledenvergadering die een prachtige beeldpresentatie hebben gegeven over Noorwegen.
De aanwezigen waren na afloop zeer enthousiast en gaven daar blijk van met applaus. We hebben prachtige bewegende beelden gezien van steden, fjorden en landschappen van Zuid-Noorwegen tot de Noordkaap. Het was in een woord overweldigend. Binnen het bestuur gaan we onderzoeken of een busreis daar naar toe tot de mogelijkheden behoort. Wij zijn immers een reislustig volkje?
N.B. Ik meld even ter herinnering dat de volgende ledenmiddag wordt gehouden op 24 oktober om 14:30 in het Octaaf. Het zal gaan over chocolade van bonen naar bereiding tot product. Ik verwijs hierover nog maar eens naar de vorige Nieuwsbrief.
3e dinsdag in september. Voor velen is Prinsjesdag en het aanbieden van de miljoenennota door de minister van Financiën een leuk evenement. Inmiddels zijn de Algemene Beschouwingen weer achter de rug. Mij persoonlijk bekruipt het gevoel dat het voor ons, senioren, niet beter wordt, eerder slechter. De regeringsplannen neigen naar mijn mening heel erg naar ondernemend Nederland terwijl zoals altijd het werk gedaan moet worden door de werknemers. Zij vormen de fundamenten van onze economie. De laagstbetaalden krijgen er het minste bij. Voor de rest moeten we het maar afwachten. Wilt u voor uzelf weten wat de gevolgen zijn kijk dan op de volgende website: https://www.berekenhet.nl/kabinetsplannen/belasting-box1-2019.html. Voor de meeste gepensioneerden heeft geen indexatie plaatsgevonden. Waar wij als senioren mee te maken krijgen zijn de stijgingen in de zorgkosten. De premies gaan omhoog per 1 januari. Onbegrijpelijk is de verhoging van het BTW tarief van 6 naar 9% op onder andere onze voedingsmiddelen. Enfin we moeten afwachten wat de Algemene beschouwingen opleveren maar ik verwacht daar niet veel van.
Hierna publiceer ik een aantal artikelen vanuit Nieuws van de KBO-PCOB (www.KBO-PCOB.nl).
Jurisprudentie over de Traplift en de WMO.  KBO-PCOB blij met uitspraak over traplift (Bron: Nieuws van de KBO-PCOB) 07-09-2018.
Gemeenten mogen niet zomaar een Wmo-aanvraag afwijzen omdat ze van mensen verwachten dat zij van tevoren al rekening houden met hun eigen toekomstige hulpvraag. KBO-PCOB beschouwt de uitspraak die de Centrale Raad van Beroep (CRvB) hier eind augustus over deed als een mijlpaal in de uitvoering van de Wmo en een belangrijke overwinning voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen.
Wie herinnert zich nog het 91-jarige KBO-lid uit Alphen aan den Rijn? Hij werd landelijk nieuws omdat hij een botte afwijzing kreeg op zijn verzoek voor een traplift. Volgens de gemeente had hij kunnen voorzien dat hij ouder zou worden en had hij kunnen verhuizen naar een geschikte woning. KBO-PCOB sprak en twitterde schande over deze gang van zaken. Vervolgens kreeg de betrokkene van een fabrikant een traplift aangeboden. In oktober 2015 vroeg een oudere dame uit Noordenveld (Drenthe) eveneens een traplift aan op grond van Wmo 2015. Zo wilde ze met haar toenemende beperkingen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Ook Noordenveld wees de aanvraag af omdat de vrouw had kunnen voorzien dat zij problemen zou krijgen bij het gebruik van haar woning. Zij had volgens de gemeente zelf maatregelen moeten nemen om de hulpvraag te voorkomen.
Mijlpaal in uitvoering Wmo
In hoger beroep bij de CRvB, één van de drie hoogste bestuursrechters in Nederland, heeft de betrokken inwoonster tegen de afwijzing aangevoerd dat met de weigering van een traplift geen recht wordt gedaan aan haar medische, sociale en financiële omstandigheden. Op 22 augustus deed de CRvB uitspraak. De rechter oordeelde dat de gemeente de traplift op onjuiste gronden heeft afgewezen. De gemeente moet de aanvraag nu opnieuw beoordelen.
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa is blij met de uitspraak: “Dat de rechter de gemeente heeft teruggefloten is een mijlpaal in de uitvoering van de Wmo. Deze overwinning levert belangrijke jurisprudentie op in het belang van ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen”. Afwijzing van aanvragen zoals in Noordenveld zou tot gevolg hebben dat mensen die ouderdomsgebreken krijgen vrijwel nooit meer aanspraak kunnen maken op maatwerkvoorzieningen als een traplift. De wetgever heeft echter nooit uitsluiting van ouderen beoogd. Manon Vanderkaa: “Ook al weten ouderen dat sommige beperkingen ernstiger worden en dat er in de toekomst hulpmiddelen nodig zijn, dan mag dat geen reden zijn voor gemeenten om maatwerkaanvragen voor de Wmo af te wijzen.”
Ondeugdelijke overwegingen
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de gemeente ondeugdelijke overwegingen heeft gebruikt om de aanvraag af te wijzen. Van burgers mag bij het beoordelen van een Wmo-aanvraag wél een zekere mate van zelfredzaamheid worden verwacht. Maar van de burgers mag niet worden verwacht dat ze rekening houden met toekomstige, onzekere gebeurtenissen in de gezondheidstoestand, zodat ze uiteindelijk geen beroep op de Wmo hoeven te doen. In juridisch jargon: de hulpvraag was misschien voorzienbaar, maar van de cliënt kon niet worden geëist maatregelen te treffen die de hulpvraag overbodig maakt. Wel kunnen voorzieningen worden geweigerd als een burger tot een aanschaf of een verhuizing overgaat zonder rekening te houden met zijn beperkingen en de te verwachten ontwikkelingen daarvan.
Honderdduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen (Bron: Nieuws van de KBO-PCOB)
230.000 senioren-huishoudens missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. KBO-PCOB, KNVG, NVOG, FASv en NOOM willen dat de overheid burgers actiever gaat wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel.
Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes huishoudens 55+ mist mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+-huishoudens laat wellicht zorgtoeslag liggen. Dit blijkt uit bestudering van de CBS-cijfers. Het is belangrijke informatie in aanloop naar Prinsjesdag. Onderbenutting van toeslagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op de koopkracht en zelfstandigheid van ouderen.
Onderbenutting van zorg- en huurtoeslag bevestigt signalen die ouderen- en gepensioneerdenorganisaties al langer krijgen. Het betekent een flinke knauw voor de koopkracht van senioren die, onder meer door uitblijven van pensioenindexatie, de laatste jaren al flink onder druk staat. KBO-PCOB, KNVG, NOOM, NVOG en FASv willen daarom dat er nader onderzoek wordt gedaan naar de oorzaken van deze onderbenutting. De resultaten daarvan moeten gebruikt worden om burgers actiever te gaan wijzen op toeslagmogelijkheden en de gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel te vergroten, in het bijzonder als ze de pensioengerechtigde leeftijd naderen.
Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op toeslagen. Toekenning van huur- en zorgtoeslag is afhankelijk van inkomen en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de bijbehorende voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen.
Eén op de zes huishoudens met 55-plussers laat mogelijk huurtoeslag liggen (Bron: nieuws van de KBO/PCOB)
Dit zijn de belangrijkste bevindingen:
Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op huurtoeslag laat liggen is 17%. Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn weinig verschillen. Onderbenutting van de huurtoeslag is extra schrijnend, aangezien een huurhuis eind 2017 gemiddeld zo’n 533 euro per maand kostte, wat 17 procent meer is dan in 2012.
Mogelijk omvat de berekende groep ook huishoudens die op basis van hun inkomen wél recht hebben op huurtoeslag, maar op basis van hun huurprijs niet. Dat is het geval als zij een vrijesectorwoning huren.
Eén op de tien huishoudens met 55-plussers laat mogelijk zorgtoeslag liggen (Bron: Nieuws van de KBO-PCOB) Dit zijn de belangrijkste bevindingen:
Het aandeel seniorenhuishoudens dat, op basis van hun inkomen en vermogen, mogelijk hun recht op zorgtoeslag laat liggen is relatief hoog in de leeftijdscategorie 55-65 jaar (14%) en 65-75 jaar (13%), om vervolgens af te nemen in de leeftijdscategorie 75-85 en 85 jaar en ouder (beide 6%).
Het aantal seniorenhuishoudens dat geen zorgtoeslag ontvangt, terwijl zij hier op basis van hun inkomen en vermogen wel recht op kunnen hebben is in 2016 fors toegenomen ten opzichte van 2014 (met 32%).
Gemiddeld gaan Nederlanders nu met pensioen met 64 jaar en 10 maanden. Voor veel mensen betekent dat een afname van inkomsten. Een deel van de gepensioneerden komt daardoor wellicht in aanmerking voor zorgtoeslag, zonder zich dat te realiseren.
Onderzoek KBO-PCOB: veel senioren financieel kwetsbaar (Bron: nieuws van de KBO-PCOB) 4-09-2018
De economie juicht, maar de koopkracht van veel senioren is minder rooskleurig. Veel ouderen zijn financieel kwetsbaar. Zo heeft meer dan 3 van de 10 senioren geen eigen vermogen of spaargeld. Zij komen sneller in de problemen bij een tegenvaller. De financieel kwetsbare senior is vaak alleenstaand en vaak vrouw. Ook zijn er opvallend veel ‘jonge’ senioren met financiële problemen. KBO-PCOB wil hiervoor aandacht op Prinsjesdag.
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB, doet een dringend beroep op de politiek : “Ik ben opnieuw geschrokken van de verhalen van deze senioren, van de realiteit achter de koopkrachtplaatjes. Veel ouderen hebben geen buffer om hoge zorgkosten of tegenvallers op te vangen. Hiervoor moet meer aandacht komen.”
Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat een stijging van de maandelijkse zorgpremie met 10 euro per maand moeilijkheden geeft bij 23% van de respondenten. 16% van de senioren heeft het afgelopen jaar omwille van de kosten moeten afzien van zorg. Het vaakst wordt dan gekozen om niet naar de tandarts te gaan (69%), gevolgd door de fysiotherapeut en de apotheek. 52% geeft aan in de knel te komen wanneer het eigen risico stijgt naar 500 euro. 24% van de senioren komt in de problemen komt als ze binnen twee weken een onverwachte belastingaanslag van 400 euro moeten betalen.
KBO-PCOB doet sinds 2014 jaarlijks onderzoek naar de koopkracht van senioren. “In de eerste drie onderzoeken zagen we een dalende trend van de koopkracht van de Nederlandse senior. Deze trend werd doorbroken in 2017; senioren gingen iets minder bezuinigen, stonden minder vaak rood en lagen minder vaak wakker van hun financiële situatie. Nu in 2018 lijkt het tij zich wederom te keren en komen financiële zorgen weer aan het licht. Manon Van der Kaa: “Zeker nu het economisch optimisme overheerst, is dit onacceptabel. Kijk verder dan alle koopkrachtplaatsjes met gemiddelden. Onze onderzoeksuitkomsten rechtvaardigen dat er op Prinsjesdag compensatie komt voor financieel kwetsbare senioren.”
Vijftigers en zestigers Jonge senioren verdienen speciale aandacht. De groep respondenten tussen de 55-66 jaar heeft minder eigen vermogen opgebouwd en hun reguliere inkomen is minder. Ook geven velen aan dat ze financiële tegenvallers slecht kunnen opvangen. Manon Van der Kaa: “Een groep jonge senioren dreigt nog voor hun pensioenjaren in financieel slecht weer te belanden. En dat terwijl zorgkosten met de leeftijd mee stijgen. KBO-PCOB wil dat de politiek hier meer aandacht voor heeft!”
Trump

Het is een beetje rustig rondom Trump. Hij twittert nog wel veel maar schijnt zich erg veel bezig te houden met de aanstaande verkiezingen in de Verengde Staten van de Congres. Zoals in de vorige nieuwsbrief al omschreven worden die zeer belangrijk voor hem. Ook het onderzoek van aanklager Mueller naar verkiezingsfraude in 2016 zal als een luis in zijn pels zitten.
Als u erg geïnteresseerd bent in Trump en zijn banden met Rusland dan zou u het boek van Craig Unger met de titel Het Huis Trump en Het Huis Putin kunnen bestellen op internet. The untold story of Trump and the Russian Maffia. Unger heeft gewerkt voor de Washington Post. Ik heb het boek nog niet gelezen maar ga het wel bestellen.  Ik denk dat de hele wereld in spanning de verkiezingen van november afwacht. Dit alleen al vanwege het feit dat Trump zich niets aantrekt van de klimaatakkoorden over de Co2 en de ontbossing. Mogelijk dat hij zich nu wel eens achter het oor krabt nadat de orkaan Florence over de Oostelijke Staten is geraasd. Naast de 27 dodelijke slachtoffers is de financiële schade wellicht opgelopen tot 20 miljard dollar.


Ik besluit met een gedicht van Frits Dreubel.


De aarde trilt in haar voegen.
Geloven is niet meer in
en velen vragen vertwijfeld:
wat is van alles de zin?
Is er soms iets na dit leven,
wacht ons een hemelse stad
of hebben we na het sterven
beslist wel alles gehad?

't Zichtbare slechts is belangrijk.
Wat je niet ziet is er niet.
Je kunt het beste genieten
van wat het leven je biedt.
Er is geen mens ooit verschenen
uit hoog're sferen vandaan.
Wie zal dus nog kunnen zeggen
dat alles verder zal gaan?

De aarde trilt in haar voegen,
maar ik volhard in de strijd,
omdat ik vast blijf geloven
dat God mijn levensweg leidt.
Hij die met mij is begonnen,
blijft tot mijn einde nabij,
Dat houdt mij sterk en standvastig,
mijn hart gelukkig en blij


Verslag ledenvergadering 19 september 2018

Een waardevolle reisshow over Noorwegen, dat was het op 19 september 2018
Zo dat was weer de eerste ledenmiddag van het seizoen 2018-2019 en gelijk een hele goede.
Zoals gebruikelijk opende de voorzitter-ledenmiddagen de middag met een enkele bijzonderheden. Ons oud lid Jos Verkerk is ons op 21 juli 2018 ontvallen. Zij was in haar goede jaren een heel trouw lid voor onze afdeling, woonde jaren aan de Glazenwagen. De laatste tijd werd ze verzorgd in de “Horstenburg” in Obdam. Ze werd 91 jaar. Ze was oud-verpleegkundige en heeft als vrijwilliger heel veel werkzaamheden verricht in deze hulpverlening. Dat zij rustte in vrede.
Als opening las de voorzitter een mooi gedicht van Phil Bosmans en zongen we gezamenlijk het “Abba Vader”

Daarna zette Chris Breet zijn presentatie in werking. De achterzaal was omgetoverd tot bioscoop met professionele apparatuur. De heer en mevrouw Breet hebben spullen en verstand van zaken. Zij verzorgden al eens eerder voorstellingen bij ons, die waren ook heel goed. We hebben Noorwegen leren kennen van Zuid naar Noord, van Kristiansand tot aan de Noordkaap met ook nog een bezoek aan de Lofoten. Het was een adembenemende voorstelling en het was zo stil in de zaal en dat zegt genoeg. Onze voorzitter heeft heel wat foto’s gemaakt en die vertolken nog enigszins wat wij in het echt gezien hebben. Ik telde ongeveer 38 aanwezigen, dat was niet veel voor een dergelijke voorstelling, maar ja dat is niet anders. De voorzitter bedankte Ans en Chris Breet voor hun sublieme stukje werk. Chris Breet vertelde mij nog het een en ander op welke wijze een dergelijke presentatie tot stand komt! Maar wat een uiterst nauwkeurig werk is dat. Ze werken met hart en ziel hieraan.
De volgende ledenmiddag is op 24 oktober 2018, dit weer in verband met de jaarlijks terugkerende Zangersdag. Heel veel leden van ons van onze afdeling zingen in de koren en daar voor schuiven wij gemakshalve even een week op. (Sane de Boer)

Uitnodiging ledenvergadering 24 oktober 2018

Van Cacao tot Chocolade, door Thijs de Gooijer

De presentatie zal aan de hand van beelden/filmbeelden worden verzorgd.  
Er wordt een film van 20 minuten vertoond van Cacao de Zaan.
Zo zijn er boeiende verhalen te vertellen over de cacao. Vooral ook over de mythes die rondom cacao hangen. http://voeding.s3.amazonaws.com/Cacao-bonen---genieten-van-chocola-in-de-meest-pure-vorm.
Het verhaal zal verder gaan over de oorsprong van cacao, de Maya’s, Azteken, teelt, oogst, transport, opslag, kwaliteit, smaak, half-en eindproducten. Natuurlijk ook over eerlijke cacao en over de molens, fabrieken en de Zaanse Industrie.
Hr de Gooijer zal ook wat  cacaobonen en boter meenemen en wat documentatie/boeken die mensen in de pauze even kunnen inkijken en evt kopen (50% van de winkelwaarde).
Hr de Gooijer is vele jaren werkzaam geweest bij  de cacao-industrie in de Zaanstreek.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.


Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.


Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901.


We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.


Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.


De contributie voor 2018 bedraagt:
Voor een enkel leefverband      35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2018 te gebeuren.


Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.


De familie van Engelenhoven verzoekt de bezorgers van de Nieuwsbrief zelf een plastic of papieren tas mee te nemen. Daar er steeds minder plastic tassen in omloop zijn krijgen zij er een te kort aan. Dus plastic of papieren tas over! De familie van Engelenhoven houdt zich aanbevolen.


Op de website van Alleszelf.nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:
Wat doet Humanitas voor ouderen via 80 afdelingen
Stappenplan zo vindt u zorg die bij u past

Even lachen

Grappig hoe een briefje van twintig euro zo veel lijkt als je het aan de kerk geeft, maar zo weinig als je ermee gaat winkelen.

KBO-PCOB start nieuwe dienst BEB

Mensen die te maken krijgen met zorg thuis of bij verhuizing naar een verpleeghuis, betalen hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden. Vaak is de huidige situatie in deze twee jaar zodanig veranderd dat ouderen te veel betalen aan een eigen bijdrage. Die bedragen kunnen fors oplopen en tot problemen leiden, zoals het niet kunnen betalen van extra kosten die met de veranderde situatie kunnen ontstaan. KBO-PCOB wil hiervoor zo snel mogelijk een oplossing en zet daarom tijdelijk een nieuwe dienst in de markt: Bespaar Eigen Bijdrage (BEB). “Een verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleegtehuis is vaak al een ingrijpende gebeurtenis. Extra zorgen over financiën moeten dan zo min mogelijk aan de orde zijn. Dat zoveel mensen te veel betalen, vaak zonder dat te weten, daar moet hoognodig wat aan gedaan worden”, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. Ook het regelen van het aanpassen van de eigen bijdrage is ingewikkeld en tijdrovend.
Jasper Akerman, sociaal ondernemer BEB: “Toen bleek dat mijn eigen oma bij haar verhuizing naar het verpleeghuis bijna €28.000 per jaar aan eigen bijdrage moest betalen, vanwege een tijdelijk vermogen door de verkoop van haar huis, heb ik daar werk van gemaakt. Dat kostte veel tijd en geregel, maar nu betaalt ze wel een eigen bijdrage die overeenkomt met haar vermogen. Dat was voor mij aanleiding om ook anderen hiermee te gaan helpen. Het gaat vaak om duizenden euro’s per jaar, dat zou niet nodig moeten zijn.” De dienst is van tijdelijke aard, benadrukken KBO-PCOB en BEB: “Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt BEB vanzelf overbodig. Wij doen dan ook een beroep op het CAK om hier echt werk van te maken.” Met die intentie start de nieuwe dienst per direct. Vanderkaa: “Bewustwording en duidelijkheid rond de eigen persoonlijke financiële situatie dragen bij aan ouder worden op een goede en positieve manier. Want weten waar je aan toe bent geeft rust, dat mag niet onder druk komen te staan door bureaucratische processen en onduidelijkheid.” Door het bundelen van de krachten van KBO-PCOB en BEB kunnen veel mensen worden geholpen om flink te besparen. De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen.

Interessante internet sites voor senioren

www.berekenuwrecht.nl;
Helpt inzicht te krijgen waar u recht op heeft en waar u dit kunt aanvragen.


www.deombudsman.nl;
Ondersteunt mensen in situaties waarbij zij niet staat zijn voor hun recht op te komen.


www.meerkosten.nl;
Informatie over zorgkosten. U kunt deze kosten voor een deel terugvragen of compenseren via de belastingdienst.


www.mijnpensioenoverzicht.nl;
Verzamelt pensioengegevens van AOW en pensioenuitkeringen.


www.nibud.nl;
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. Een onafhankelijke stichting die informeert en
adviseert over de financiën van huishoudens.


www.voordeelvoorouderen.nl;
Financieel voordeel, tips en informatie voor en door ouderen.


www.wijzeringeldzaken.nl;
Alles over het pensioen, dit is een initiatief van het Ministerie van Financiën.


www.svb.nl;
De Sociale Verzekerings Bank is de uitvoerder van volksverzekeringen, o.a. AOW-pensioen. Vroeg of laat komt iedereen in aanraking met de SVB. O.a. door het uitvoeren van persoonsgebonden regelingen van de overheid.


www.erfwijzer.nl;Hier vindt u alles wat u moet weten voor het overlijden, bij een overlijden en na het overlijden. Verder informatie over erfrecht, testamenten, erfenissen, planning over uw nalatenschap en actuele nieuwsberichten.


www.schoonepc.nl;
Hier vindt u hulp bij windows en computer problemen over Windows 10, Vista 7 en 8.1.


www.seniorweb.nl;
Maakt de digitale wereld leuker en makkelijker door lid te worden.


www.simpc.nl;
Hierop vindt u veel digitale producten voor senioren die u kunt aanschaffen en gebruiken met ondersteuning van Sim Coaches via een lidmaatschap.


www.doronederland.nl;
Is een fabrikant van simpele mobieltjes en smartphones


www.ouderenwegwijs.nl;
Geeft brede info via het aanklikken van de categorieën: financieel, gezondheid, reizen,vervoer, welzijn, wonen, zorg.


www.kpn.com/vitaal/thuis.htm;
Via dit systeem worden de dagelijkse bewegingen in huis geregistreerd en geanalyseerd. Ontwikkeld voor alleenwonende ouderen in eigen of seniorenwoning.
Mantelzorgers krijgen via een handige app inzicht in hoe het echt gaat met hun dierbaren waar zij ook zijn.

Preventie tegen hoog alcoholgebruik

(Preventie is voorkomen dat er problemen ontstaan door van tevoren in te grijpen.)
Eén van de actiepunten die bij de KBO-PCOB in het afgelopen jaar op de agenda stond luidde: “Veertig dagen geen druppel”. Dit was om aandacht te vragen voor het relatief hoge alcoholgebruik onder 50-plussers. Zie o.a. het Magazine KBO-PCOB van mei 2018, blz. 24.
Mensen die zelfstandig willen minderen of stoppen met alcohol drinken kunnen de Maxx app gebruiken. Dit is een gratis app die op een positieve en praktische manier laagdrempelig en anoniem ondersteuning biedt bij het verminderen van alcoholconsumptie.
Deze is door het Trimbos-instituut ontwikkeld en in werking gesteld. Dit jaar gaat deze organisatie het gebruik van de Maxx app verder beoordelen en toetsen. De app is gemaakt met financiering van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Een app is een klein programmaatje dat men installeert op de smartphone, tablet of computer. Door middel van apps kunt u de functies van deze apparaten uitbreiden. Zo kan er bijvoorbeeld een app worden aangebracht met weersvoorspellingen, enz.
Wat biedt Maxx.
Het dagelijks bijhouden van alcoholgebruik in een logboek. U ziet direct hoe het gaat en krijgt van Maxx terugkoppeling en advies.
Het bepalen van concrete doelen voor houvast en richting.
Het volhouden van het minderen of stoppen.
Maxx helpt bij het voorbereiden van situaties waarin het lastig is om niet te veel te drinken en te herinneren aan het plan van aanpak. Maxx moedigt aan en geeft tips. Verder staan er praktische oefeningen, testjes en tips klaar die helpen om het doel te halen, bijvoorbeeld over het omgaan met stress en terugval. Bij moeilijke momenten herinnert Maxx u aan de belangrijkste motivatie waarom u het alcoholgebruik wil aanpakken.
Maxx is voor iedereen van 18 jaar en ouder die minder alcohol wil drinken. Maxx is ook geschikt voor wie tijdelijk, bijvoorbeeld een maand wil stoppen en voor mensen die al gestopt zijn en dit willen volhouden. Het is niet geschikt voor verslaafden, voor hen blijft professionele begeleiding noodzakelijk.
Maxx wordt gratis aangeboden via de App Store en Google Play Store. Meer informatie staat op www.maxx-app.nl;
Voor vragen over alcoholgebruik kunt u (anoniem en gratis) contact opnemen met: de Trimbos Stoplijn telef.nr. 0800-1995; vraagbaak@alcoholinfo.nl; www.alcoholinfo.nl; Trimbos instituut, Postbus 725, 3500 AS Utrecht. info@trimbos.nl; Telef.nr. 030-2971100.

7 redenen waarom wandelen gezond is

Even een frisse neus halen en de gedachten verzetten met elke stap die u doet. Al is het maar een half uur; bij thuiskomst voelt u zich een ander mens. De bloeddruk, hartslag en het stresshormoon cortisol van mensen die elke dag wandelen is lager. Wie alleen maar binnen zit, mist veel moois van de wereld. De buurkat die even langs loopt, een fluitende vogel in de boom of die kruidige herfstgeur, en u hoeft er niet eens ver voor te reizen. In vergelijking met andere sporten is de kans op een blessure door wandelen erg klein. Bovendien kunt u het altijd en overal doen. Er is geen duur sportschoolabonnement nodig, alleen een paar goede schoenen, maar er is grote kans dat u die al hebt.
Door elke dag te wandelen wordt de conditie verbetert. Bouw het looptempo steeds een beetje op en maak het rondje langer. De conditie van longen en hart kunnen vooruit gaan door stevig te wandelen. Pas bijvoorbeeld het tempo aan van rustig en weer naar stevig wandelen.Wandelen kan men alleen doen maar ook met anderen, soms komen er diepe verhalen en gesprekken los dan wanneer je tegenover elkaar zit. Het is een perfecte manier om mensen met elkaar te verbinden.
Uit een Deens studie blijkt dat wandelen in de natuur niet alleen de gezondheid maar ook de levenskwaliteit verbetert. Voor een stadsmens is er dus reden genoeg om vaker de natuur op te zoeken.
Stevig doorlopen is een goede oppepper voor het immuunsysteem, het bloed wordt beter door het lichaam getransporteerd, afvalstoffen worden afgevoerd en zuurstof wordt opgenomen. De activiteit van witte bloedcellen neemt toe en deze zijn belangrijk voor ons immuunsysteem.

Wandelen met Truus (Mobielnr.: 06 33026232)

Zoals u in de Nieuwsbrief van september hebt kunnen lezen nodigt Truus Meijer u uit om met haar en een groepje te gaan wandelen. De eerste keer was met een groepje van 8 personen. Maar er kunnen er natuurlijk nog veel meer bij. Op 25 september is de volgende wandeling gepland. Truus neemt contact op met degenen die zich hebben opgegeven over tijdstip en vertrekplaats. Als u graag mee had willen wandelen neem dan contact met Truus hierover op. Want ook na 25 september wordt er weer een nieuwe wandeling gepland.

Tips (voor beginners) bij gebruik PC of laptop

Het afsluiten van de PC of laptop doet u door met de muis linksonder in het beeldscherm te klikken op het Windows-logo, u ziet een pijltje naar rechts, klikt op afsluiten en wacht tot dit afsluiten gebeurt is.
Nooit de aan/uitknop een paar seconden ingedrukt houden om de PC uit te zetten.
Nooit de elektra spanning eraf halen via de schakelaar van het stekkerblokje, zoals bij een lamp, om de PC uit te zetten.
Wanneer er Windows-updates zijn uit te voeren leest u de volgende tekst: Even wachten, sluit uw computer niet af.
Updaten is het Engelse woord voor actualiseren of bijwerken van software. Deze updates door Microsoft zijn nodig voor een veilige werking van uw PC of laptop en moeten altijd worden uitgevoerd. Het updaten mag u niet onderbreken, ook al duurt dit soms heel lang (uren).

De geschiedenis van de rollator

Dit loophulpmiddel werd 40 jaar geleden in Zweden uitgevonden als verbetering van het looprek. De wielen geven comfort, veiligheid en stabiliteit waardoor men mobieler loopt.
In 1987 kwam de rollator naar Nederland en vandaag de dag worden er ruim 350.000 stuks in ons land gebruikt.


Sam's Kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood.

WOENSDAG 3 OKTOBER 2018
Sam’s Kledingactie zamelt al 50 jaar kleding in voor mensen in nood. Deze kleding komt ten goede aan het onderwijs in de crisisgebieden in de Centraal Afrikaanse Republiek.
U kunt uw kleding, schoenen (samen gebonden) en huishoudtextiel (zoals lakens, dekens, gordijnen, dekbedovertrekken en handdoeken) in gesloten plastic zakken brengen bij:
Moerbalk 34 en Tweeboomlaan 78 tussen 9.00 uur tot 19.00 uur.
Grote Oost 107 tussen 9.30 uur tot 12.00 uur.
Mocht u het écht niet zelf kunnen brengen, kunt u (tijdig) bellen voor een afspraak. 0229-504749.

Persberichten

Op woensdag 17 oktober a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Juridische zaken en dementie’. Zijn de zaken goed geregeld? Wat kan ik nog regelen bij dementie? Bewindvoering, mentorschap en curatele; wat houdt dat in? Als deskundige is uitgenodigd Wolbrecht van Heuvel, kandidaatsnotaris.
De gespreksleider van deze avond is Marjolein Boersma.
Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  

Op woensdagmiddag 21 november a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘De wondere wereld van dementie’. Bang, boos en in de war. Hoe gaan we samen om met het veranderende gedrag? Omgangsadviezen en tips. Als deskundige is uitgenodigd Ellen Bos-Ruijer, werkzaam als GZ-psycholoog bij Geriant.
De gespreksleider van deze middag is Annet Koelman.
Plaats: De Zaagtand, Sint Eloystraat 106 te Hoorn. Koffie en thee staan om 14.30 uur klaar. Het programma begint om 15.00 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.


GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HOORN
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 17 september, 15 oktober en vervolgens minimaal eens per maand bij de Omring locatie Het Baken, Nieuwe Steen 36.
Informatie en een afspraak maken:
Bent u lid van de thuiszorg dan neemt u contact op met Omring, telefoon: 088-2068910.
Bent u geen lid dan belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 59,50.
Leden van Omring en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas krijgen € 4,50 korting.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Doet u weer mee met de goedgemutste brei- e/o haakcampagne?

Om opnieuw aandacht te vragen en geld in te zamelen voor eenzame ouderen houdt het Nationaal Ouderenfonds voor de dertiende keer deze actie.
Vorig jaar breiden en haakten we met zijn allen 152.639 minimutsjes bij elkaar.
De mutsjes komen te staan op flesjes Innocent smoothie te koop in de winkels. Per verkocht mutsje smoothie doneert Innocent 20 eurocent aan een project van het Nationaal Ouderenfonds.
Wilt u meedoen met het breien en of haken? Stuur uw creatie voor 7 december 2018 kunt u ze ongefrankeerd (zonder postzegel) opsturen naar
Pantar, t.a.v. de Goedgemutste Breicampagne, Antwoordnummer 1181, 1110 VB Diemen.
Kijk op www.degoedgemutstebreicampagne.nl; voor meer informatie.
Hieronder treft u een eenvoudig grondpatroon.
Brei 14 naalden in tricosteek. Brei in 4 naalden twee steken samen, tot u 14 steken overhoudt.
Knip de draad af tot 25 cm. Doe deze draad in een naald en door de steken. Trek de draad goed aan en naai het mutsje langs de zijkant dicht.
Naai als versiering bijvoorbeeld een pompon op het mutsje.

Activiteiten van KBO Blokker in 2018 en 2019

Woensdag 24 oktober. De Pub & Quiz, ofwel een spel van vragen en antwoorden in het café onder leiding van Bas Manshanden. De quiz is speciaal gericht op het te verwachten publiek, wij dus, de zogenaamde doelgroep. Iedereen kan naar hartenlust deelnemen. Op 22 november vorig jaar waren een kleine 50 leden aanwezig en degenen die toen verstek lieten gaan hadden spijt als haren op hun hoofd dat ze waren weggebleven. Nu krijgt men dus een herkansing. Laat het deze keer niet lopen! Iedereen kan er aan meedoen. Hoort, zegt het voort. Het wordt een oergezellige middag daar in Het Gouden Hoofd. Aanvang 14.00 uur. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties.
Woensdag 21 november. Themamiddag met gezamenlijke workshops van mw. Mariska Koeman en mw. Karin Harzing over vitaal ouder worden en over voetverzorging. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 23 januari 2019. Een lezing door de heer Tjalling James over een trektocht door het woeste Kaukasus-gebied, met name dan de ex-sovjetlanden Georgië en Armenië. Eerder kwam de heer James ons al eens verslag doen van een bergbeklimmingstocht door Afrika. Smullen dus.
Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Deelnamekosten € 3,00 p.p., inclusief consumpties en een ronde bingo.
Woensdag 17 april. Dat wordt wéér een prachtige muziekmiddag, waarbij de heer Kees Schilder uit Volendam een presentatie over operamuziek komt verzorgen. Er ging een zucht van verwachting door de aanwezigen op de laatste jaarvergadering. En niet ten onrechte. Velen zijn al bij eerdere presentaties van de heer Schilder geweest en hebben daar nooit spijt van gekregen; anderen hebben die gemist en hebben eeuwig spijt. Laat dus dit keer niet verstek gaan. Aanvang 14.00 uur in Het Gouden Hoofd. Uiteraard wordt ook voor koffie/thee en een drankje gezorgd. Deelname € 3,00 p.p., inclusief de consumpties.


Fotogalerij

Omhoog...

Nieuwsbrief september 2018


Van de voorzitter

Wat was het in juli en begin augustus heet en vooral droog! Bloeiende planten zoals hortensia’s enz. hebben het heel moeilijk gehad en sommige hebben het niet overleefd. Gelukkig kwamen er regenbuien over in de 2e week van augustus zodat het groen zich een beetje kon herstellen. Voor sommige belangrijke gewassen zoals aardappelen en mais kwam de regen hier en daar te laat. De boeren verwachten dan ook slechte oogsten en dat zal logischerwijze weer gevolgen hebben voor henzelf en ons de consumenten. Klimatologen verwachten dat dergelijke droge perioden in de toekomst steeds vaker zullen voorkomen. Met name senioren kunnen slecht tegen de warmte. In plaats van warme streken zullen we dan koudere streken moeten opzoeken om te overzomeren.

Ledenmiddag 16 mei 2018 Deze middag stond in het teken van kerkmuziek vanuit het liedboek. Door middel van een quiz konden wij de organist Peter Zwart beluisteren op het mooie orgel van Het Octaaf. Graag verwijs ik naar het verslag van deze middag verder op in deze Nieuwsbrief.

Bestuursvergadering 8 augustus 2018 De warmte heeft niet kunnen verhinderen dat uw bestuur begin augustus heeft vergaderd om “bij” te praten en te kijken naar of wij ons kunnen houden aan de planning voor de rest van dit jaar.

Busreis Zoals u weet hebben wij u in de vorige nieuwsbrief een busreis in september aangeboden waarvoor u zich kon opgeven. De sluiting van de termijn om u op te geven was 31 juli 2018. Bij de secretaris hebben zich 6 leden aangemeld. Om die reden hebben wij de busreis gecanceld. De leden die zich hebben aangemeld ontvangen van ons persoonlijk bericht over het vervolg

Ledenmiddag 19 september 2018 U bent van harte welkom op deze middag om te kijken naar een beeldpresentatie over Noorwegen door de Familie Breet. Plaats: Het Octaaf. Aanvang 14:30 uur. Kerk open om 14:00 uur. Einde ca 16:30 uur. Tussendoor is een pauze gepland. Dan is er koffie à €1,00.

Ledenmiddag 24 oktober Houd u van chocolade? Dan moet u vooral komen op deze ledenmiddag. Ons bestuurslid Arie Penning heeft een voormalige medewerker in de cacao industrie bereid gevonden om een presentatie te geven over het maken van chocolade. De presentatie zal aan de hand van beelden/filmbeelden worden verzorgd. Er zijn boeiende verhalen te vertellen over de cacao. Vooral ook over de mythes die rondom cacao hangen. Het verhaal zal verder gaan over de oorsprong van cacao, de Maya’s, Azteken, teelt, oogst, transport, opslag, kwaliteit, smaak, half-en eindproducten. …..Natuurlijk ook over eerlijke cacao en over de molens, fabrieken en de Zaanse Industrie. Dhr. de Gooijer zal ook wat cacaobonen en boter meenemen en wat documentatie/boeken die u in de pauze even kunt inkijken en evt kopen (50% van de winkelwaarde). Plaats: Het Octaaf. Aanvang: 14:30 uur. Kerk open 14:00 uur. Einde ca. 16:30 uur. In de pauze is er koffie à €1,00.

Fietstocht 5 september Deze tocht is inmiddels traditioneel en eindigt altijd bij de Midgetgolf in Schellinkhout. Paul Meijer zal hierover meer vertellen verderop in deze Nieuwsbrief.

Wandelen is gezond Wilt U vaker en in groepsverband wandelen, lees dan vooral de bijdrage van ons lid Truus Meijer verder op in deze Nieuwsbrief. 

Trump blijft de gemoederen bezighouden. Hij slaagt doorlopend in het halen van het nieuws zowel in de bekende media als via zijn eigen Twitter account. Enkele recente ‘wapenfeiten’ van Trump zijn de importheffingen op Europees en Chinees staal en aluminium, het akkoord met Kim Young un van Noord-Korea, de top met Poetin in Helsinki en de ruzie met Erdogan over de Amerikaanse dominee die Turkije niet uit mag. Inmiddels is gebleken dat Noord-Korea zich niet houdt aan de afspraak over ontwapening. De importheffingen zijn opgelegd om de staal/aluminium productie in de VS een boost te geven. Helaas voor Trump wil de Amerikaanse industrie Hoogovensstaal/aluminium vanwege de kwaliteit. Inmiddels hebben de Chinezen ook op Amerikaanse producten importheffingen opgelegd. Dus Apple computers en auto’s komen er niet meer in. Dat Trump af en toe terug moet komen op zijn uitspraken bleek ook maar weer na zijn bezoek aan Helsinki waar hij zei dat hij niet gelooft dat de Russische regering heeft geprobeerd de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Poetin zou hem daarvan hebben overtuigd. Een paar dagen daarna herroept Trump deze bewering en geeft hij aan de uitslag van het onderzoek van aanklager Mueller af te wachten. Overigens valt hem te prijzen dat hij zich teweerstelt tegenover Erdogan voor wat betreft de Amerikaanse dominee die wordt vastgehouden in Turkije. Ook de NAVO-top ging niet ongemerkt voorbij. Hij verweet de EU dat zij Rusland financieren door aardgas van Rusland te importeren. Dit is heel kort door de bocht. De EU blijft hierdoor in gesprek met Rusland en daar gaat het om. Tenslotte is vermeldenswaard dat Trump in sneltreinvaart waar mogelijk conservatieve/republikeinse rechters aanstelt. De Democraten (liberalen) zijn bang dat dit gevolgen zal hebben voor de burgerrechten. Op 6 november 2018 worden de Amerikaanse congresverkiezingen gehouden. In totaal worden alle 435 leden van het Amerikaans Huis van Afgevaardigden gekozen, en 1/3 van de Amerikaanse Senaat (senatoren). De verkiezingen vinden plaats op dezelfde dag als de gouverneursverkiezingen in 46 staten. Op dit moment hebben de republikeinen 242 zetels in het Huis en de Democraten 194. In verband met deze verkiezingen is iedereen in afwachting van het onderzoek van de Openbaar aanklager Mueller naar de mogelijke verkiezingsfraude in 2016. Ook zal binnenkort de strijd tussen de democraten en de republikeinen in alle hevigheid losbarsten. De uitslag is van levensbelang voor Trump. Als de republikeinen de meerderheid in het congres verliezen dan kan Trump in feite wel stoppen want dan wordt alles wat hij wil weggestemd. Dus we kunnen in de aanloop naar deze verkiezingen weer veel Tweets van Trump verwachten met de kreet “fakenews”. Ik eindig met een Ierse zegen.

Verslag van de afsluitledenmiddag van het seizoen van de afdeling Hoorn en omstreken

Een waardige sluitmiddag van het seizoen vond plaats op 18 mei 2018 in de achterzaal van Het Octaaf, onze bekende en vaste ruimte. We begonnen met een kopje koffie en daarna opende de voorzitter Jacob Serier deze middag met het lezen van het Pinksterevangelie uit de Vertelbijbel in begrijpelijke taal. Een zeer toepasselijk gedeelte zo voor de komende Pinksterdagen. Daarna ging Jacob voor in gebed. Er volgden enkele mededelingen o.a. het melden van twee overlijdensberichten, wij gedenken hen in een moment van stilte.

Nog enkele zaken van andere orde volgden. Er was een uitnodiging ontvangen van de voorzitter van de plaatselijke KBO en een uitnodiging van het gemeentebestuur voor een avond “Voor de Ouderen” op 4 juni over ‘wonen en zorg’. U kunt zich ook aanmelden voor een dagreis per touringcar op 26 september 2018. Opgeven voor 31 juli 2018. Al deze onderwerpen komen uitgebreid terug in de eerstvolgende Nieuwsbrief. Ook de privacywetgeving wordt eind deze maand aangescherpt naar Europese normen en maatstaven. Allemaal zaken om goede nota van te nemen.

Daarna het woord aan Peter Zwart, kerkorganist van de PKN-kerken in Hoorn-Zwaag-Blokker om uitleg te geven aan de voorbereide muziek-quiz over bekende geestelijke liederen. Er was een lijst samengesteld met 24 blokjes met elk drie titels van liederen uit de Christelijk traditie. Peter vertelde dat hij per blokje, in eigen fantasie, de melodie zou laten horen van één van de titels en die moest dan worden geraden. Na eerst een proef te hebben gedaan, was het eenieder duidelijk. De quiz was goed voorbereid en Peter speelde zeer technisch en speels om de melodieën heen. De goede opletter pikte daaruit het juiste lied en noteerde zijn bevestiging en zo ging het. Hierna sloten we het seizoen daadwerkelijk af met een hapje en een drankje, welke zich weer gebruikelijk formeerde in een gezellig samenzijn. Daarna volgde de bekendmaking van de winnaars in volgorde: Jan Zuidema, Corrie Speelman (beiden kerkorganist), Annie de Boer, Wil de Carpentier en Janicka de Jong. Ik telde ca. veertig leden. Allen keerden met voldoening huiswaarts. Het was een fijne middag. Voor herhaling vatbaar. Hulde voor de voorbereiders. De eerstvolgende ledenmiddag is op 19 september 2018 (Sane de Boer)

REIS SHOW over Noorwegen op 19 september 2018

Deze eerste ledenmiddag 2018 zal in het teken staan van een reis door en over Noorwegen.

Wie Noorwegen zegt, denkt aan natuurschoon, van zacht en vriendelijk tot overweldigend majestueus. De verrukkende fjorden zullen een onuitwisbare indruk op u maken. In de hoofdstad Oslo zult u kennis maken met het Vigelandspark met een fraaie collectie van beeldhouwwerken. Ook zult u kennis maken met het fraaie raadhuis aldaar met de prachtige wandbeschilderingen. Zonder dat u het koud krijgt passeert u de Poolcirkel richting het verre Noorden. Vervolgens maakt u kennis met het prachtige gebied van de Lofoten en ook een ontmoeting met de Samische bevolking met hun schitterende klederdrachten. Daarna voert de tocht u langs en door het prachtige Fjordenlandschap met plaatsen als: Narvik, Tromsö, Hammervest en de Noordkaap. We hopen dat het een prachtige startmiddag wordt voor het nieuwe seizoen.

In memoriam

Er zijn de afgelopen tijd 3 leden overleden. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Nieuw Leden

We mochten 5 nieuwe leden verwelkomen.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.

Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting. Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.

De contributie voor 2018 bedraagt:

Voor een enkel leefverband € 35 

Voor een dubbel leefverband € 55

Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67

Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2018 te gebeuren.

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

De familie van Engelenhoven verzoekt de bezorgers van de Nieuwsbrief zelf een plastic of papieren tas mee te nemen. Daar er steeds minder plastic tassen in omloop zijn krijgen zij er een te kort aan. Dus plastic of papieren tas over? De familie van Engelenhoven houdt zich aanbevolen.

Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Blijft u sociaal tot op de hoogste leeftijd?

Omgaan met dementie

Maaltijdservice aan huis vergelijken

Hulp nodig in huis of tuin Hittegolf?

Vrijwilliger nodig voor uw hulpvraag?

Besparen op 4 vaste lasten doet u zo.

Even lachen

Een priester wordt door een politieagent aangehouden vanwege te hard rijden. “Meneer hebt u gedronken?” vraagt hij, terwijl hij naar een lege fles wijst. “Alleen water”, zegt de priester. “Waarom ruik ik dan wijn?” vraagt de agent. De priester kijkt naar de fles en zegt: “Lieve hemel, heeft Hij het weer gedaan?”

Fietsen en/ of eten met de PCOB

(Fietsen alleen bij goed fietsweer!!! Eten gaat altijd door!)

Op woensdag 5 september a.s. gaan wij weer fietsen met de PCOB. Wij gaan onze veilige en vertrouwde fietstocht maken welke uiteindelijk bij het ons bekende restaurant in Schellinkhout eindigt. Uitrusten, onder het genot van koffie, doen we bij de molen van Blokker. Daarna vervolgen wij onze weg langs weiden, boomgaarden en een blik op het IJsselmeer, naar de Midgetgolf in Schellinkhout en sluiten we ons aan bij degenen die alleen gaan eten. Gezamenlijk gaan we eerst wat drinken en daarna aan tafel. Voor beide onderdelen moet u zich voor 1 september a.s. opgeven bij Paul Meijer. E-mailadres: paulmeijerhoorn@gmail.com, mob. 0649928158. Mocht u de Nieuwsbrief met dit bericht te laat hebben ontvangen dan bent u ook van harte welkom bij zowel het fietsen als het eten. De fietstocht start 14.30 uur bij de PKN kerk in Blokker en degenen die alleen willen eten en drinken worden plm. 17.00 uur in Schellinkhout verwacht. Namens het PCOB bestuur, Paul Meijer

Houdt u van een wandelingetje?

Afgelopen juli heb ik weer meegedaan aan de Vierdaagse in Nijmegen. In 2006 dacht ik dat ik wel eens 1 x in mijn leven dat evenement aan den lijve wilde ondervinden. Na veel trainen werd de Vierdaagse dat jaar vanwege extreme hitte en het overlijden van wandelaars afgelast. Om toch dat vierdaagsekruisje te bemachtigen moest ik dus weer in training voor een herkansing in 2007. Dat is gelukt en bij de finish op de Via Gladiola stond mijn man Paul klaar met de bos gladiolen. Ik heb hem toen verzekerd dat ik dit nooooooooit meer zou doen. Maar heel vreemd dit jaar was voor mij de 11e keer en als het aan mij ligt komen er nog een paar jaartjes bij. Als je lijf het toelaat kan iedereen wandelen heb ik gemerkt en het maakt echt niet uit of het lange of korte wandelingen zijn en ook niet of je snel wandelt of in een wat rustiger tempo loopt. Het plezier en bewegen in de buitenlucht moet voorop staan. Ik bedacht dat het misschien leuk was om geheel vrijblijvend een soort van wandelclubje op te starten en kwam tot de onderstaande oproep. Hartelijke groet Truus Meijer

Houdt u ook van een wandelingetje?

Bent u nog redelijk mobiel?

De komende tijd wil ik proberen om voor de broodnodige beweging een aantal keren met elkaar een wandeling te maken. Geen prestatiewandelingen maar gewoon in een rustig tempo in de buitenlucht bewegen en met elkaar in gesprek te komen/blijven. Klein beetje opvoeren van de conditie hoort er wel bij. Ik stel voor dat we starten met een wandeling van zo ongeveer een half uur-drie kwartier en dat later misschien uitbreiden naar een uur of misschien uiteindelijk zelfs iets meer. U wordt nergens lid van en kunt geheel vrijblijvend meedoen en aansluiten. Start bij Het Octaaf en misschien later nog eens op andere plekken. Voor mij is de voorwaarde dat het droog is want bij regen is wandelen voor mij plotseling niet meer zo aantrekkelijk. Vindt u het ook leuk en vooral gezellig om samen met anderen een wandeling te maken? Laat het mij weten als u meewandelt. 1e keer- Start Het Octaaf op dinsdag 4 september 2018- 09:30 uur Truus Meijer 06-33026232

Checklist als u een appartement koopt

Voor de koop van een appartement gelden specifieke aandachtspunten. U heeft met andere regelingen en voorwaarden te maken dan bij de aankoop van een huis. Een appartementengebouw heeft een Vereniging van Eigenaren, de VvE, met een bestuur. Het bestuur is verplicht om eens per jaar een bewonersvergadering te organiseren. Onderstaande vragen kunnen u bij de aankoop op weg helpen.

Is de VvE actief of slapend?

Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?

Welke verzekeringen heeft de VvE afgesloten?

Heeft de VvE een professionele beheerder?

Hoe hoog zijn de maandelijkse bijdragen/servicekosten?

Hoe groot is het reservefonds?

Heeft de verkoper achterstanden in de betaling van de servicekosten?

Zijn er delen van het appartement gemeenschappelijk?

Gaat het alleen om een koopappartement of ook huur?

Tot slot: Per 1 januari 2018 is de Wet verbetering functionering VvE ingegaan. Altijd aan de verkoper vragen naar kopieën van de splitsingsakte, het plitsingsreglement, het huishoudelijk reglement, de jaarstukken, de begroting, de notulen van de vergaderingen en het meerjarenonderhoudsplan van de Vereniging van Eigenaars.

Thuisarts.nl. i.p.v. de NHG-Patiëntenfolders

De afgelopen jaren zijn de digitale mogelijkheden enorm gegroeid, ook voor de huisarts. Patiëntenvoorlichting is via Thuisarts.nl steeds belangrijker geworden. Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) heeft er daarom voor gekozen om de NHG-Patiëntenfolders te vervangen door Thuisarts.nl. De NHG is de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen in Nederland. De patiëntenfolders zult u ongetwijfeld wel eens gezien hebben in de wachtkamer van een huisarts enz. en de vraag naar deze folders is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Thuisarts.nl wordt maandelijks twee miljoen keer bezocht door mensen met gezondheidsvragen en biedt voorafgaand, tijdens en na het consult actuele informatie gebaseerd op de NHG-richtlijnen. De website is gebruiksvriendelijk voor jong tot oud en biedt informatie in de vorm van tekst, films en afbeeldingen op bladzijden die eenvoudig zijn te printen of te mailen. In de meeste wachtkamers van artsen hebt u al kennis kunnen maken met Thuisarts.nl via de schermen die daar aan de muur hangen. Elke maand is er een selectie van tien teksten en vijf video’s over actuele en seizoensgebonden medische onderwerpen te bekijken.

Thuisarts.nl

Thuisarts.nl wordt maandelijks twee miljoen keer bezocht door mensen met gezondheidsvragen en biedt voorafgaand, tijdens en na het consult Thuisarts.nl: betrouwbare medische informatie. De voorlichting die op www.thuisarts.nl; wordt gegeven is gebaseerd op medisch wetenschappelijke richtlijnen. De informatie die er op staat wordt steeds up-to date gehouden op basis van nieuwe inzichten. Dat maakt thuisarts.nl de grootste, onafhankelijke publiekswebsite in ons land voor het zich verschaffen van kennis over gezondheid. Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap, (NHG) de wetenschappelijke verenigingen van huisartsen. Het NHG ontwikkelt de landelijke medische richtlijnen, nascholing voor huisartsen en huisartsenbrochures. Huisartsen gebruiken deze site als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten, tijdens en na het consult. Samenwerkingspartners zijn: Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ. Deze samenwerking zorgt er voor dat Thuisarts.nl is uitgebreid met de info over medische specialistische aandoeningen die in een ziekenhuis worden behandeld. Steeds meer mensen gaan op internet informatie zoeken als ze ergens last van hebben, of zich zorgen maken. Het idee achter de website is dat we nu een plek hebben waar we terecht kunnen voor specifieke kennis. U kunt de informatie op deze website gebruiken: om gezond te blijven en om klachten zelf aan te pakken; als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan; als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met de huisarts; als u de uitleg en adviezen na dit gesprek nog eens na wilt lezen. Het onderwerp kunt u opzoeken via een zoekwoord of lichaamsdeel. Vaak staan er filmpjes, plaatjes of tekeningen bij met uitleg of instructies. Elk onderwerp begint met een korte samenvatting. Als u verder klikt, krijgt u antwoord op vragen als: waardoor komt het, kan het kwaad, wat kan ik er zelf aandoen, hoe wordt het behandeld, waar vind ik meer info? Hoe betrouwbaar is de informatie? Huisartsen werken met wetenschappelijke richtlijnen. Waar mogelijk zijn de teksten op Thuisarts.nl afgestemd met patiëntenorganisaties die informatie geven die op onderzoek en reguliere geneeskundige wetenschap is gebaseerd. Ze zijn onafhankelijk van commerciële bedrijven, zoals bijvoorbeeld de farmaceutische industrie en maken geen reclame voor geneesmiddelen of andere producten. De informatie op Thuisarts.nl is onafhankelijk en wetenschappelijk verantwoord. Het NHG zorgt ervoor dat de website actueel blijft en wordt aangepast aan nieuwe richtlijnen.

Muziek is belangrijk

Patiënten die rondom een operatie naar muziek luisteren, ervaren minder angst of pijn dan patiënten die dat niet doen. Ook patiënten die onder volledige narcose werden geopereerd en aan muziek werden blootgesteld via een koptelefoon hadden minder pijn, angst en stress. De onderzoekers in het Erasmus MC deden een zogenaamde meta-studie naar het gebruik van muziek bij operatiepatiënten. Zij kwamen tot de conclusie dat er al jaren aanwijzingen zijn dat muziek invloed heeft op de hersenen, op angst, stress en pijn. Met deze studie laten ze nu onomstotelijk wetenschappelijk bewijs zien. Het is evidence-based, wat ook betekent dat richtlijnen ten aanzien van chirurgie kunnen worden gemaakt, die zijn gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid. Muziek rondom de operatiekamer is eenvoudig toe te passen, is veilig, duurzaam en kent geen bijwerkingen. Het onderzoek is uitgevoerd binnen het project ‘Muziek als medicijn’. Onderzoekers van het Erasmus MC publiceerden hun bevindingen over zogenaamde ‘peri-operatieve muziek’ in het wetenschappelijk tijdschrift British Journal of Surgery. Erasmus MC is een universitair medisch centrum in Rotterdam en verbonden aan de Erasmus universiteit aldaar. Peri-operatieve zorg omvat de pre-operatieve zorg van patiënten tijdens de operatie en de nazorg. Bron: Erasmus MC; www.50plusser.nl;

Vraag vergoeding aan voor hoge zorgkosten

Vanaf augustus 2018 gaat de compensatieregeling van de gemeente Hoorn van start. Deze regeling is bestemd voor mensen die door een chronische ziekte of een beperking hoge zorgkosten maken. Of zorgkosten gemaakt hebben op of boven het wettelijk eigen risico van € 385,- van de Ziektekostenverzekering. De bijdrage voor 2018 is vastgesteld op een bedrag van € 240,- U dient een jaarinkomen te hebben dat lager is dan € 36.000,- Als u denkt dat u tot de doelgroep behoort, vraag dan een aanvraagformulier bij de gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn. Telefoonnummer 0229 – 252200.

Zo slaan zakkenrollers hun slag!

Zakkenrollers zijn het gehele jaar actief, maar de zomer is zonder twijfel het ‘jachtseizoen’. Ze slaan graag toe in drukke omgevingen zoals het openbaar vervoer, markten en historische plekken. Soms opereren ze in groepjes. Eén van hen stapt bijvoorbeeld expres op tenen, gaat duwen of botst tegen mensen op. Alle aandacht gaat dan volledig uit naar het gewoel en de onrust die ontstaat. En ja, dan vergeet u op uw tas, jaszak en broekzak te letten. Eén van de andere zakkenrollers maakt van de gelegenheid gebruik en steelt razendsnel uw waardevolle spullen. Een andere bekende truc is dat een zakkenroller u aanspreekt. Hij vraagt iets of biedt iets aan. Terwijl u op hem let, slaat een andere zakkenroller zijn slag. Wees gewaarschuwd, zakkenrollers zijn niet alleen mannen, ook vrouwen en kinderen kunnen u beroven. Tips: doe uw geld, betaalpassen en paspoort nooit achteloos in uw achterzak, maar gebruik een borst- of buiktasje. Dit draag u op het lichaam, onder de kleding. Waardevolle zaken als een camera en smartphone passen daar soms niet meer bij en wil je bovendien bij de hand houden. Zorg dat deze niet luid en duidelijk uit de kontzak steekt! Bewaar deze daarom in een tas die u voor het lichaam draagt. Of in een holstertas die onder de arm wordt geklemd. Zorg ervoor dat de sluiting van de tas aan de lichaamszijde zit en doe uw arm over de tas. Gebruik liever geen rugtas, deze kan worden opengesneden.

Persbericht

Op woensdagavond 19 september a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Geborgenheid, intimiteit en seksualiteit’. Hoe blijven we nader tot elkaar? Onze behoeften veranderen. Hoe gaan we hiermee om? Als deskundige is uitgenodigd seksuologe Esther van den Berg. De gespreksleider van deze avond is Jeanet Lakeman. Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. Info: Ellen Bos-Ruijer, e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741. Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Omhoog...

Nieuwsbrief mei 2018

Van de voorzitter

Terwijl ik dit schrijf is het prachtig weer. Gelukkig is de temperatuur buiten nu veel prettiger dan in het begin van april. De natuur reageerde snel.  De groene blaadjes spoten uit hun knoppen en de bollenvelden hebben alweer in bloei gestaan. De magnolia’s waren weer prachtig getooid met mooie witte of roze bloemen. De vogels kwetteren weer of zingen hun hoogste lied, ja het voorjaar heeft zijn intrede gedaan. Deze periode vind ik de mooiste van het jaar. Het is weer tijd om erop uit te gaan, ieder op zijn eigen manier.
Bestuursvergadering 11 april 2018. Tijdens deze vergadering zijn de “vaste” agendapunten weer de revue gepasseerd. Wij blijven met z’n allen op zoek naar nieuwe leden en bestuursleden. Verder herinneren we u weer aan ons jubileum dat volgend jaar op 18 september plaats gaat vinden. Inmiddels is de “feestcommissie” al aan de slag gegaan. Even een reminder…. De penningmeester gaf aan dat nog niet alle contributie voor 2018 binnen is.
Ledenmiddag 18 april 2018. Het was die dag prachtig weer maar het onderwerp was ook levendig en zeer interessant, namelijk het waterbeheer van ons Hoogheemraadschap. Het is aan hen te danken dat we nog steeds droge voeten hebben maar af en toe kan het heel spannend zijn. Graag verwijs ik u naar het verslag van Sane de Boer verder op in deze Nieuwsbrief.
Op deze middag was Vera Truyens (van Groen Links Hoorn) aanwezig. Zij heeft folders neergelegd over hulpmiddelen die langdurig zelfstandig kunnen blijven wonen mogelijk maken. In de folders wordt verwezen naar De Wit, Kerkstraat 9 in Hoorn. Ik verwijs naar hun website www.witmobiliteitwestfriesland.nl. Vera heeft op ons verzoek contact gehad met Stichting Woonzorg voor het aanbrengen van deuropeners in het appartementencomplex De Luifel in de Kersenboogerd. Tot op heden weigerde Woonzorg die aan te brengen. Inmiddels ligt er een positief advies hierover bij het bestuur van deze Stichting. We wachten af. Als u ook problemen ondervindt met uw huurder over aanpassingen van uw woonomgeving kunt u contact opnemen met ons bestuurslid Arie Penning. Hij maakt namens de PCOB ook deel uit van de Ouderenraad van Hoorn.
Ledenmiddag 16 mei 2018: Dit wordt onze laatste ledenmiddag voor de vakantieperiode. Aanvang: 14:30 uur en einde: 16:30 uur.  Het programma bestaat uit een muziekquiz van bekende muziek uit het Liedboek. Hieraan wordt medewerking verleend door de, ons aller bekende, organist Peter Zwart. Natuurlijk zijn er leuke prijzen te winnen.  De middag wordt afgesloten met een “hapje en een drankje”. De kerk is open vanaf 14:00 uur.
Fietstocht 5 september 2018: Zoals u weet is de jaarlijkse Rabo sponsortocht vervallen. Maar onze traditionele fietstocht naar de Midgetgolfbaan te Schellinkhout staat gepland voor woensdag 5 september a.s. Houd deze dag dus vrij. U kunt zich aanmelden door vòòr 31 juli 2018 een mail te sturen naar pcob-hoorn@live.nl.
Busreisje: Wij gaan het weer proberen. Graag willen wij een busreisje organiseren. Wij plannen die op 26 september 2018. Wat wij in gedachten hebben is een tocht door het “mooie” Noord-Holland langs leuke routes. De start is om 10:00 uur vanaf Het Octaaf en de tour eindigt daar weer om 16:00 uur. Bij deelname vanaf 46 personen zijn de kosten ongeveer €32,00 p.p. Dit is inclusief een driegangen- maaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk 31 juli a.s. door een e-mail met uw gegevens te sturen naar pcob-hoorn@live.nl. Bij onvoldoende deelname gaat het reisje natuurlijk niet door.
De vorming van de nieuwe gemeenteraad van Hoorn is in volle gang. Als ‘informateur’ is benoemd Margit van Mastrigt. Zij gaat ook na met welke partijen een coalitie gevormd kan worden zodat het besturen van onze stad met zo’n groot aantal partijen niet al te ingewikkeld wordt. In mei hoopt zij klaar te zijn met haar verkenning. De ouderenbonden en de ouderenraad in Hoorn volgen haar verrichtingen met argusogen. Want Hoorn kan veel seniorenvriendelijker!!!
Trump laat dagelijks van zich horen via Twitter. Maar ook levert hij dagelijks ‘stof’ op voor de media. Ondanks zijn leeftijd (dik zeventig), is hij zeer actief. Zo heeft hij voor de 2e keer in Syrië mogelijke productiecentra van gifgassen laten bombarderen. Ook Engeland en Frankrijk deden daaraan mee. De regeringsleiders, Trump, May en Macron, hebben het moeilijk in eigen land. Trump slaagt er maar niet in bepaalde veranderingen door te drukken en May heeft problemen rondom Brexit. Macron ondervindt tegenstand van de werkende klasse in Frankrijk. In de drie landen heeft de ‘gewone’ man het zeer zwaar. Wantoestanden in de onbestuurbare getto’s (buitenwijken) zijn maar moeilijk weg te nemen. Het heeft allemaal te maken met armoede en mogelijk racisme. Op dit moment dreigen de werknemers van KLM/Air-France met stakingen. Als die doorgaan heeft dat grote gevolgen. Verder heeft Trump problemen door zijn advocaat, die USD 130.000 betaalde aan een vriendin, en vanwege het zojuist uitgebrachte boek over de huidige president. Het is geschreven door Comey, de voormalige door Trump ontslagen FBI directeur. De Justitieel onderzoeker Mueller zou weleens de nagel aan de spreekwoordelijke doodskist van Trump kunnen zijn. Er komen steeds meer zaken naar boven over de verkiezingen in 2016. Ik ben benieuwd hoe dit allemaal afloopt. Is het u ook opgevallen dat Poetin bijna niet heeft gereageerd op de aanvallen op Syrië. Natuurlijk was hij gewaarschuwd maar je zou toch verwachten dat Poetin, als Assad’s vriend op gepaste wijze zou hebben gereageerd.
Gelukkig maar dat hij dat (nog) niet gedaan heeft.


Ik eindig met een gedicht van Alexandra van der Ven over communicatie:
In deze tijd van internet, smartphones en nog zoveel meer,
Schrik ik, en denk elke keer:
'Waar zijn de tijden van echt met elkaar zijn, praten en elkaar adviseren',
Moet God dat ons opnieuw aanleren?,
Ze zeggen ook wel eens: “jongeren zijn de toekomst, het voorbeeld”,
Maar dat heeft God ons nooit medegedeeld,
Ons doel als jongeren is om de wereld over God te vertellen, zijn naam heilig te maken,
Dat mensen hem in zich opnemen, en er geliefd mee raken,
Communicatie,
Lastig voor ieder levend wezen,
Het kan in geluid bij dieren of zoals mensen erover in de Bijbel lezen,
Communicatie is niet alleen praten met onze Heer,
Maar nog veel meer,
Hoe je met elkaar omgaat,
Liefde of verlaat,
Denk goed na over wat je zegt,
En waar je je prioriteiten legt.

Jacob Serier

Verslag ledenmiddag 18 april 2018

Op de gebruikelijke wijze opent Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter deze middag. Er waren geen noemenswaardige bijzonderheden te melden dus droeg Marieke als inleiding een gedicht voor van Nel Benschop: “O, God, ik vecht tegen U.” We zongen het gezang "Van U zijn alle dingen”.
Hierop volgde een mededeling van de voorzitter Jacob Serier over een mogelijkheid om zich op te geven voor weer een rit met de museum-plus-bus, deze keer naar het Gemeente museum Den Haag. Er gaven zich heel wat spontaan op.
Hierna begon de lezing voor deze middag, het zou gaan over: “Alledaags waterbeheer in Heden en Toekomst. Onze inleider was Rob Veenman, een wetenschapper uit deze wereld (en hij wist veel). Hij begon eerst een uitleg over de organisatie hierachter. Wat weten wij weinig uit deze wereld. Als bevolking vinden wij het normaal dat onze wegen begaanbaar zijn en de sloten naast de weg op goede hoogte gevuld zijn. Alleen als ze overstromen, dan zien wij dat er iets niet goed is en wat schuilt hier dan allemaal achter. Een stukje organisatie: Ons Hoogheemraadschap heet: “Hollands Noorderkwartier”, denk dan aan de bovenste kop van onze provincie Noord-Holland. Deze is opgedeeld in vijf Hoogheemraden. Die kun je vergelijken met een gemeente. Aan het hoofd staat een Dijkgraaf (burgemeester). Hij is de voorzitter van het dagelijks bestuur en wordt benoemd door de Kroon. Hij heeft vijf mensen om zich heen, je moet dan denken aan wethouders, die worden hier genoemd Hoogheemraden. Een beetje een rare naam, maar deze kretologie is historisch en worden nog in traditie gebruikt. En zo worden dan in dit gebied gemeenten gevormd onder de naam van Hoogheemraadschappen, waarin zo ongeveer 30 personen worden gekozen voor een soort gemeenteraad en hier heten deze mensen ‘Hoofdingelanden’. Rob Veenman is loco-dijkgraaf, en hij vertelt daar graag over.
Rob Veenman vertelt een hele geschiedenis, op welke wijze de waterstromen in en rondom Nederland zijn bewerkt, mede met de natuurlijke beïnvloeding, tijden, denken in eeuwen. Een zeer begrijpelijk verhaal over de wijze hoe Nederland er nu bij ligt en welke zorgen er zijn voor de toekomst. Hij praat over waterschappen uit de jaren 1214-1215 Waterschap van de Reekerdijk. Het ontstaan van een ‘kreekrug’. Een kreekrug is een soort slibdrager en daar bouwde men vroeger dijken of wegen op. Dat is duidelijk terug te zien aan de kronkelweg (dorpsweg) door Schellinkhout.
We horen een hele uiteenzetting over waterbeheersing met molens (á 1680 Beemster en omstreken). In het jaar 1900 komen er diesel en stoompompen. Daar horen gebouwen omheen en als je nu kijkt zie grote gebouwen waarin zich structuren van pompen bevinden waar 80.000 kub. water per seconde wordt uitgespuwd. O.a. bij Zaandam, Den Helder en aan het Markermeer in de buurt van Schardam/Monnickendam.
De spreker komt steeds terug over vroeger, wat er mis ging, zorgen voor herstel en blik op de toekomst om Noord-Holland bewoonbaar en leefbaar te houden.
Al met al typisch Nederlands: Sober en doelmatig met een praktische aanpak. Het hoogheemraadschap bekostigt de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor ongeveer tachtig procent via de eigen waterschapsbelasting, terwijl het overige deel wordt gefinancierd door subsidies, bijdragen van derden en meer. Zo is het hoogheemraadschap financieel onafhankelijk en kan alle aandacht gericht worden op de primaire taak: veilige dijken, droge voeten en schoon water. Maar dat betekent ook dat het hoogheemraadschap sober en doelmatig zal moeten werken, efficiënt en effectief, met zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, want een euro kun je maar één keer uitgeven.
Bij de financiering van de waterschappen staat de relatie: “belang, betaling, zeggenschap” voorop. De hoogte van de waterschapsbelasting is dan ook afhankelijk van het belang dat iemand heeft. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende belastingbetalers: ingezetenen, inwoners en eigenaren van gebouwen, gronden en natuurmonumenten. Ingezetenen betalen een bedrag per huishouden. Gezamenlijk betalen zij 34 procent van de totale waterschapbelastingen. (Totale begroting over een jaar van het Hollands Noorderkwartier is ongeveer 180 miljoen euro). Er zijn ongeveer 800 medewerkers in dienst.
Er zijn ook in het verleden tot nu toe veel problemen geweest in de vorm van rampen: bv in 1916, veel overstromingen, aanleg Afsluitdijk 1932, 1953 Zeeland en Texel. Tuindorp-Oostzaan in 1960, 1994 De Wouden, heel veel regen, 1995 de problemen met de rivieren. 2003 scheuren in de Eemdijk (veendijken)2008 clusterbuien in de Noordkop, 2010 Purmerend. In 2014 overstromingen in Heemstede. Niet alles is te voorkomen. Voortdurende controles welke praktisch moet worden uitgevoerd door deskundigen, vergen veel tijd en kan niet automatisch of op afstand. De spreker geeft veel kennis weer. Het hoort allemaal spannend en interessant. Niet alles is te voorkomen maar men houdt behoorlijk een vinger aan de pols. We moeten niet wachten of het fout gaat, maar ze zijn er van te voren bij en toch gebeuren er onverwachte situaties.
Het was een fijne middag. Marieke overhandigd de loco-dijkgraaf Rob Veenman een cadeaubon.
Daarvoor bedankt hij. Er waren ongeveer 36 leden aanwezig. Een ieder keert tevreden huiswaarts.
(Sane de Boer)

U bent bij deze uitgenodigd voor de PCOB ledenmiddag met een Muzikale Quiz

Omdat het de laatste Ledenmiddag van het seizoen is sluiten wij de middag af met een hapje en een drankje
Het wordt een interessant muzikaal programma. U krijgt liederen uit het Liedboek te horen, waarbij u, zodra u doorheeft welk lied het is, u opspringt of anders en roept welk lied u denkt te horen. Meezingen mag ook. Laat u rustig gaan en laat u niet tegenhouden door enige vorm van schaamte over het resultaat. Daarna wordt het serieus want nu begint de muzikale quiz. Via de beamer krijgt u de begintekst van 3 liederen te zien en daarbij krijgt u 1 lied te horen. Aan u te oordelen welk lied er wordt gespeeld. U geeft op het quizformulier aan a, b of c. Denkt u zoiets hebben ze in het verleden ook als eens gedaan, dan heeft u gelijk, maar het wordt deze keer toch heel anders, want voor de muziek hebben wij uitgenodigd:
Peter Zwart
U ziet het, wij hebben kosten noch moeite gespaard om deze middag te willen doen slagen.
Wanneer:  woensdagmiddag 16 mei 2018
Tijdstip:    14.30 uur
Locatie:    Kerkelijk centrum Het Octaaf
Bent u nog geen lid, maar u wilt graag meedoen, ook dan bent u van harte uitgenodigd.

Weetjes

Onze webmaster is Johan Agema.
Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.
Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901
We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Thea Tichelaar en Mw. Henny Overbeek.
Vue Plus is een voorstelling speciaal voor de oudere bioscoopbezoeker. Dinsdagmiddag om de week om14.00 uur vertoont Vue cinemas de mooiste filmtitels in een aangename setting.
Voor slechts € 7,00 kunt u naar de film, krijgt u een kopje koffie of thee in de pauze en nog wat lekkers erbij.
De contributie voor 2018 bedraagt:
Voor een enkel leefverband       35 euro
Voor een dubbel leefverband    55 euro
Bankrek.: NL08 RABO 0162 5571 67
Uw lidmaatschap voor het volgend jaar opzeggen dient voor 1 november 2018 te gebeuren.
Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.
De familie van Engelenhoven verzoekt de bezorgers van de Nieuwsbrief zelf een plastic of papieren tas mee te nemen. Daar er steeds minder plastic tassen in omloop zijn krijgen zij er een te kort aan. Dus plastic of papieren tas over! De familie van Engelenhoven houdt zich aanbevolen.
Op de website van Alleszelf. nl. vindt u o.a.de volgende onderwerpen:
Ontdek de mogelijkheden van vrijwilligers
Vaker iemand telefonisch spreken

Even lachen

Een dominee parkeerde zijn auto op een invalidenparkeerplaats en schoof een briefje onder de ruitenwisser: ‘Ik ben dominee; vergeef ons onze schulden’. Toen hij later terugkwam, vond hij een boete en een nieuw briefje: ‘Als ik u geen boete geef, verlies ik mijn baan. Leid ons niet in verzoeking'.

50 jarig bestaan PCOB-Hoorn

September 2019 een feestje want dan is het 50 jaar geleden dat de PCOB afdeling Hoorn werd opgericht.
Het is nog anderhalf jaar verder maar er is een feestcommissie samengesteld om een feestelijke bijeenkomst te organiseren. Ideeën en budget zijn al besproken. Komend jaar gaan we hard aan de slag om er een waardig en gezellig jubileum van te maken. U gaat het komende jaar af en toe meer van ons horen. Tot een volgend bericht!
Gerry Roos, Jelle Kuijper, Arie Penning en Truus Meijer.

Brainwalk: wandelen met hersengymnastiek

In de vorige PCOB Nieuwsbrief heeft u gelezen over vergeetachtigheid en concentratieproblemen met daarbij een leuke oefening om via 2 potloden en 2 stukjes papier de hersenen stimuleren.
Met een stevige wandeling doet u uw hersenen ook een plezier. Kies een mooie wandelroute en neem de onderstaande oefening mee. Ze stimuleren uw brein op de meest uiteenlopende manieren en doen een beroep op verschillende hersengebieden.
Maar let op waar u loopt zodat u niet struikelt of valt.
Probeer de wandeling eens heel bewust waar te nemen. Hoeveel bomen staan er langs dit stuk van de route en hoe ver staan ze uit elkaar? Zitten er bladeren aan, en zo ja, welke kleur hebben die? Hoe loopt het pad? Ziet u huizen, water of dieren? Probeer na een kwartier eens terug te denken en voor uzelf zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven hoe dat stuk van de route eruitzag. Helemaal mooi is het om dezelfde wandeling vaker te maken en steeds meer details toe te voegen. Dan kunt u al van tevoren zo nauwkeurig mogelijk visualiseren hoe het eerste stuk van de route eruit gaat zien.
Tot slot nog een oefening: wandelen met je fiets. Maar, nogmaals, let op waar u loopt zodat u niet struikelt of valt. Als u rechts bent en met uw fiets loopt neemt u gewoontegetrouw uw fiets mee aan de rechterkant. Bent u links dan wandelt u met uw fiets aan de linkerkant.
De clou van deze oefening is om dit om te draaien, dus bent u rechts dan de fiets aan de linkerkant, bent u links dan de fiets aan de rechterkant.
Succes!
Info: www.psychologiemagazine.nl;

Hoorn Beweegt

In Info nr. 2 van de Ouderenraad, dat u tegelijk met het KBO/PCOB Magazine en deze PCOB Nieuwsbrief ontvangt, kunt u lezen over het wandelprogramma ‘Hoorn Beweegt’ dat in drie wijken van Hoorn van start is gegaan.
Helaas kunt u zich niet meer opgeven, de inschrijving is inmiddels gesloten

Sport- en Cultuurstrippenkaart gem. Hoorn

Heeft u een laag inkomen en weinig of geen geld voor sport of culturele activiteiten? Dan is de sport- en cultuurstrippenkaart misschien iets voor u. Hiermee kunt u de entree, het lidmaatschap of deelname aan een sport of activiteit betalen. De strippenkaart kunt u aanvragen op het stadhuis, adres enz. zie boven. U krijgt daarbij een stamkaart met uw naam en foto.
Bij het aanvragen van een sport- en cultuurstrippenkaart moet u inderdaad: “financieel met de billen bloot”, maar de betreffende gemeenteambtenaar kan u meteen meer informatie verstrekken over verschillende regelingen o.a. inkomensondersteuning, voorzieningen en vergoedingen i.v.m. hoge zorgkosten of recht op landelijke toeslagen.
Voor een afspraak kunt u de gemeente Hoorn bellen: 0229 – 252200.
Adres: Stadhuis, Nieuwe Steen 1, Hoorn.

Grote impact bij verwaarlozen slechthorendheid

In het KBO/PCOB MAGAZINE van april j.l. treft u vanaf pagina 78 een uitgebreid artikel over de zoektocht naar een juist gehoorapparaat. Hieronder treft u nog meer informatie over doofheid.
In ons land zijn er momenteel 1.3 miljoen mensen van 60 jaar en ouder die onvoldoende spraak in rumoer kunnen verstaan en zij wachten circa 7 tot 10 jaar voor er hulp wordt gezocht.
Onbehandelde doofheid kan een groot negatief effect hebben op de kwaliteit van leven. Recentelijk is uit onderzoek (Amieva et al., 2018, Loughrey et al) gebleken dat er een relatie is met het risico op het ontwikkelen van dementie.
Aandacht voor dit probleem is belangrijk mede door de toename van de vergrijzing. Communiceren wordt lastiger en er kunnen gevoelens van angst en depressie ontstaan met als gevolg sociaal isolement en vereenzaming.
U kunt actie ondernemen door zelf online een hoortest te doen of langs te gaan bij de audioloog of de audicien. Een audioloog is een technisch specialist die zeer nauwkeurig hoortesten kan uitvoeren. Een audicien test welk gehoorapparaat voor u het meeste geschikt is. Het zijn geen medisch specialisten.
Hoortoestellen hebben steeds vaker een afstandsbediening. Dit kan erg handig zijn doordat u niet meer zelf op het hoortoestel de knopjes hoeft in te drukken of te draaien. Hierdoor kunt u uw toestel onopvallend instellen. Tevens is het makkelijk om te zien wat u doet op de afstandsbediening, meestal bieden deze vaak extra opties die niet op het hoortoestel zelf zitten, zoals lawaaionderdrukking of spraakherkenning. Er is één nadeel: u moet de afstandsbediening altijd meenemen om uw hoortoestel te kunnen bedienen.
Met de oorcheck of nationale hoortest op www.hoorstichting.nl kunt u controleren of uw gehoor voldoende is. Bovendien staat op deze site informatie over het gehoor. De test is ontwikkeld door het Audiologisch Centrum van het VU medisch centrum in samenwerking met de Nationale Hoorstichting.
Via rene@hoorzaken.nl kunt u zich opgeven voor een nieuwsbrief.
Op www.vhzonline.nl is het tijdschrift Horen Zeggen online leesbaar.
De Nationale Hoorstichting (sinds 1-1-2018 onderdeel van VeiligheidNL) vindt het heel belangrijk om aandacht te vragen voor slechthorendheid bij ouderen. Zij gaan de komende maanden onderzoek uitvoeren om meer te weten te komen over de beweegredenen om wel of niet tijdig hulp te zoeken bij mogelijke gehoorproblemen.
Op de website www.hoorwijzer.nl vindt u uitgebreide informatie via trefwoorden.
Info: Nationale Hoorstichting, Overschiestraat 65, 1062 XD Amsterdam.
Telef. nr. 020 – 511 45 11.
Tip: Kosten die niet door uw Verzekeraar worden vergoed, o.a. de batterijtjes, kunt u indienen bij uw belastingaangifte.

SENSOOR dag en nacht een luisterend oor

Soms is het fijn om met iemand te praten. Om je verhaal kwijt te kunnen, samen oplossingen voor een probleem te bedenken of alleen maar vanwege het contact. Een goed gesprek lucht enorm op. Ieder mens heeft dit weleens nodig. Maar misschien is het moeilijk om een luisterend oor te vinden bij iemand uit uw omgeving. Of u zoekt een klankbord bij iemand die u niet persoonlijk kent.
Voelt u zich boos, angstig of eenzaam? Hebt u verdriet, twijfel of zorgen? Wat u ook dwars zit, praat erover!
Als u belt, chat of mailt met de landelijke luisterlijn Sensoor krijgt u contact met iemand die echt luistert, meedenkt en eventueel doorverwijst naar andere instanties. Uw verhaal staat centraal.
Sensoor is al meer dan 55 jaar de grootste organisatie in ons land die dag én nacht emotionele ondersteuning op afstand biedt. Vanuit 26 vestigingen voeren 900 vrijwilligers jaarlijks 250.000 anonieme gesprekken. Zij hebben zeer gevarieerde achtergronden en levensvisies, maar allen delen zij de missie om mensen op moeilijke momenten in hun leven te ondersteunen door een goed gesprek.
Sensoor wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en gemeenten, zij hebben Sensoor de opdracht gegeven hun werk via de Wmo uit te voeren.
Ook ontvangt Sensoor giften van kerken en particulieren, dit geld wordt besteed aan de begeleiding van de vrijwilligers door beroepskrachten.
Op Telefoon 0900-0767 kunt u dag en nacht bellen, 7 dagen per week,
Dit landelijke nummer kost 5 cent per minuut.
Of stuur een e-mail naar ehulp@sensoor.nl om in contact te komen met één van de vrijwilligers. Mailen en chatten zijn gratis.
Ontvangt u liever geen bericht op uw eigen e-mailadres? Meld u dan aan op bovenstaand e-hulppagina van Sensoor. U hoeft hiervoor geen persoonlijke gegevens te gebruiken, zelfs het eigen e-mailadres niet. U kunt na de aanmelding met de zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord steeds inloggen om e-mails van de Sensoormedewerker te lezen en te beantwoorden.
Landelijk bureau: Grote Spui 35, 3813 EZ Amersfoort. Telf. 0346-590098.
info@sensoor.nl; www.sensoor.nl;
In 1958 richtte de Rotterdamse predikant Ds. Teutscher de eerste telefonische hulpdienst op. In eerste instantie werd dit alleen uitgevoerd door de Protestantse kerken, later kwamen daar ook Katholieke Vrijwilligers bij en eind jaren ’60 kwamen de humanisten dit werk versterken.
In 2008 veranderde de naam SOS Telefonische Hulpdienst in Sensoor.

Steeds meer dodelijke ongelukken met scootmobiel

Deze constatering kunt u herhaaldelijk in kranten enz. lezen, met de oplopende sterftecijfers per jaar erbij.
Waar komt dat door? Stel u eens voor hoe kwetsbaar u bent als scootmobiel gebruiker in het verkeer. U hebt niet de bescherming die u wel in een auto hebt. Daar komt bij dat de berijders vaak oudere mensen zijn of minder goed ter been. Het verkeer wordt drukker en het is niet niks om dan te leren om met een heel nieuw voertuig de weg op te gaan.
Driekwart van de incidenten betreft eenzijdige ongevallen, aldus de Consumentenbond. “Dat schreeuwt om meer training”. Vooral bij hogere leeftijden blijkt dat het eigen rijgedrag vaak de oorzaak is, bijvoorbeeld door te snelle stuurbewegingen. Of dat in een noodsituatie vol gas gegeven wordt, in plaats van te remmen. Dat komt doordat de handrem op een scootmobiel het gaspedaal is!
Veilig Verkeer Nederland bepleit dat leveranciers bij het in gebruik nemen van een scootmobiel uitgebreid uitleg moeten geven. Testritten zijn noodzakelijk. Een scootmobiel heeft een geheel eigen bedieningssysteem, heel anders dan het besturen van een auto of fiets. Loslaten van de handles betekent remmen, knijpen betekent gas geven; dat is dus volledig tegengesteld aan de handremmen van een fiets. Het nemen van een bocht of het op- afrijden van een stoep vergt oefening om dat goed onder de knie te krijgen.
Scootmobielen mogen op de stoep, het voetpad, het fietspad en de rijbaan rijden. Voor elk wegtype gelden weer andere verkeersregels.
Met de online verkeerstest van Veilig Verkeer Nederland ontdekt u in 2 minuten of uw kennis van de verkeersregels voor scootmobielgebruikers up to date is. Deze test vindt u op www.vvn.nl/opfriscursus-scootmobiel;
Het theorieboek “RijWijzer met uw Scootmobiel”beschrijft op een heldere manier de theorie van de verkeersregels voor bestuurders van een scootmobiel of van een gehandicaptenvoertuig met motor. U vindt er tips en overzichttekeningen van verschillende verkeerssituaties. Te koop via:
VVN Regio West, Stationsstraat 79a, 3811 MH Amersfoort.
Telef.nr. 088-5248838. E-mail: steunpuntwest@vvn.nl;
Zo bent u buiten goed zichtbaar op uw scootmobiel
Met onderstaande zichtbaarheidsproducten kunt u uw veiligheid in het verkeer aanzienlijk vergroten. Er zijn reflecterende hesjes en tassen die over en aan de rugleuning worden vastgemaakt. Een hoofdsteunhoes met reflectie die over elke hoofdsteun past. Rugleuningreflectie die met elastiek bevestigd wordt aan de armleuningen. Reflecterende banden met LED die om uw armen kunnen worden vastgemaakt.
Ook is er een gevarieerd aanbod lichtgevende stickers, bijvoorbeeld in de vorm van een gevarendriehoek. En reflecterende stroken die op de voor, zij- en achterkant van de scootmobiel worden aangebracht.
Er is lichtgevende kleding, zoals een fluorescerende jas, te koop die u over uw gewone kleren aantrekt. Er is een hesje dat 50 gram weegt.
Info: Op You Tube-video’s kunt u filmpjes vinden over zichtbaarheid in het verkeer. Op de volgende sites treft u de producten. www.anwb.nl; www.scootmobielplezier.nl; www.seeme.nl; www.quingo.nl; etc. etc.

Persbericht

Op woensdag 16 mei a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Ik laat je nooit in de steek’. Het wordt me allemaal teveel. Ik stel opname steeds uit. Mantelzorger zijn, hoe is dat?  
Als deskundigen zijn uitgenodigd Dhr. J., mantelzorger, en Tini Eikenaar, casemanager werkzaam bij Geriant.
De gespreksleider van deze avond is Marjolein Boersma.
Plaats: locatie Hoge Hop, Roerdomp 2 te Hoorn. Koffie en thee staan om 19.00 uur klaar. Het programma begint om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.
Info: Ellen Bos-Ruijer e.ruijer@geriant.nl of bereikbaar via telefoon 0229-741741.  
Alzheimer Café Hoorn is een onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Warm Thuis, Geriant West-Friesland en Martha Flora Hoorn.

Info KBO Zwaag/Blokker/Hoorn

Onze activiteiten:
De E-bike club maakt leuke fietstochten. Iedere eerste woensdag van de maand. Heeft u interesse, bel Aad van der Meer tel: 0229-235 956.
Elke donderdagmiddag kunt U weer biljarten in de Witte Valk vanaf 13.30 uur. U kunt informatie inwinnen bij Ger Bakker tel: 0229-237432 of Co Besseling tel: 0229- 236575. Nieuwe leden van harte welkom!
Iedere laatste dinsdagmiddag van de maand, is er klaverjassen en rummikubben in de Witte Valk Dorpsstraat 175. In het voorjaar van 2018 is dit nog op 24 april. Entree € 4,00 incl. een kopje koffie of thee.
Hebt U een idee voor een activiteit, laat het ons weten. Tel: 0229-230265
Themamiddagen:
Woensdag 9 mei: Middeleeuwse verhalen door Ben van de Kamer
Iedere maandagmiddag bridgen van 13.15 tot 16.15 uitdrukkelijk voor leden van alle ouderenbonden. Het mooiste is wanneer u een maatje meeneemt of meer mensen weet te bewegen om mee te doen. Bijdrage € 1, -. Koffie, thee 0,70 Info bij Jan Houter tel. 210453.
Alle bovenstaande activiteiten vinden plaats in het Rode Kruisgebouw aan de Vredehofstraat in Hoorn Noord aanvang 14:00 uur
Bijdrage: € 3,00 inclusief koffie of thee (tenzij anders vermeld)
In Wijkcentrum Kersenboogerd, Brederodegracht 1, Hoorn wordt maandelijks een bingomiddag georganiseerd. Deze bingomiddagen beginnen om 14.00 uur, de zaal is om 13.30 uur al open. U betaalt een kleine bijdrage voor een bingoplankje. Consumpties zijn voor eigen rekening. In 2018 worden de bingomiddagen gehouden op vrijdag 20 april, 18 mei en 15 juni.

Gedicht

Gebed om de Heilige Geest


Vader,
bepinkster ons
met tongenregen,
ontsteek in ons
het vuur van pinkstergloed
zodat wanneer
het al was weggedreven
we weer vernieuwing
voelen in ons Paasgemoed.

Uw Geest geeft ons
vrijmoedigheid
tot spreken,
Uw Woord leert ons
Uw spreektaal te verstaan,
Heer, hoor ons
als wij onder wolken smeken:
bepinkster ons opnieuw
en vuur ons aan!

Coby Poelman - Duisterwinkel
Omhoog...